تحلیل نارسانویسی املای فارسی‌آموزان چینی‌زبان بر پایه دیدگاه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌نویسنده‏ ی مسئول، استادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشگاه بین ‌المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.30479/jtpsol.2021.14139.1493

چکیده

فعالیت املانویسی نه تنها درک شنیداری بلکه تا حدودی توانایی جامع زبان را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد چرا که در مهارت املانویسی علاوه بر توانایی انطباق کامل صورت شنیداری حروف و کلمات با صورت نوشتاری آن، باید به روابط بین واژه‌ها در درون جملات متن از یک سو و روابط واژه‌های خارج از جمله‌های متن نیز اشراف داشت. بنابراین رمزگشایی صداها و رمزگذاری مجدد آن‌ها در نوشتار،یک تکلیف مهم و قابل توجه در امر آموزش زبان است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نارسانویسی املای فارسی‌آموزان چینی‌زبان بر پایه‌ی دیدگاه شناختی است. جامعه آماری این پژوهش، فارسی‌آموزان چینی‌زبان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و فارسی‌آموزان چینی‌زبان دانشگاه مطالعات زبان‌های خارجی پکن بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی دیدگاه شناختی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش،30 نمونه از املای زبان‌آموزان چینی‌زبان در سطوح عمومی و تکمیلی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و تعداد 15 برگه املای فارسی‌آموزان چینی‌زبان دانشگاه مطالعات زبان‌های خارجی پکن است. برای انجام پژوهش ابتدا متن املای فارسی‌آموزان تصحیح و سپس نوع خطاهای املانویسی باتوجه به خطاهای آموزشی، دقت، حافظه‌ی شنیداری، حساسیت شنیداری، حافظه‌ی دیداری، توالی دیداری، تمییز دیداری، وارونه‌نویسی و قرینه نویسی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین درصد خطاهای املایی فارسی‌آموزان چینی‌زبان، به ترتیب مشکل آموزشی،حافظه‌ی شنیداری و حافظه‌ی دیداری است. در پایان راهکارهایی مبتنی بر رویکرد شناختی به‌منظور بهبود عملکرد املانویسی فارسی‌آموزان چینی‌زبان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Persian dictation dysgraphia of Chinese learners based on cognitive model

نویسندگان [English]

  • leila golpour 1
  • Zahra Sadat Mousavi 2
  • Somayeh keshavarz 3
1 Corresponding author, Assistant Professor of Teaching Persian Language to speakers of other languages, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 MA Graduate in Teaching Persian Language to speakers of other languages, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor of psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Many Persian learner have difficulty to link sound and symbol. They cannot transform the sounds that they hear into letters and words. Therefore, the purpose of the present study was to investigate and analyze the Chinese learner’s dictation based on cognitive model and to provide appropriate solutions. The target population of this study is Chinese learners at Imam Khomeini International University's Persian Language Learning Center and Chinese learners at Beijing Foreign Language Studies University. This research was be descriptive and analytical based on the cognitive framework. The sample of this research is 30 samples dictation of Chinese learners at the elementary and advanced levels of Imam Khomeini University and 15 samples dictation of Chinese learners of Beijing Foreign Language Studies University. In order to do the research, at first researcher investigated dictation of Chinese learners. Then, their dictation errors were identified based on Dr. Mustafa Tabriz’s Classification of Nine Classes. These errors include training, accuracy, auditory memory, auditory sensitivity, visual memory, visual sequence, visual differentiation, inversion, and mirroring. At the end, the obtained data were presented as descriptive statistics and strategies for cognitive approach were provided for each type of dictation errors to improve learners' dictation performance. The results show that the highest percentage of dictation errors is educational problem and then auditory memory and then visual memory. Therefore, it can be said that cognitive strategies can be used as a new and attractive method for learners along with other common methods for dictation disorder with regard to individual differences.
Extended Abstract:
Persian dictation dysgraphia can be examined from different perspectives, one of them is the cognitive perspective.In second language learning, learners do not have the cognitive base and conceptual information that can facilitate the retention of foreign language words in short-term memory. Therefore, they are not able to perform the necessary mental activities at the same time. Such mental activities include phonetic, morphological, syntactic, and conceptual decoding.
Many Persian learners have difficulty to link sound and symbol. They cannot transform the sounds that they hear into letters and words. From a cognitive approach, they may have difficulty with auditory memory. Based on this evidence, it can be concluded that non Persian learners may have difficulty understanding, processing, and memorizing auditory and visual stimuli. Therefore, the purpose of the present study was to investigate and analyze the Chinese learners dictation based on cognitive model and to provide appropriate solutions.
 The target population of this study is Chinese learners at Imam Khomeini International University's Persian Language Learning Center and Chinese learners at Beijing Foreign Language Studies University. This research was be descriptive and analytical based on the cognitive framework. The sample of this research is 30 samples dictation of Chinese learners at the elementary and advanced levels of Imam Khomeini University and 15 samples dictation of Chinese learners of Beijing Foreign Language Studies University.In this research, both the library method has been used for theoretical foundations and the field method has been used to check spelling malfunctions and data analysis.As a result, the present research method is descriptive-analytical.
