دوره و شماره: دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-173 (فصلنامه) 
3. راهبردهای بیان تقاضا: مقایسه‏ ی فارسی‏ آموزان خارجی با فارسی‏ زبانان

صفحه 3-29

مریم سادات غیاثیان؛ زهره اسلامی راسخ؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ الهام صداقت