مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه سمنان

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی- دانشگاه سمنان

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه سمنان

4 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه سمنان

چکیده

به دلیل غنای منابع و متون در ادبیات فارسی به­نظر می­رسد که استفاده از متن­های ساده شده­ی ادبی می­تواند در آموزش زبان فارسی به­عنوان زبان دوم/خارجی و رساندن زبان‌آموزان غیرفارسی­زبان به سطح پیشرفته، کارآمد باشد. اینکه میزان تأثیر متون ساده شده‌ی ادبی بر یادگیری زبان­آموزان غیرایرانی تا چه حد می­تواند باشد، مسأله­ی اصلی در پژوهش حاضر است. این تحقیق به­صورت میدانی و در دو کشور ایران و چین در مدت یک ترم تحصیلی 4 ماهه انجام شده است و به­صورت تصادفی22 نفر از بین 40 زبان­آموز چینی به­عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. معیار انتخاب، اخذ حداقل نمره­ی 65 از 100 نمره­ی پیش آزمون بوده است. در بخش آمار استنباطی، ابتدا اطلاعات حاصل از آزمون­­ها استخراج شده، سپس کلیه داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری     اس­پی­اس­اس.22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه برای بررسی فرضیه­های پژوهش از آزمون آنالیز کواریانس (طرح آنالیز واریانس با حذف و کنترل اثر نمره پیش­آزمون) و  آزمون شاپیرو- ویلک (با توجه به حجم نمونه کم در طرح) استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که اثر مداخله (تدریس متون ساده شده­ی ادبی در کنار متن اصلی) بر حالت آزمایشی نسبت به حالت کنترل تأثیر معنی­داری در نمره آزمون‏شوندگان داشته و با توجه به میانگین نمرات، می­توان بیان کرد که این تأثیر مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Using Simplified Texts from Sa'di’s Golestan on the Reading Comprehension of non-Iranian Persian language learners

نویسندگان [English]

  • Yadollah Shokri 1
  • Shahram Naghshbandi 2
  • Esmat Esmaeili 3
  • Zahra Ostadzadeh 4
1 ----
2 ----
3 ---
چکیده [English]

The rich literature of Persian language could be used in the simplified form in teaching Persian as a foreign or second language to improve learners’ proficiency to advanced level. The main question of the current study was to explore the effect of using simplified literary texts on the learning of non-Iranian learners of Persian. This field study was conducted over a four-month period in Iran and China. 22 participants were randomly selected from among 40 Chinese learners of Persian language. The selection criterion was to obtain a minimum score of 65 out of 100 in the pretest. Inferential statistics were used to analyze the data obtained through the tests. The covariance analysis (analysis of variance design in which the effect of pretest scores is removed or controlled) and Shapiro-Wilk test (due to the small sample size) were used to examine the research hypotheses. The findings of the study showed that teaching simplified texts along with the original literary texts to Farsi learners positively affected their reading comprehension scores.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching Persian language
  • non-Persian speakers
  • reading skill
  • simplified texts
  • Sa’adi’s Golestan
آقا گل‌زاده، ف. و  میرزایی‌حصاریان، م. (1392). در جستجوی انگاره‌ای آموزشی بر پایه پیچیدگی‌های واژگانی و دستوری در دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی: بررسی موردی کتاب خواندن و درک مطلب فارسی­آموزان غیرایرانی. پژوهش­نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره). دوره 2، شماره دو (پیاپی 4)، صص: 87-118.
بهارلویی نژاد، ف. (1393). دستیابی پذیری متون اصلی برای فراگیران زبان دوم از طریق ساده­سازی متن. پایان­ نامه‌ی کارشناسی ارشد.
پاشاشریفی، ح. (1377). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی، تهران: رشد، چاپ پنجم.
جعفرپور، ع. (1375). مقدمه­ای بر آزمون­شناسی زبان.شیراز: دانشگاه شیراز.
جوادی راد. ع. (1392).بررسی شاخص­های ساده­سازی متن­های کهن ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان؛ مطالعه موردی کلیله و دمنه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
خراسانی، م. (1381). تدوین متون برگزیده نثر برای فارسی­آموزان پیشرفته، پایان­نامه کارشناسی­ارشد.
رضایی، ح. (1392). بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی. پژوهش­نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دوره 1، شماره دو ( پیاپی 2)، صص: 163-179.
رضای یزدی، م. (1380). استفاده از متن­های ادبی فارسی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
فرخ، پ. (1380). بررسی تأثیر ساده سازی متن بر درک مطلب خواندن. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
فهیم، م. و نعمت پور، م. (1383). بررسی ساده­سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم. پژوهش­نامه متن پژوهی ادبی، دوره 8، شماره 22، صص: 26-.57
میردهقان، م. و طاهرلو. ف. (1390). تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان. ادبیات پارسی معاصر جلد ۱، شماره ۲، صص: ۱۱۵-۱۳۱.
Allen, J., & Widdowson, H. G. (1979). Teaching the communicative use of English. In C. Brumfit & K. Johnson (Eds.), The communicative  pproach to language teaching (pp. 124 142). Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Honeyfield, J. (1977). Simplification, TESOL Quarterly, Vol 11, pp. 431 440.
Hirvela, A,(1988), Intergrating Simplified and Original Texts, JALT Journal, Vol. 9, No.2
Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon Press. vocabulary learning. System, 23(1): pp.43-55.
Kuo, C. (1993). Problematic issues in EST materials development. English for Specific Purposes, 12, pp. 171- 181.
Larsen freeman. D.(1986). Techniques and principles in language teaching. USA: Oxford University Press.
Long, M., & Ross, S. (1993).Modifications that preserve language and content. In M. L. Tickoo (Ed.), Simplification: Theory and application (pp. 29 52). Singapore: SEAMEO Regional Language Center.
Meisel, J. (1980). Linguistic simplification. In S. Felix (Ed.), Second language: Trends and issues (pp. 13 140). Tubingen, Germany: unter Narr.
Nunan, D. (1387). Syllabus Design. Oxford: Oxford university press, offset: Tehran: jungle publishing.
Simensen, A. M. (1987). Adapted readers: How are they  adapted?In Reading in a Foreign Language, 4, pp. 41 57.
Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.