معرفی هَیَجامَد و بررسی تأثیر آن در غرقگی و سبک‌های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد آموزش زبان‌انگلیسی و علوم تربیتی- دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار زبان‌شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار علوم تربیتی و روان‌شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ازآنجاکه شیوه­‌ی یادگیری­ زبان‌آموزان براساس سبک‌های یادگیری (شنیداری، دیداری، لامسه‌ای، حرکتی، انفرادی و گروهی) آنان با یکدیگر متفاوت است، هریک از آن‌ها با تمرکز بر حسی خاص فرآیند یادگیری را طی می­کند. اما با توجه به زمان محدود مدرس، امکان تدریس براساس سبک‌های یادگیری زبان‌آموزان در کلاس واحد وجود ندارد و او باید شیوه‌ی تدریسی را برگزیند که برای همه‌ی زبان‌آموزان فارغ از نوع سبک یادگیری آنان جذاب باشد. یکی از الگوهایی که سعی دارد با ایجاد هیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبان‌آموزان را فارغ از نوع سبک یادگیری آنان افزایش دهد، الگوی هَیَجامَد است که متشکل از 3 مرحله‌ی    هیچ­آگاهی (تهی)، برون‌آگاهی (شنیداری، دیداری، لمسی- حرکتی) و درون‌آگاهی (درونی و جامع) است. در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که با معرفی الگوی هَیَجامَد و مؤلفه­های سه‌گانه‌ی آن (هیجان، حواس و بسامد)، تأثیر استفاده از این الگو بر میزان غرقگی و سبک‌های یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی با استفاده از پرسش­نامه‌های هَیَجامَد (پیش‌قدم، 2015)، سبک‌های یادگیری ادراکی (رید، 1987) و غرقگی (سیکزنت میهالی، 1975) مورد بررسی قرار گیرد. بدین‌منظور، 60 زبان‌آموز زن غیرفارسی‌زبان از 16 کشور با سطح زبانی یکسان در زبان فارسی (سطح زبان فارسی 7) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از طی 22 جلسه تدریس برای 4 گروه (هر گروه شامل 15 نفر) و در مدت زمان 7 هفته براساس الگوی هَیَجامَد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که علی‌رغم سبک یادگیری ترجیحی متفاوت زبان‌آموزان در روند یادگیری زبان فارسی، الگوی هَیَجامَد با ایفای نقش میانجی میان سبک‌های یادگیری و غرقگی و همین­طور به‌دلیل درگیرکردن چند حس زبان‌آموز به‌طور هم‌زمان باعث تولید هیجان مثبت و ایجاد احساس لذّت در زبان‌آموزان شده و اثر سبک‌های یادگیری ادراکی را خنثی کرده است. لذا الگوی تدریس مبتنی بر هَیَجامَد می‌تواند جایگزین مناسبی برای تدریس براساس سبک‌های یادگیری ادراکی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Emotioncy and Exploring its Effect on Flow and Learning Styles of Learners of Persian as a Foreign Language

نویسندگان [English]

  • Shima Ebrahimi 1
  • Reza Pishghadam 2
  • Azam Estaji 3
  • Seyyed Amir Aminyazdi 4
چکیده [English]

