ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

اصالت متون آموزشی از مشخصه‏های مهم در آموزش ارتباطی زبان است. این پژوهش، با طرح این پرسش که "متون کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیر‏ فارسی‏زبانان، تا چه حد منعکس‏کننده­ی مشخصه­ی اصالت است؟"؛ به ارزیابی متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان می‏پردازد. معیار این ارزیابی کمیت و کیفیت کاربرد گفتمان‏نما‏های انسجامی در متون غیر‏آموزشی و مقایسه­ی آن با متون ‏آموزشی است. در این پژوهش، کمیت و کیفیت وقوع گفتمان‏های انسجامی در دوازده متن آموزشی از سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر‏ فارسی‏زبانان و پنج متن غیرآموزشی، بررسی و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شد. نتیجه­ی این پژوهش نشان می‏دهد کمیت و کیفیت کاربرد گفتمان‏نماهای انسجامی در دو کتاب آموزش زبان فارسی، بسیار مشابه متون غیر‏آموزشی است و کتاب سوم از این دیدگاه با دو کتاب دیگر متفاوت؛ بنابراین، مشابهت آن با متون غیر‏آموزشی کمتر است و درنتیجه می‏توان گفت که درجه­ی اصالت متون این سه کتاب یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authenticity of Three PFL Textbooks from the Cohesion Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Negar Davari Ardekani 1
  • Hajar Aghaebrahimi 2
چکیده [English]

Authentic text is considered to be an important requirement of communicative approach and communicative foreign language teaching textbooks. The present research investigates the authenticity of three PFL textbook by answering the following question: “To what extent are the texts in PFL textbooks considered to be authentic?” Accordingly the quantity and quality of cohesion discourse-marker distribution in three PFL textbooks (twelve texts) were analyzed and compared to some media texts (newspapers and articles posted on the websites). It was observed that the quality and quantity of the occurrence of cohesion markers are identical in two of the educational texts (written by Ziahosseini and Purnamdarian) and are very similar to media texts. However, the texts in the third book seem to be different in some degree. Therefore, from the viewpoint of cohesion, it can be said that these three PFL textbook are not authentically the same.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic text
  • Cohesion
  • Discourse marker
  • PFL textbooks