تعداد مقالات: 174
101. بررسی اثربخشی آموزشِ مبتنی بر روش تکلیف محور بر خواندن و درک مطلبِ فارسی با اهداف ویژه

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-101

زهره صدیقی فر؛ زهرا سادات حسینی؛ سید بهنام علوی‌مقدم


102. ارزشیابی برنامه‌ی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-87

شهره سادات سجادی؛ رضا مراد صحرایی


103. Exploring Bloom’s Revised Taxonomy of Educational Objectives in TPSOL Textbooks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

Saman Ebadi؛ Vida Mozafari


105. سنجش کاربست ابزارهای انسجام واژگانی در کتاب‏ های فارسی متوسطه‏ ی اول

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-96

جلال رحیمیان؛ سید بهنام علوی مقدم


106. تأثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خواندن، اضطراب و نگرش فارسی آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-81

افسانه غنی‌زاده؛ معصومه مریخی سالانقوچ؛ صفورا جاهدی زاده


108. مقایسه‏ ی درک بندهای موصولی پیچیده در کودکان نارساخوان و سالم فارسی زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-90

بهاره حائری کرمانی؛ رحیمه روح پرور؛ ناهید فخرشفائی


109. تحلیل پرسش‌‌‌‌های خواندن و درک‌مطلب کتاب‌‌های فارسی دوره‌‌ی دوم ابتدایی براساس طبقه‌‌بندی بَرِت (1976)

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-92

عبدالحسین حیدری؛ سید محمد سیدکلان


110. بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه درمقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-122

سیّدضیاء‏الدین تاج‏الدین؛ محبوبه نعمتی سرخی


111. بررسی خطاهای فارسی‏آموزان غیر فارسی‏زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-134

ویدا شقاقی؛ لیدا جعفروندگیگلو


113. تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش واژگانی فارسی‏ آموزان خارجی؛ مطالعه‏ ی موردی فارسی‏ آموزان کره ‏ای

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-138

فهیمه قپانداری بیدگلی؛ سیّد محمد ضیاحسینی


114. بسامد تکرار زمان‌های دستوری در گفتار و نوشتار فارسی: در جستجوی اولویت‌های آموزشی دستور برای فارسی ‏آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-99

امیر رضا وکیلی فرد؛ احمد کولی وندی؛ علی فاطمی منش


115. سامانه ‏ی هوشمند آموزش زبان فارسی به انگلیسی‏ زبانان: طراحی، اجرا و ارزیابی

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-122

وحیدرضا میرزائیان


116. ارزیابی دستور آموزشی در کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏ زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-141

والی رضایی؛ آمنه کوراوند


117. خطاهای نحوی تالشی‌زبان‌ها در کاربرد زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 117-135

مجتبی منشی‌زاده؛ کیومرث خان‌بابازاده


119. توصیف و تحلیل مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس الگوی لیتل‌جان (2011)

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-136

ناصر رشیدی؛ فرزانه اله‌یار


120. Persian Sentence Stress Production by Mandarin Chinese Speakers

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-119

Vahid Sadeghi؛ Niloofar Mansoory Harehdasht


121. تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-122

زهرا سادات حسینی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ رضا مراد صحرایی؛ علی افخمی


122. مقایسه‏ ی واژه های پایه‌ی زبان فارسی در شش پژوهش

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-134

رضامراد صحرایی؛ مروارید طالبی؛ امیرحسین مجیری


124. انتقال بین‌زبانی مهارت خوانداری و راهبردهای آن: مطالعه‌ی موردی فارسی ‏آموزان فرانسوی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-100

رحیم فهندژ سعدی؛ محمدصابر محمدصابر خاقانی نژاد


125. اختلالات و الگوی بازگشت زبانی بیماران زبان‌پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-108

شهلا رقیب دوست؛ تقی حاجی لو