راهنمای نویسندگان

 .دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود در سامانه

دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله توسط نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاله را قبل از ارسال طبق قالب مقاله آماده (برروی عبارت قالب مقاله آماده در زیر کلیک کنید) تهیه و ارسال نمایید در غیر اینصورت مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد. 

در ضمن تکمیل و ارسال  فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست.

درج کد ORCID نویسنده مسئول برای چاپ مقاله الزامی است.


بر اساس آیین نامه شماره 16042/و مورخ 1400/2/1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه چاپ مقاله 4,000,000 میلیون ریال می باشد.

راهنمای واریز هزینه چاپ مقاله 


 شیوه نامه نگارش مقالات «پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

شیوه نامه نگارش «چکیده مبسوط لاتین»

قالب مقاله آماده 

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع

ساختار پژوهش های میدانی

جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه 

فرم اشتراک " پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان