تعداد مقالات: 177
176. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-271