بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه درمقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

امروزه آموزش مهارت‌های تفکر و یادگیری، از طریق روش­های  نوین و فعال ضروری است. این امر، اصولاً با تغییر بنیادی روش‌های آموزش و یادگیری در مراکز آموزشی میسر می‌شود. این پژوهش، به ارزیابی روش آموزش زبان، به کمک رایانه و روش سنتی می­پردازد تا تفاوت­ها و کارایی­های هر یک از این روش­ها را نشان دهد. در این تحقیق، داده‌ها به صورت میدانی و با کمک پرسش­نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه­ی آماری آن، 30 نفر از زبان­آموزان مدرسه­ی بین­المللی دختران، در تهران است. در این پژوهش، گروه آزمایش، با استفاده از رایانه و گروه کنترل، به روش سنتی آموزش دیدند. نتایج، بیانگر آن است که بین میانگین نمرات گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، تفاوت معنی­داری وجود دارد و میزان موفقیت فراگیران در دوره‌های آموزش به کمک رایانه، در مقایسه با روش سنتی بیشتر بوده است. فراگیران، موفقیت‌شان را به تعامل بیشتر با معلم از طریق اینترنت، که فراهم­کننده‌­ی بازخورد بود و همچنین در دسترس بودن معلم، به صورت برخط و ایجاد محیط یادگیری مشارکتی ذکر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Computer-assisted Language Teaching, in Contrast to the Traditional Method, on Non-native Persian Learners’ Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziaeddin Tajeddin 1
  • Mahboobe Nemati Sorkhi 2
چکیده [English]

Computer-Assisted Language Instruction (CALI) is one of the recent advances in teaching languages. CALI is considered as an effective teaching methodology. This research is a comparative study of the effect of two teaching methods; CALI and traditional, on Persian reading comprehension of female students in pre-university level of International School in Tehran in 1390. Statistical community includes 30 students who were selected by random sampling and divided into two groups. Research method in this study is experimental and the measurement tool used is a questionnaire. In data analysis from descriptive statistics methods (frequency, mean & standard deviation) as well as inferential statistics method, (t-test) were used. The results showed a significant difference between the experimental and the control group regarding their mean scores. Those learners who were learning through CALI were more successful. These learners mentioned the following as the factors leading to their success: more chance of collaboration with the teacher through internet which provided them with more feedback, online access to the teacher, and collaborative learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Information technology
  • Computer-assisted instruction
  • Collaborative learning