فعل‏های پرکاربرد در نوشتار فارسی‏آموزان غیرفارسی‏ زبان: تحلیلی بر پایه‏ ی دستور نظام مند نقش گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانشناسی- دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته‏‏ ی کارشناس ارشد آموزش قارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

پژوهش حاضر براساس رویکرد نقش­گرای نظام­مند هلیدی به بررسی کاربرد فعل در نوشتار فارسی‌آموزان خارجی پرداخته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را فارسی‌آموزان مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‌دهد. روش جمع‌آوری داده‌ها به­صورت میدانی و با روش نمونه‌گیری تصادفی است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق آزمون و انشا (نوشتار) صورت گرفته است. داده‌های مربوط به درک از طریق آزمون‌ها و داده‌های مربوط به تولید از طریق انشا (نوشتار) جمع آوری شده‏اند. براساس رویکرد نقش­گرا، فرایند در قالب فعل تجلی می‌یابد. بنابراین ابتدا به­منظور اطمینان از درک فارسی­آموزان از هر نوع فرایند، با در نظر گرفتن مهارت‌های زبانی آن­ها در تمامی سطوح، آزمون­هایی تنها در ارتباط با معنی فعل در سه مرحله طراحی و برگزار شد. پس از آن با بررسی فرایند‌ها در انشای این فارسی­آموزان این نتیجه حاصل شد که فرایند مادی و رابطه‌ای بیشترین میزان کاربرد را در هر سه سطح  نوشتار فارسی‌آموزان به خود اختصاص داده است. نکته جالب توجه این است که فرایندهای مادی و رابطه­ای حدود 70 درصد فرایندها را شامل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Frequent Verbs in the Written Production of non-Iranian Learners of Persian: An Analysis Based on Systemic Functional Grammar

نویسندگان [English]

  • Hossein Razavian 1
  • Maryam Feizi 2
1 ----
2 --
چکیده [English]

Based on Halliday's systematic functional grammar, this research investigated verb usage in Persian language learners’ written production. The population of this study included learners of Persian language which studied at Persian Language Center of Ferdowsi University. This field study used random sampling for participant selection. Recognition related data were collected through tests and production related data were collected through writing assignments. In the functional approach, the process appears in the form of verb. Thus, to make sure of understanding of each type of process by Persian learners, considering their language skills at all levels, tests which dealt with verb meaning were designed and implemented in three stages. Then, by investigating the processes in the learners’ compositions, it was concluded that material and relational processes were the most common in all three levels of learners’ compositions. The interesting result was that relational and material processes accounted for 70 percent of all processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • verb
  • teaching Persian language
  • writing
  • non-Persian learners
  • systemic functional grammar
آقایی، ن. )1393(. ساز و کارهای تهیه و تدوین مواد درسی برای فارسی آموزان خارجی در سطح مقدماتی از منظر نظریه‌ی نظام بنیاد هلیدی.پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان. دانشکده‌ علوم انسانی.
بلور، م. و بلور، ت. (1390) . مقدمهای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه علی رحیمی و امیرحسین شاه بالا، ویرایش دوم تهران: جنگل.
پهلواننژاد، م. و زمردیان، ر. (1383). تحلیل نحوی- معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه‌ی دستور نقش­گرای نظام‌مند هلیدی، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد،  37، 2 (پی در پی 145)،  صص:55 - 74.
پهلواننژاد، م. و نجفی، آ. (1387)، اهمیت نقش ارتباطی در جهت تکامل زبان­آموزی در کودکان دبستانی، فصلنامه‌ی نوآوری‌های آموزشی، دوره (7), شماره (28), صص: 47-74.
ثمره، ی. (1372). آموزش زبان فارسی، دوره‌ی مقدماتی، کتاب دوم، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، چاپ سوم. 
خدری، ن. (1391). بررسیساز و کارتغییرساختارگذراییدرفعل­هایگروهیفارسی، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ دانشگاه الزهرا.
شاهرخی شهرکی، م. (1384). بررسی شعر کودک از منظر زبان­شناسی نقش­گرای هلیدی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی علوم انسانی و زبان­های خارجی.
صفار مقدم، ا. (1391).  زبان فارسی، تهران: شورای گسترش فرهنگ زبان وادبیات فارسی.
ضیاء حسینی، م. (1385). روش تدریس زبان فارسی به فارسی­آموزان خارجی، تهران: نشر سخن.
غیاثیان، م. (1379). طبقه‌بندی نحوی معنایی افعال فارسی، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان­شناسی نظری وکاربردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص 521.
قبول، ا. (1394). آموزش نوین زبان فارسی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مشکوه­الدینی، م. (1376). سیر زبان­شناسی، چاپ دوم، دانشگاه فردوسی مشهد.
ملک‌زاده، س. (1374). بررسی بافتی فعل در فارسی امروز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی.
میرمالک ثانی، م. (1387). بررسی کتاب­های دانشگاهی براساس نظریه نقش­گرای نظام­مند هلیدی و مقایسه با متون همسان غیردرسی، تهران: سخن سمت.
نجفی، آ. (1388). جستار هایی در نقش­گرایی، مشهد: انتشارات قلم.
نعمت­زاده،ش.، منصوری‌زاده،م.، دادرس، م. و دستجردی‌کاظمی، م. (1390). واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی، تهران: مدرسه.
Bassano, D. (2000), early development of nouns and verbs in French: exploring the interface between lexicon and Grammar, Journal of Child Language, 27,pp.521-559.
Bloor, T, & Bloor, M. )2004), The Functional Analysis of English. London:  Arnold.
Butler, S. c. (2003), Structure and Function: From Guild to Three Major Structural - Functional Theories. Part 1: Approaches to the simplex clause, Studies in Language Companion Series- SLCS- Vol. 63, Amsterdam/Philadelphia:+ John Benjamins Publishing Co.
Butler, S, c. (2003), Structure and Function: From Guild to Three Major Structural - Functional Theories, part2, from clause to discourse, and Amsterdam/Philadelphia, John BenJamins publishing co.
Halliday, M.A.K, (1994), An Introduction to Functional Grammar, Revised by Christian, M.I.M. Matthiessen. New York: Arnold.
Halliday, M.A.K, (2003), On the Architecture of Human language: In On Language and Linguistics, Volume 3 in the Collected Works of M.A.K. Halliday, London and New York: Equinox.
Halliday, M.A.K. (2004), An Introduction to Functional Grammar, Revised by ChristianM.I.M. Matthiesse, Second ed, New York: Arnold.
Hallidy, M.AK, & M.I.M, Matthiessen (2004), An Introduction to Functional Grammar:, fourth ed, USA and Canada: Routledge.
Krahnke, K. (1987), Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Prentice Hall Regents: Englewood Cliffs.
Morly, G, D. (2000). Syntax in Functional Grammar: An Introduction to Functional Grammer in Systemic Linguistics. London & New York: Continuum.
Thomson, G. (1997), An introduction Functional Grammar, second Ed, New york: oxford university press.