Since language learners differ in terms of their preferred learning styles (auditory, visual, tactile, kinesthetic, individual, and group), they go through the learning process by relying on a specific sense. Since catering for all learning styles in a class is not feasible, a teacher should adopt a method which is of interest to all learners despite their differences in learning styles. Emotioncy is one of the approaches which attempts to improve learners’ abilities regardless of their learning styles differences through creating excitement for learning and influencing the senses. Emotioncy includes three levels of avolvement (null), exvolvement (auditory, visual, and tactile-kinesthetic), and involvement (intrinsic and comprehensive). The current study aimed to introduce emotioncy and its components (emotion, senses, and frequency) and to explore its effect on Persian language learners’ flow and learning styles. The emotioncy (Pishghadam, 2015), the perceptual learning styles (Reid, 1987), and the flow (Csikzentmihalyi, 1975) questionnaires were used to collect the data. Sixty non-Persian female students who were at the same proficiency level (level 7) and from 16 different nationalities were selected through availability sampling and assigned into four groups. The study treatment drew on emotioncy and consisted of 22 sessions which were implemented during 7 weeks. The results showed that, despite learners’ differences in terms of preferred leaning styles, emotioncy model played a mediating role between the students’ flow and their learning styles, enhanced positive emotions and learning enjoyment, and neutralized the negative effects of perceptual learning styles. Therefore, it is suggested that emotioncy based teaching approaches replace the approaches based on perceptual learning styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning Persian language
  • emotioncy
  • flow
  • perceptual learning styles
افتخاری،ف. (1379). رابطهبینسبک‌شناختیوابستهبهزمینهنابستهبهزمینهوعملکرددرانواعآزمون­هایپیشرفتتحصیلیدردانش‌آموزاندختروپسرپایه­ی­ سوم‌راهنمایی 1378-1379. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
پیش‌قدم، ر.، طباطباییان، م. و ناوری، ص. (1392). تحلیل انتقادی و کاربردی نظریه­های فراگیری زبان اول از پیدایش تا تکوین. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پیش‌قدم، ر. و فیروزیان­پور‌اصفهانی، آ. (1396). معرفی هیَجامَد به‌عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه­های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جستارهای زبانی، شماره 5 پیاپی (40)، صص:79-105.
حسینی‌فاطمی، آ. و پیش­قدم، ر. (1387). تأثیر فرهنگ در سبک­های غالب یادگیری ادراکی. مجلهدانشکدهادبیاتوعلومانسانیمشهد، شماره 160، صص: 59-72.
حیدری‌نیا‌نائینی، ه. و نصیریان، م. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر فرایند آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی - استادان زبان فارسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
وکیلی­فرد، ا. (1394). سبک­های غالب یادگیری ادراکی زبان‌آموزان فارسی در کشورهای غیرفارسی‌زبان. زبانشناخت،سال ششم، شماره 2، صص:167-189. 
وکیلی­فرد، ا. (1395). سبک­های غالب یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان‌فارسی در محیط زبان دوم. جستارهای زبانی، دوره هفتم، شماره 6 (پیاپی 34)، صص:1-25.
Abu-Asba, A., Azman, H. & Mustaffa, R. (2012). Learning styles of Yemeni undergraduate science students. GEMA Online™ Journal of Language Studies. 12 (2), 571.
Borsipour, B. (2016). Emotioncy and willingness to read: A case of Iranian EFL learners. Unpublished master’s thesis: Ferdowsi University of Mashhad.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond  boredom and anxiety: Experiencing flow in work and play. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Csikszentmihaly, M. (2000). Encyclopedia of psychology. New York: Oxford University Press.
Don Clark, Q. (2000). Learning styles. How we go from the unknown to the known.  Retrieved from Http://learningstyles.com.
Egbert, J. (2003). A study of flow theory in the foreign language classroom. Canadian modern language review, 60 (5), pp. 549-586.
Keefe, J. (1979). Learning style: An overview. In NASSP's Student Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Programs. (J. Keefe Ed.) pp. 1-17. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning-Experience as a Source of Learning and Development.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Makikangas, A., Bakker, A.B., Aunola, K., & Demerouti, E. (2010). Job resources and flow at work: Modeling the relationship via latent growth curve and mixture model methodology. Journal of  Occupational and Organizational Psychology, 83, pp.795- 814.
Myers, I. B. & McCaulley, M. H. (1985). Manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator.  Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Peacock, M. (2001). Match or mismatch? Learning styles and teaching styles in EFL. International journal of Applied Linguistics, 11 (1),pp. 1-20.
Pekrun, R. (2014). Emotions and learning. France: Gonnet Imprimeur.
Pishghadam, R. (2015). Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement. Paper presented at the 2nd conference of Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies, Iran: Mashhad.
Pishghadam, R. (2016). Emotioncy, extraversion, and anxiety in willingness to communicate in English. Paper presented at the 5th international conference on language, Education and Innovation, London: UK.   
Pishghadam, R., Adamson, B., & Shayesteh, Sh. (2013). Emotion-based language instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education. Multilingual Education, 3(9),pp. 1-16.
Pishghadam, R., & Shayesteh, Sh. (2017). The consolidation of life issues and language teaching on the life-language model of emotioncy. Humanizing language Teaching. 19 (2), pp. 1-14.
Pishghadam, R., Zabetipour, M., & Aminzadeh, A. (2016). Examining emotions in English language learning classes: A case of EFL emotions. Issues in Educational Research, 26(3), 508.
Pourhossein Gilakjani, A. (2012).Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching. Journal of Studies in Education. 2 (1),pp. 104-113.
Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL students. Tesol Quarterly. 21 (1),pp. 87-110.
Rogatko T. (2009). The influence of flow on positive affect in college students. J Happiness stud. 10 (3),pp. 133-48.
Schmidt, R., Boraie, D., & Kassabgy, O. (1996). Foreign language motivation: Internal structure and external connection. In R. Oxford (Ed.), Language learning motivation: Pathways to the new century (pp. 9-56). Manoa University Press.
Schmidt, J. A., Shernoff, D. J., & Csikszentmihalyi, M. (2007). Individual and situational factors related to the experience of flow in adolescence: A multilevel approach. Oxford: Oxford University Press.
Schutz, P. A., & Pekrun, R. (2007). Emotion in education. San Diego, CA: Elsevier.
Shahian, L. (2016). Examining the Relationship between Flow, Emotioncy and Reading Comprehension: A Case of Iranian EFL Learners. Unpublished master’s thesis: Ferdowsi University of Mashhad.