بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مهارت‌های نوشتاری دانش‏ آموزان از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 نویسنده ‏ی مسئول، دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دکتری آموزش زبان، عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

10.30479/jtpsol.2020.12314.1465

چکیده

نگارش به عنوان یکی از پیچیده‏ترین فعالیت‏های شناختی محسوب می‏شود که روش تدریس و آموزش آن نیازمند توجه ویژه‏ای می‏باشد. عوامل متعدد روان‏شناختی، فرهنگی و جامعه‏شناختی بریادگیری یک زبان به طور عام و مهارت نگارش به طور خاص تأثیرگذار است. باتوجه به این عوامل، مقاله حاضر در پی آنست که پارامتر‏های روان‏شناختی، محیطی، فردی و زبان‏شناختی موثر بر نگارش را اندازه‏گیری و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهارت‌های نوشتاری دانش‏آموزان از دیدگاه معلمان دوره‌ی دوم ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی وجامعه‌ی آماری پژوهش معلمان مناطق 1 و 2 شهراراک به تعداد 850 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ی‌گیری به‌صورت در دسترس و حجم نمونه نیز بر اساس روش مورگان 265 نفرتعیین شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که درکل 67 گویه راشامل می‌شود. سنجش روایی ازطریق روایی صوری انجام شد و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ برای عوامل روان‌شناختی (0.87)؛ برای عوامل زبان‌شناختی (0.91)، برای عوامل محیطی (0.88) وعوامل فردی (0.91) به‌دست آمد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون‌ آماری تی تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان دادکه ازدیدگاه معلمان،میانگین عوامل روان‌شناختی (0.01, p<25.34t= )، عوامل زبان‌شناختی (0.01, p<32.92t= )، عوامل محیطی(0.01, p21.94t= ) و عوامل فردی (0.01p<t= )، ازمیانگین نظری بالاترهستند. باتوجه به یافته‌های این پژوهش،می‌توان درسیستم آموزشی دوره‌ی ابتدایی ازعوامل اشاره‌شده دراین پژوهش،برای بهبودمهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان،استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting on Writing Skills of Students from the Teachers' Perspective

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Ghorbani 1
  • Mahnaz Jalalvandi 2
  • Hamid Reza Dowlatabadi 3
1 PhD. candidate, Philosophy of Education, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Corresponding author, PhD Faculty member Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 PhD Faculty member, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting students' writing skills from the perspective of teachers of Second Grade Primary schools. Writing is an activity that, despite its communicative nature, it is done privately.
Method: The research method was descriptive-survey. The statistical population of this study included 850 teachers in districts 1 and 2 of Arak city. The sampling system was based on Available Sampling method and the sample size was 265 based on Morgan method. The research instrument was a researcher-made questionnaire including 67 items. Validity was assessed by face validity and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha for psychological factors (0.87); for linguistic factors (0.91), for environmental factors (0.88) and for personal factors (0.91). One-sample t-test was used for data analysis.
Results: The results showed that from the teachers' point of view, the mean of psychological factors (t = 25.34, p <0.01), linguistic factors (t = 32.92, p <0.01), environmental factors (t = 21.94 , p
Conclusion: According to the findings of this research, the factors mentioned in the study can be used to improve students' writing skills in the elementary educational system.
Extended Abstract:
Writing is regarded as one of the most complicated cognitive activities whose way of teaching needs loads of attention. Soو the improper teaching of writing skills and procedures can create writing errors. Several social, cultural and psychological issues can affect on learning a language in general and writing skill in specific.
Learning writing skills is a very complicated process in which many personal, environmental and psychological aspects are involved.  Considering these factors, the present research is intended to analyze and measure the psychological, environmental, personal and linguistic factors affecting writing.
Vasilyva  et al. ( 2018) proved that family atmosphere and parental approach towards literacy and knowledge directly affect on written and spoken skills of children. Hemmerecht  et  al. ( 2017) in their study found out that there is a significant relation between parents’ level of education and their economic status in one side and the children’s language skills in another side. In another study Inomata ( 2017) found that there is a positive correspondence between children’s cognitive skills and their writing skills. Teng( 2016) stated that the teachers’ believes and ideas on teaching language skills have direct impact on children’s writing skills and activities. Vanessa ( 2013) showed that the students with high level of communicative skills, positive approach and, regarding school assignments as significant, have less writing errors or mistakes compared with other students.  
Considering the above-mentioned studies on writing skills, we can claim that less research has been done on the effective factors in improvement of written discourse and creative writing in Iran. So, we believe that regarding the important role of writing skills in learning and learners’ improvement and the role of various factors in learning the writing skills and also very few research  done in this field in Iran, doing this research seems to be essential. We are of the opinion that the present research adds to the value of the previous studies in analyzing the psychological, linguistic, environmental and personal factors affecting the students’ writing skills, based on primary school teachers’ view points.
