راهنمای نویسندگان

 .دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود در سامانه

دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله توسط نویسندگان

 

نویسندگان گرامی لطفا مقاله را قبل از ارسال طبق قالب مقاله آماده (برروی عبارت قالب مقاله آماده در زیر کلیک کنید) تهیه و ارسال نمایید در غیر اینصورت مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد. 

 

در ضمن تکمیل و ارسال  فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست

 

 شیوه نامه نگارش مقالات «پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

قالب مقاله آماده 

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع

ساختار پژوهش های میدانی

جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه 

فرم اشتراک " پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان