نمود نوشتاری در کتاب‌های فارسی و ارتباط آن با مهارت روخوانی دانش‌آموزان دوره‏ ی اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی رابطه­، رسم‌الخط متون کتاب‌ درسی فارسی با مهارت روخوانی دانش‌آموزان دوره­ی اول ابتدایی بود. جامعه­ی مورد مطالعه دانش‌آموزان دوره­ی اول ابتدایی دبستان‌های مناطق نوزده‌گانه­ی شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 بودند. در این پژوهش چهار مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) از منطقه­ی 9 تهران به­طور تصادفی انتخاب شد. در هر مدرسه از  سه کلاس اول، دوم و سوم آزمون روخوانی به عمل آمد. در­مجموع 12 کلاس از چهار مدرسه در این پژوهش شرکت کردند که مجموع دانش‌آموزان 399 نفر شد. ابزار پژوهش آزمون استاندارد خواندن (Koromi Nouri, 2009) بود. هنگام سنجش خواندن، آزمون­گر متن خواندنی را به آزمودنی می‌داد و با کرنومتر زمان اندازه‌گیری می‌شد و تعداد خطای خواندن محاسبه و ثبت می‌شد. نوع خطا با توجه به آزمون تشخیصیShirazi et al., 2005) ) تعیین گردید. تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که تفاوت مهارت روخوانی دانش‌آموزان دوره­ی اول ابتدایی در خط نسخ و تحریری معنی‌دار است (sig<0,05) و در خط نسخ بهتر از خط تحریری است. همچنین نتایج نشان می­دهد مهارت روخوانی دانش‌آموزان در خط نسخ از پایه­ی اول تا سوم وضعیت پایداری دارد؛ بنابراین خط نسخ خط بی‌نشان و مناسب آموزش است. مقایسه­ی نتایج حاصله نیز، نشان داد سرعت و دقت دانش‌آموزان در خواندن خط نسخ همواره بهتر بوده است؛ لذا نتیجه می‌گیریم خط مناسب خواندن در کتاب درسی دوره­ی اول ابتدایی، خط نسخ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The orthography of Persian books and its relation to read-aloud skill of 1st to 3rd grade primary school students

نویسنده [English]

  • Masoumeh Najafi Pazoki
چکیده [English]

The aim of this research was to determine the relationship between orthography of Persian textbooks and primary school students’ read-aloud skill. The study population consisted of the 1st to 3rd grade primary school students in Tehran in 2015-2016 academic year. In this research, four schools (two girls’ schools and two boys’ schools) were randomly selected from district nine. In each school, a read-aloud test was held in the first, second and third grades. Overall, in the four schools, 12 classes participated in the study and the sample amounted to 399 students. The research tool was the standard read-aloud test of Koromi Nouri (2009). When testing, the tester gave the reading text to the participants, measured the time with a stopwatch and registered the number of read-aloud errors. The error type was identified according to the diagnostic test of Shirazi et al. (2005). The data analysis showed that in Naskh and Tahriri orthographies, there was a difference between read-aloud scores of the primary school students. Students’ performed better in Naskh orthography. The results showed that students’ read-aloud skill in Naskh orthography was stable from first to third grades. Thus, Naskh is the unmarked orthography and is appropriate for teaching. In addition, the comparison of the results showed that read-aloud speed and accuracy was always better in Naskh orthography. Therefore, it was concluded that Naskh orthography is the most appropriate orthography for reading in the first to third grade primary school books.
 
Extended Abstract:
Reading is the ability of decoding written symbols to speech sounds (Gough, 1972). The first system in word decoding is vision analysis system that has two main responsibilities: at first it must recognize what the written letter is and second, where the letter is in a word. Vision analysis process does the analysis in three levels: orthography characteristic level, letter level, word letter. In the orthography characteristic analysis, it is important that in a word like “سرخ” teeth are in the horizontal line or the dot is above of the last letter. In the letter level the reader recognizes that three letters with special  characteristic are arranged one after the other. In addition, in the letter level, the reader must know that where the letter is in the word. In the word level, the reader would find out the word consists of three letters and each letter is in the certain place of the word (McClelland & Rumelhart, 1981).
        Two kinds of orthography (Naskh & Tahriri) were used in the Persian books of the first to third grade students which differed in the function of vision analysis system. Naskh is a kind of orthography that its main characteristic is exact geometrical symmetry consideration, having equability and clarity, and easiness for reading and writing learning. In four-sixth of this orthography, ballpoint motion is plane and in two-sixth of it, ballpoint motion is circular. Tahriri is a kind of orthography that is educed from Nastalligh orthography. In five-sixth of this orthography ballpoint motion is circular and in one-sixth of it, ballpoint motion is plane.
The aim of this research is to determine the relationship between orthography of Persian textbooks (Naskh & Tahriri) and students҆ reading skill in the first to third grade students. The sample consisted of the first to third grade students in Tehran in 94-95 academic year. In this research four schools (two girls’ schools and two boys’ schools) were randomly selected in region nine. In each school a reading test was held in the first, second and third grades. Totally 12 class of the four schools participated and the whole number of students were 399. The research tool was the reading standard test of Koromi Nouri (1388). When testing, tester gave a reading text to participants, measured the time by stopwatch and registered the number of reading errors. The error type was identified according to the diagnostic test of Shirrazi and Nillipour (1384).
The data analysis shows the difference between reading skill of the first to third grade students in Naskh and Tahriri orthography is meaningful (sig<0.05) and it is better in Naskh orthography. The results show students҆ reading skill in Naskh orthography is in a stable situation from first till third grade, so it is unmarked and appropriate for teaching. In addition the comparison of results shows students’ reading speed and accuracy is better in Naskh orthography continually, so appropriate orthography for reading in the first to third grade books is Naskh orthography.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Naskh orthography
  • Tahriri orthography
  • read-aloud
  • first grade
  • second grade
  • third grade
  • 1st to 3rd grade primary school
آهنگران، حسن. (1378). بررسی و تبیین عوامل بدخطی دانش‌آموزان. غلامرضا عمرانی، خط خوش، مجموعه مقالات همایش بررسی و تبیین علل بدخطی دانش‌آموزان (صص 16-21). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
احقر، قدسی. (1392). ارزشیابی کتاب درسی فارسی اول و ششم دبستان. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
تیموری، کاوه. (1378). بررسی علل بدخطی دانش‌آموزان ابتدایی. غلامرضا عمرانی، خط خوش، مجموعه مقالات همایش بررسی و تبیین علل بدخطی دانش‌آموزان (صص 52-68). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
شیرازی، سیما و نیلی‌پور، رضا (1384). آزمون تشخیصی خواندن. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پژوهشی گفتار و زبان.
قمری، حیدر. (1391). ارزشیابی کتاب درسی فارسی اول دبستان. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کرمی نوری، رضا و مرادی، علیرضا. (1388). آزمون خواندن و نوشتن. تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
کریمی، عبدالعظیم، بخشعلی‌زاده، شهناز و اسماعیل‌پور زهرا. (1393). مجموعه داستان­ها و سؤال­های پرلز 2001، 2006  و 2011. تهران: انتشارات مدرسه.
ملکی، حسن. (1378). نظام خط در کتاب‌های درسی دوره­ی ابتدایی. غلامرضا عمرانی، خط خوش، مجموعه مقالات همایش بررسی و تبیین علل بدخطی دانش‌آموزان (صص 6-10). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
میکائیلی، فرزانهو فراهانی، محمدنقی. (1385). بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش آموزان 10-8  ساله یک زبانه و دو زبانه عادی و نارساخوان تهرانی و تبریزی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال پنجم، شماره­ی 4، صص: 416- 379.
نعمت‌زاده، شهین. (1378). نگاهی به پدیده‌ی خوانانویسی از دیدگاه پردازشی. غلامرضا عمرانی، خط خوش، مجموعه مقالات همایش بررسی و تبیین علل بدخطی دانش‌آموزان (صص 222-226). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
نیساری، سلیم (1378). توضیحی در باب خط کتاب اول دبستان. غلامرضا عمرانی، خط خوش، مجموعه مقالات همایش بررسی و تبیین علل بدخطی دانش‌آموزان (صص 227-232). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
 
