پرسش‌های متداول

درباره چه موضوعاتی می توانیم به پژوهش های میدانی بپردازیم و نتایج آن را برای پژوهش نامه ارسال نماییم؟

شما پژوهشگران محترم می توانید در حوزه «آموزشکاوی فارسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی» به تحقیق بپردازید. نشریه از مقالات اصیل پژوهشی در زمینه های زیر استقبال می کند:

روشهای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان؛
آموزش مهارت ها و زیرمهارت های فارسی به غیر فارسی زبانان ؛
روانشناسی یادگیری مهارت ها و زیر مهارت ها فارسی در غیرفارسی زبانان ؛
طراحی، تهیه و تدوین مواد درسی و کمک درسی و ارزشیابی آنها؛
آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی یا اهداف ویژه؛
آموزش زبان فارسی در محیط مجازی؛
کاربرد ابزارها و فناوری های نوین؛
مدیریت کلاس های چندزبانه و چند فرهنگی؛
اصول اخلاقی در آموزش زبان فارسی؛
مسائل جامعه شناختی و فرهنگی آموزش فارسی؛
سنجش، ارزیابی و آزمون سازی؛
تحولات آینده ی دانش آموزشکاوی زبان فارسی؛
و سایر پژوهش های میان رشته ای (زبانشناسی، ادبیات، ....).