In this study, the research method was descriptive-survey. The statistical population of this study included 850 teachers in districts 1 and 2 of Arak city. The sampling system was based on Available Sampling method and the sample size was 265 based on Morgan method. The research instrument was a researcher-made questionnaire including 67 items. Validity was assessed by face validity and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha for psychological factors (0.87); for linguistic factors (0.91), for environmental factors (0.88) and for personal factors (0.91). One-sample t-test was used for data analysis.
To test the hypothesis if the psychological factors affect the improvement of students’ writing skills, we checked the results of the first part of the study which showed that the mean score of behavior parameters was 3.79 and psychological factors 3.86 and the expected mean( theoretical) was equal to 3. Regarding the fact  that for psychological and behavior factors the T value less than 0.01 is significant, it can be concluded that the experimental mean and theoretical one are significantly different. Also, as the mean scores are different, we can conclude that psychological factors affect the improvement of students’ writing skills.
The results shown in various parts of  the study show that the mean of oral factors was 3.73, writing factors 3.78 and the experimental ( theoretical) mean was equal to 3. Regarding the fact that the T value less than 0.01 for oral factors is statistically significant, it can be concluded that the experimental mean is quite different from theoretical one which is significant and meaningful. Based on this fact it can be stated  that linguistic factors play a major role and are effective on students’ writing development. 
The results also showed that from the teachers' point of view, the mean of psychological factors (t = 25.34, p <0.01), linguistic factors (t = 32.92, p <0.01), environmental factors (t = 21.94 , p  According to the findings of this research, the factors mentioned in the study can be used to improve students' writing skills in the elementary educational system. The results of this study will be very practical and applicable for teachers and all those who are involved in teaching languages in general and Persian writing in specific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Factors
  • Linguistic Factors
  • Environmental factors
  • Individual Factors
  • Writing Skills
بردستانی، مرضیه. (1383). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجموعه مقالات آموزش استفاده‌کنندگان و توسعه‌ی سواد اطلاعاتی در کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی و موزه‌ها 1 و 2 خرداد. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، صص: 494-479.
بیگ‌تفرشی، اتوسا. (1394). بررسی خطاهای دستوری در روایت‌های نوشتاری دانش‌آموزان. مجله‌ی زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‌ی 12، صص: 121-144.
خانی، روح‌اله، فیضی، فاطمه. (1394). بررسی راهکارهای تقویت مهارت‌های نوشتاری نگارش و انشانویسی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه‌ی پایدار.
نیکدل، احمد. (1393). آسیب‌شناسی مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی با تأکید بر خلأهای انسجامی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Reference:
Alver, H. (2007). Education in royal position. International journal of management and education, 6 (3),10-21.
Bardestani, M. (2005). Information Literacy Study of Shahid Chamran University Students in Ahvaz. Collection of user education articles and information literacy development in libraries and information centers and museums 1 and 2 June. Mashhad: Organization of Libraries, Museums and Documentation Centers of Astan Quds Razavi, 494-479. [In Persian].
BigTafreshi, A. (2016). A Study of Grammatical Errors in Student Writing Narratives. Journal of Khorasan Linguistics and Dialects, Ferdowsi University of Mashhad, (12), 121-144. [In Persian].
Cumming, A. (2012). Goal theory and second-language writing development, two ways. In R. Manchón (Ed.), L2 writing development: Multiple perspectives (pp. 135–164). Berlin: De Gruyter Mouton.
Dickinson, D. K., & Neuman, S. B. (2006). Handbook of Early Literacy Research. New York, NY: Guilford Press.
Dickinson, D. K., & Caswell, L. (2007). Building support for language and early literacy in preschool classrooms through in-service professional development: Effects of the Literacy Environment Enrichment Program (LEEP). Early Childhood Research Quarterly, 22(2), 243–260.
Dockrell, J. E., & Connelly, V. (2013). The role of oral language in underpinning the text generation difficulties in children with specific language impairment. Journal of Research in Reading, 52(10), 955-961.  doi: 10.1111/j.1467-9817.2012.01550.x
Gimenez, J. C. (2010). Narrative analysis in linguistic research. Research methods in linguistics, 1, 198-215.
Guo, Y., Justice, L. M., Kaderavek, J. N., & McGinty, A. (2012). The literacy environment of preschool classrooms: Contributions to children's emergent literacy growth. Journal of research in reading, 35(3), 308-327.
Hartas, D. (2011). Families’ social backgrounds matter: Socio-economic factors, home learning and young children’s language, literacy and social outcomes. British Educational Research Journal, 37(6), 893-914.