Aaron, P. G., Joshi, M., Gooden, R., & Bentum, K. (2008). Diagnosis and treatment of reading based on the component model of reading: An alternative to the discrepancy mode of LD. Journal  of Learning Disabilities, 41, 67–84.
Ahangaran, H. (1999). Investigation and explanation of students̓ poor handwriting factors. Gholam Reza Emrani, Pleasantorthography, Proceedings series of Conference on Investigation and explanation of students̓ poor handwriting causes (pp. 16-21). Tehran: Organization for Educational Research and Planning.
Ahghar, Gh. (2013). Persian book evaluation in the first and sixth grade of primary school. Tehran: Organization for Educational Research and Planning, The Academy of Scientific Studies in Education.
Arab Moghadam, N., Seneschal, M. (2001). Orthographic and phonological skills in reading and spelling in Persian/English bilinguals. International Journal of Behavioural Development, 25, 140-147.
Bowers, P. G. (1995). Tracing symbol naming speed's unique contributions to reading disabilities over time. Reading and Writing. 7(2): 189-216.
Bowers, P. G., Golden, J., Kennedy A, & Young, A. (1994). Limits upon orthographic knowledge due to processes indexed by naming speed. In Berninger, Virginia Wise (Ed.), The varieties of orthographic knowledge, 1: Theoretical and developmental issues. Neuropsychology and cognition, (pp. 173-218). Netherlands: Kluwer Academic.
Bowers, P., Golden, J., Kennedy, A., & Young, A. ( 1994). Limits upon orthographic knowledge due to processes indexed by naming speed. In V. W. Berninger (Ed.), The varieties of orthographic knowledge, I: Theoretical and developmental issues (pp. 173-218). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic.
New York, NY, US: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Cain, K. (2010). Reading development and difficulties. Oxford: Wiley-Blackwell Calderon.
Ghamari, H. (2012). Persian book evaluation in the first grade of primary school. Tehran: Organization for Educational Research and Planning, The Academy of Scientific Studies in Education.
Gholamain, M. & Geva, E. (1999). Orthographic and cognitive factors in the concurrent development of basic reading skills in English and Persian. Language Learning. 49 (2), pp183-217.
Goswami, U., Schneider, W., & Scheurich, B. (1999). Picture naming deficits in developmental dyslexia in German. Developmental Science, 2(1): 53-58.
Gough, Philip B. (1972). One second of reading. In James F. Kavanagh and Ignatius G. Mattingly (eds.), Language by ear and by eye (pp.331-358). Cambridge, MA: MIT Press.
Hallan, D. P.,  Kauffman, J. M., &  Pullen, P. C. (2014). Exceptional Learners: An Introduction to Special Education. 13th edition, Pearson Education.
Karimi, A., Bakhshalizadeh, Sh., & Esmaeilpour, z. (2014).  Book of 2001, 2006, 2011 PRLS stories and questions. Tehran: Madreseh publication.
Kauffman, J. M., Hallan, D. P.,  &  Pullen, P. C. (2017). Handbook of Special Education. Second edition, Routledge. New York & London.
Koromi Nouri, R., & Moradi, A. (2009). Reading and Writing Test. Tehran: Jahad Daneshgahi publication.
Lindgern, S.D., de-Renzi, E., & Richman, L.C. (1985). Cross-national comparisons of developmental dyslexia in Italy and the United States. Child Development. 56(6): 1404-1417.
Maleki, H. (1999). Orthography system in the primary school books. Gholam Reza Emrani, Pleasantorthography, Proceedings series of Conference on Investigation and explanation of students̓ poor handwriting causes (pp. 6-10). Tehran: Organization for Educational Research and Planning.
Mikaeli, Fو.  &Farahani, M. (2006). Investigation of the Phonological Processing Model of Reading in Tehran and Tabriz 8-10 old monolingual and Bilingual Students with and without Dyslexia. Research on Exceptional Children, Vol. 5, No.4, pp. 379-416.
Neisari, s. (1999). An explanation of book orthography in the first grade of primary school. Gholam Reza Emrani, Pleasantorthography, Proceedings series of Conference on Investigation and explanation of students̓ poor handwriting causes (pp. 232-227). Tehran: Organization for Educational Research and Planning.
Nematzadeh, Sh. (1999). A glimpse on legible handwriting from processing point of view. Gholam Reza Emrani, Pleasantorthography, Proceedings series of Conference on Investigation and explanation of students̓ poor handwriting causes (pp. 222-226). Tehran: Organization for Educational Research and Planning.
Nikolopoulos, D., Goulandris, N., & Snowling, M.J. (2003). Developmental dyslexia in Greek. In N. Goulandris (Ed.), Dyslexia in different languages, cross language comparisons. Whurr Publishers.
Oney, B., & Goldman, S. R. (1984) Decoding and comprehension skills in Turkish and English: Effects of the regularity of grapheme-phoneme correspondences. Journal of Educational Psychology. 76, 557-567.
Oney, B., Peter, M. & Katz, L.(1997). Phonological processing in printed word recognition: Effects of age and writing system. Scientific Studies of Reading. 1(1): 65-83.
Raman, I. (1999). Single word naming in Turkish. Unpublished Ph.D thesis. Middlesex University, London, England.
Saiegh-Haddad, E., & Geva, E. (2010). Acquiring reading in two languages: an introduction special issue. Journal of Reading and Writing, 23, 263-267.
Shirazi, S., & Nilipour, R.(2005). Reading Diagnostic Test. Tehran:Universityof socialwelfare andrehabilitationsciences, Research group of Speech and Language.
Szczerbin'ski, M. (2003). Dyslexia in Polish. In N. Goulandris (Ed.), Dyslexia in different languages, cross language comparisons. Whurr Publishers.
Teimouri, k. (1999). Investigation of causes of elementary students̓ poor handwriting. Gholam Reza Emrani, Pleasantorthography, Proceedings series of Conference on Investigation and explanation of students̓ poor handwriting causes (pp. 68-52). Tehran: Organization for Educational Research and Planning.
Wolff, U. (2010.( Sub grouping of readers based on performance measures: a latent profile analysis. Journal of Reading and Writing, 23, 209-23.
Wolff, U. (2009). Phonological and surface subtypes among dyslexic university students. International Journal of Disability, Development and Education, 56, 321-340.
Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, 3-29.