اعضای هیات تحریریه

ترتیب اعضای محترم هیات تحریریه بر طبق حروف الفبا می باشد.

مدیر مسئول

دکتر نوید اعطار شرقی

علوم زبانی استادیار گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

navid_atar.sharghiyahoo.com

سردبیر

دکتر حمید طاهری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

taheri_x135yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فضل الله خدادادی

زبان و ادبیات فارسی استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

k.fazlollahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد دبیر مقدم

زبان شناسی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

dabirmoghaddamyahoo.com
0000-0002-9514-9435

دکتر حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه تهران

zolfagarimodares.ac.ir
0000-0003-2557-9525

قهرمان شیری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ltr.basu.ac.ir/~gh.shiri
gh.shiribasu.ac.ir

ناصر محسنی نیا

بخش زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کرمان

sc.uk.ac.ir/fa/~mohseninia1340.1
mohseninia1340uk.ac.ir

دکتر روح‌الله رحمتیان

علوم زبان (آموزش زبان فرانسه) دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس

rahmatirmodares.ac.ir

دکتر وحید صادقی

زبانشناسی دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

vsadeghi5603gmail.com
0000-0001-5256-4017

h-index: 2  

دکتر احمد صفارمقدم

زبانشناسی استاد پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالات فرهنگی

www.azofa.ir
as_moqaddamyahoo.com

دکتر کوروش صفوی

زبانشناسی همگانی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

safavi_kooroshyahoo.com

دکتر حمید طاهری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

taheri_x135yahoo.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

زبان شناسی همگانی دانشیار
دانشگاه تهران

mbakhtiariut.ac.ir
0000-0002-5671-4040

h-index: 7  

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

زبانشناسی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ymodarresiyahoo.com
0000-0002-4372-7512

دکتر مهین ناز میردهقان

زبانشناسی همگانی دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

m_mirdehghansbu.ac.ir

دکتر امیررضا وکیلی‌فرد

علوم تربیتی (آموزش زبان دوم) دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

vakilifardhum.ikiu.ac.ir
0000-0002-4280-4539

دبیر اجرایی

زهرا اکبرشاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

infojtpsol.journals.ikiu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه جنتی راد

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مدرس مدعو مرکز آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

janatirad.fatemehgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر خسرو بهراملو

دکتری آموزش زبان انگلیسی مترجم

bahramlou.khosrorazi.ac.ir