نویسنده = فخرشفائی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‏ ی درک بندهای موصولی پیچیده در کودکان نارساخوان و سالم فارسی زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-90

بهاره حائری کرمانی؛ رحیمه روح پرور؛ ناهید فخرشفائی