اعضای هیات تحریریه

ترتیب اعضای محترم هیات تحریریه بر طبق حروف الفبا می باشد.

مدیر مسئول

دکتر نوید اعطار شرقی

علوم زبانی (آموزش زبان‌های فارسی و فرانسه) استادیار
گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=282&lang=0
navid_atar.sharghiyahoo.com
0000-0003-1794-6444

سردبیر

دکتر حمید طاهری

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=257&lang=0
taheri_x135yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فضل الله خدادادی

زبان و ادبیات فارسی استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=429&lang=0
k.fazlollahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد دبیر مقدم

زبان شناسی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Mohamad_Dabirmoghadam
dabirmoghaddamyahoo.com
0000-0002-9514-9435

دکتر وحید صادقی

زبانشناسی دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=110&lang=0
vsadeghi5603gmail.com
0000-0001-5256-4017

h-index: 2  

دکتر حمید طاهری

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=257&lang=0
taheri_x135yahoo.com

سید علی قاسم زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=236&lang=0
s.a.ghasemzadehhum.ikiu.ac.ir
0000-0003-4433-9957

دکتر ناصر محسنی نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کرمان

plit.uk.ac.ir/~mohseninia1340.1
mohseninia1340uk.ac.ir
0000-0003-0406-2375

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

زبانشناسی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/328/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
ymodarresiyahoo.com
0000-0002-4372-7512

دکتر مهین ناز میردهقان

زبانشناسی همگانی دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

lah.sbu.ac.ir/~m_mirdehghan
m_mirdehghansbu.ac.ir
0000-0002-1094-4318

دکتر امیررضا وکیلی‌فرد

علوم تربیتی (آموزش زبان دوم) دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=130&lang=0
vakilifardhum.ikiu.ac.ir
0000-0002-4280-4539

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM

زبان و ادبیات فارسی استاد،
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه

avesis.atauni.edu.tr/nimety
yildrim242yahoo.com
0442 231 3649
0000-0001-6544-7573

اقبال شاهد

ادبیات فارسی و زبان شناسی استاد دانشگاه لاهور- پاکستان

chairperson.pergcu.edu.pk

Izabella THOMAS

زبان شناسی و پردازش زبان دانشیار
دانشگاه فرانش-کنته، فرانسه

tesniere.univ-fcomte.fr/membres.html
izabella.thomasuniv-fcomte.fr
0033381665300

Xiaohong WU

زبان شناسی، ارتباطات بینافرهنگی و آموزش زبان دانشیار
دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه ملیت‌های چینگهایی، چین

www.studyinqinghai.com/
1127100551qq.com
0086-13639752381

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی بازیار

دکتری آموزش زبان انگلیسی مترجم

mehdi.bazyargmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر مریم غفوریان

زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مدرس دانشگاه

ghaforyanmyahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا اکبرشاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

infojtpsol.journals.ikiu.ac.ir
02833902228