In order to do the research, at first researcher investigated dictation of Chinese learners. Then, their dictation errors were identified based on Dr. Mustafa Tabrizi's Classification of Nine Classes. These errors include training, accuracy, auditory memory, auditory sensitivity, visual memory, visual sequence, visual differentiation, inversion, and mirroring and then extracts and places them in special tables that have been designed for this purpose.Finally, using SPSS software, the obtained results in the relevant table were analyzed and frequency were determined.The accuracy and validity of the research hypotheses were also assessed using descriptive diagrams.
At the end, the obtained data were presented as descriptive statistics and strategies for cognitive approach were provided for each type of dictation errors to improve learners' dictation performance. The results show that the highest percentage of dictation errors is educational problem and then auditory memory and then visual memory. Therefore, it can be said that cognitive strategies can be used as a new and attractive method for learners along with other common methods for dictation disorder with regard to individual differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dictation dysgraphia
  • Cognitive Approach
  • Chinese learners
آبکنار، سیده سمیه. عاشوری، محمد. (1392). نکته‌های کاربردی برای آموزش دانش­آموزان با اختلال یادگیری. تعلیم و تربیت استثنائی، شماره‌ی 3، صص: 25-52.
آدم­زاده، فاطمه. (1386). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درمان اختلال بیان نوشتاری، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره­ی 68 و 69، صص: 43- 67.
ابوالحسنی چیمه، زهرا. (1391). تعامل تلفظ و نگارش، ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیرفارسی‌زبان. فصل‌نامه‌ی جستارهای زبانی، شماره‌ی 2. صص: 1-30.
بهرامی، فاطمه. آدم­زاده، فاطمه، .مختاری، سمانه. (1390). تأثیر دو روش آموزش راهبردهای شناختی بر اساس مدل انگلرت و مدل سکستون در کارآمدی بیان نوشتاری دانش­آموزان ابتدایی با علائم اختلال نوشتن، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، شماره‌ی 1، صص: 18 -37.
بیگدلی، ایمان الله. نجفی، محمود. عبدل‌حسین زاده، عباس. (1392). اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا، مجله ناتوانی‌های یادگیری، شماره‌ی 2، صص:  6-26.
پرویز، کوروش، شریفی، مسعود. (1390). رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه، فصلنامه­ی راهبردهای آموزش، دوره‌ی 4، شماره‌ی 1. صص: 175- 193.
تبریزی، مصطفی. (1392). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: انتشارات فراروان.
چابکی، محمدصادق. (1392). املا و نظام نوشتاری زبان فارسی، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره‌ی 2. صص: 29-34.
جعفری، فاطمه. غیاثی زارچ، ابوالقاسم. (1395). تأثیر تفاوت‌های آوایی در توانایی نوشتاری فارسی­آموزان چینی، مطالعات آموزش زبان فارسی، شماره‌ی 3، صص: 48-68.
حسن­آبادی، حمیدرضا، جسری، ندا. نوری قاسم‌آبادی، ربابه. (1397). ظرفیت دیداری در برابر ظرفیت شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم‌آوا، روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، شماره‌ی 55. صص: 285-304.
زندی، بهمن، نعمت­زاده، شهین، سمایی،مهدی. نبی­فر ،شیما، (1385). بررسی و توصیف خطاهای املایی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم دبستان، کودکان استثنائی، شماره‌ی 2، صص: 639-660.
سلیمی، مسعود. (1387). اختلال در نوشتن. تعلیم و تربیت استثنائی، شماره‌ی 81. صص: 22-33.
سیف نراقی، مریم، نادری، عزت­الله. (1398). نارسایی­های ویژه­ در یادگیری، چگونگی تشخیص و روش‌های بازپروری، تهران: انتشارات ارسباران.
صدیقی­فر، زهره، حسینی، زهراسادات. (1395). آموزش واژگان فارسی به چینی‌زبانان بر اساس راهبردهای یادگیری زبان‌آموزان، یازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، (1841-1818)، دانشگاه گیلان.
غضنفری، نفیسه. (1395). بررسی مقایسه‌ای هم‌خوان‌های زبان چینی و فارسی. نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره‌ی 17. صص: 195- 208.
قنبری طلب، محمد، فولاد چنگ، محبوبه. (1394). اثربخشی راهبرد­های شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، دو فصلنامه­ی راهبرد­های شناختی در یادگیری، شماره‌ی 4، صص:21-38.
گشمردی، محمودرضا. (1384). نقش حافظه در یادگیری زبان خارجی، پژوهش ادبیات معاصر جهان،‌ دوره‌ی10، شماره‌ی 28، صص: 133-156.
گل­پور، لیلا. (1394). نقش حافظه در آموزش زبان خارجی، کنفرانس بین­المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی (1-11)، شماره‌ی 2، امارات متحده­ی عربی: دبی.
