رابطه‏ی جنسیت و به کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

    این پژوهش، از نوع کاربردی است و تأثیر جنسیت را بر به­کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی                 (به­عنوان زبان دوم) در میان فارسی­آموزان خارجی مورد بررسی قرار می­دهد. بر اساس پژوهش­های مختلف، استفاده از این راهبردها در یادگیری مهارت­های زبان تاثیر بسزایی دارد. در حوزه‏ی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و همچنین در زبان­های مختلف، راهبردهای یادگیری زبان مورد بررسی قرار گرفته­اند، ولی در حوزه‏ی آموزش زبان فارسی(به­عنوان زبان دوم) به غیر فارسی­زبانان، پژوهشی که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد، انجام نشده است و تنها به بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی(در میان فارسی­زبانان)، اکتفا شده است؛ بنابراین، انجام این پژوهش، کاری ضروری به نظر می­رسید. برای انجام پژوهش مورد نظر، از پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد(1990)، استفاده شد. ابتدا نسخه­ی 50 سوالی پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه و پایایی آن طی یک آزمون آزمایشی(با استفاده از 30 فارسی­آموز)، به روش آلفاکرونباخ محاسبه شد که برابر 80/0 بود. با این حال، در برخی از بخش­های پرسشنامه اصلاحاتی صورت گرفت. سپس 156 فارسی­آموز خارجی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، از 13 کشور گوناگون به پرسش‏نامه‏ی اصلاح شده پاسخ دادند. تحلیل آماری به کمک آزمون "تی" و آزمون "ضریب همبستگی اسپیرمن" نشان  می­دهد اگرچه، میانگین کلّ نمره­ی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است، امّا امّار استنباطی بیانگر آن است که این اختلاف میانگین‏­ها معنادار نیست. بنابراین، دو گروه دانشجویان دختر و پسر، کم و بیش به یک میزان از همه‏ی راهبردهای یادگیری استفاده می‏کنند. همچنین  یافته­ها حاکی از آن است که اولویت­های فارسی­آموزان دختر و پسر، در انتخاب نوع راهبردها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation Between Gender and Using Learning Strategies for Persian Language as a Second Language

نویسندگان [English]

  • Amir‏reza Vakili‏fard 1
  • Sharare Khaleghi‏zade 2
چکیده [English]

This study examines the relationship between learners' gender and second language learning strategies among Persian language learners. Various researches indicate that using learning strategies have significant effects on learning language skills. Since very few researches have been done on Persian learners and Persian learning strategies, such a research seems to be of great importance and usefulness. So we translated Oxford (1990) Questionnaire into Persian and then during a pilot study (using 30 Persian learners) Questionnaire's reliability was examined. The result was an overall reliability of 0.80. However we revised the questionnaire and used the improved one in the main study. In this regard, 156 Persian learners (from 13 different countries) in Imam Khomeini International University answered the questionnaire. The collected data were analyzed using T-test and Spearman correlation coefficient. Finally, inferential statistics showed that women use learning strategies more than men. But these inferential statistics and statistical tests showed that there is no significant difference in overall use of Persian learning strategies between men and women. So men and women use learning strategies at the same rate. Results also indicate that Persian learners' priorities (male and female students) differ in the choice of learning strategies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning strategies
  • Second language
  • Persian learning
  • gender