Hemmerechts, K., Agirdag, O., & Kavadias, D. (2017). The relationship between parental literacy involvement, socio-economic status and reading literacy. Educational Review, 69(1), 85-101.
Inomata, T., Uno, A., Sakai, A., & Haruhara, N. (2016). Contribution of cognitive abilities and home literacy activities to Hiragana reading and spelling skills in kindergarten children. Japan Journal of Logopedics and Phoniatrics, 57, 208–216.
Joy, T. (2015). Teaching elementary school students to be effective writers.Educator’s Practic Guide. U.S. Department of Education.
Khani, R & Feizi, F. (2016). Evaluation of Writing and Writing Skills for Elementary Secondary School Students, Third National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, Soroush Mortazavi Islamic Research Center, Sustainable Development Solutions Center. [In Persian].
Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6, 522–527.
Manolitsis, G., Georgiou, G., & Tziraki, N. (2013). Examining the effects of home literacy and numeracy environment on early reading and mathematics acquisition. Early Childhood Research Quarterly, 28, 692–703.
Martin, G. E., Klusek, J., Estigarribia., B., & Roberts, J. E, (2009). Languagecharacteristics of individuals with Down syndrome. Topics in language disorders, 29(2), 112-132.
Mol, S. E., & Bus, A. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. Psychological Bulletin, 137, 267–296.
Neuman, S. B., Koh, S., & Dwyer, J. (2008). CHELLO: The child/home environmental language and literacy observation. Early Childhood Research Quarterly, 23(2), 159-172.
Neumann, M. M., Hood, M., & Ford, R. (2013). Mother–child referencing of environmental print and its relationship with emergent literacy skills. Early Education & Development, 24(8), 1175-1193.
Nickdel, A. (2015). The Pathology of Elementary School Students' Writing Skills with Emphasis on Coherent Void. M.Sc., Institute of Linguistics, Institute of Humanities and Cultural Studies. [In Persian].
Olson, R. K., Keenan, J. M., Byrne, B., & Samuelsson, S. (2014). Why do children differ in their development of reading and related skills? Scientific Studies of Reading, 18(1), 38–54.
Rahmanpour, M  &  Nili, M. R. (2015). Comparative Study of Iranian Secondary Literature Curriculum with Six European Countries. Journal of Education and Evaluation, 8 (32),  41-60. [In Persian].
Stephenson, K., Parrila, R., Georgiou, G., & Kirby, J. (2008). Effects of home literacy, parents’ beliefs and children’s task-focused behavior on emergent literacy and word reading skills. Scientific Studies of Reading, 12(1),  24–50.
Teng, L. S. (2016). Changes in teachers’ beliefs after a professional development project for teaching writing: two Chinese cases. Journal of Education for Teaching, 42(1), 106–109.
Troia, G. A., Harbaugh, A. G., Shankland, R. K., Wolbers, K. A., & Lawrence, A. M. (2013). Relationships between writing motivation, writing activity, and writing performance: Effects of grade, sex, and ability.Reading and Writing, 26, 17–44.
Van Bergen, E., de Jong, P.F., Maassen, B., & van der Leij, A. (2014). The effect of parents’ literacy skills and children’s preliteracy skills on the risk of dyslexia. Journal of Abnormal Child Psychology, 42(7), 1187–1200. doi:10.1007/s10802-014- 9858-9
Van Bergen, E., Van Zuijen, T., Bishop, D., & de Jong, P. F. (2017). Why are home literacy environment and children’s reading skills associated? What parental skills reveal. Reading Research Quarterly, 52, 147-160.
Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29, 367–382.
Vanessa, L. (2013). Reading and writing parameters and strategies used by children from public and private schools, 15(4), 827-836.
Vasilyeva, M., Dearing, E., Ivanova, A., Shen, C., & Kardanova, E. (2018). Testing the family investment model in Russia: Estimating indirect effects of SES and parental beliefs on the literacy skills of first graders. Early Childhood Research Quarterly, 42, 11-20.
Wu, H. Y., & Liu, R. Q. (2004). Investigating the effects of metacognition in EFL writing: A structural equation modeling approach. Modern Foreign Languages, 27(4), 370–377.
Zhang, C., Hur, J., Diamond, K. E., & Powell, D. (2015). Classroom writing environments and children’s early writing skills: An observational study in Head Start classrooms. Early Childhood Education Journal, 43(4), 307-315.
Zhang, L. J., Aryadoust, V., & Zhang, D. (2016). Taking Stock of the Effects of Strategies-Based Instruction on Writing in Chinese and English in Singapore Primary Classrooms. In Quadrilingual Education in Singapore (pp. 103-126). Springer, Singapore.