کوزه‌گر، ظریفه. (1384). رویکردهای آموزشی برای حل مشکلات نوشتن، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره‌ی 68، صص: 78-89.
مدنی، مرجان. (1392). اختلال نوشتاری، مجله استثنائی، شماره‌ی 46، صص:62-81.
میردهقان، مهین­ناز، نجاتی، وحید، گنجیان، گلناز. (1397). تفاوت عملکرد حافظه­ی کاری و سوگیری توجه در واژگان زبان اول و دوم در فارسی­آموزان چینی‌زبان، جستارهای زبانی، شماره‌ی 1، صص:197-214
ناصرپور، محمد، درانی، کمال. صالحی، کیوان. (1396). شناسایی انواع خطاهای دیکته نویسی در دانش­آموزان ابتدایی، اختلال‌های رفتاری و یادگیری، شماره‌ی 12، صص: 15-34.
نظری، محمدعلی، دادخواه، مهرناز، هاشمی، تورج. (1393). اثربخشی شناختی بر خطاهای املای دانش­آموزان با نارسا‌نویسی، پژوهش در علوم توان‌بخشی، شماره‌ی 32، صص: 47-61.
References:
Abkenar, S. & Ashori, M. (2013). Practical tips for teaching students with learning disabilities, Exceptional Education, No. 3, 31-40. [In Persian]
Abolhasani chimeh, Z.(2006). The effect of teaching metacognitive strategies on the reatment of written expression disorder, Exceptional Education, No. 3, 1-30. [In Persian]
Adamzadeh, F.(2006). The effect of teaching metacognitive strategies on the treatment of written expression disorder, Exceptional Education, Nos. 68 and 69, 2-11. [In Persian]
Bahrami, F. & Adamzadeh,F. & Mokhtari, S. (2011). The effect of two methods of teaching cognitive strategies based on Englert model and Sexton model on the efficiency of written expression of elementary students with symptoms of writing disorder, Iranian Quarterly of Exceptional Children, No. 1, 23-32. [In Persian]
Bigdeli, I., & Najafi, M., & Abdolhosain zadeh, A. (2013). The effectiveness of using reminders in teaching spelling to children with spelling learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, No. 2. 6-26. [In Persian]
Chaboki, M. (2013). Spelling and writing system of Persian language ,Exceptional Education, No. 2, 29-34 . [In Persian]
Deuel, R. K. (1994). developmental dysgraphia and motor Skill disorders.Journal of child Neurology,10 (1). 6-8.
Hasan abadi, H. & Jasri, N. (2018). Visual vs. Cognitive Capacity: Reducing Phonetic Detection Errors ,Transformational Psychology: Iranian Psychologists, No. 55, 285-304. [In Persian]
Gazanfari, N. (2016). Comparative study of Chinese and Persian language consonants. Critique of Foreign Language and Literature, No. 17, 195-208. [In Persian]
Ganbari talab, M. & Fulad chang, M. (2015). Effectiveness of Cognitive Strategies on Academic Burnout and Academic Achievement, Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, No. 4,  21-38. [In Persian]
Gashmordi, M. (2004). The Role of Memory in Foreign Language Learning, Research in Contemporary World Literature, 2005, Volume 10, No. 28, 133-156.  [In Persian]
Golpour, L.(2015). The Role of Memory in Foreign Language Teaching, International Conference on New Research in Engineering Sciences, No. 2, 1-18. [In Persian]
Jafari, F. & giyasi, A.(2015). The effect of phonetic differences on the writing ability of Persian Chinese learners . Persian language teaching studies, No. 3, 63-81. [In Persian]
Leclaire, T. (2006). Morphological knowledge as revealed in children’s spelling accuracy and reports of spelling strategies. Journal of Exceptional Child Psychology, 95, 231-254
Madani, M. (2013). Writing Disorder, Exceptional Journal, No. 46, 62-81. [In Persian]
Mirdehgan, M. & Nejati,V. (2018). Difference between working memory function and attention bias in first and second language vocabulary in Persian  Chinese-language learners, Linguistic Essays, No. 1, 197-214. [In Persian]
Naserpur, M. & Darani, k. (2017). Identification of types of dictation errors in elementary students. Behavioral and Learning Disorders, No. 12, 181-218. [In Persian]
Nazari, M. & Dadkhah, M. (2014). Cognitive effectiveness on students' spelling errors with misspellings, Research in Rehabilitation Sciences, No. 32, 47-61. [In Persian]
Parviz, K. & Sharifi, M. (2011). Relationship between cognitive and metacognitive strategies with the rate of academic achievement of urban and rural high school students, Journal of Education Strategies, Volume 4, No. 11, 175-193 [In Persian]
Kuzehgar, Z. (2004). Educational Approaches to Solving Writing Problems Exceptional Education, No. 68, 78-89.[ [In Persian]
Salimi, M. (2008). Writing Disorder,Exceptional Education, No. 81, 22-33. [In Persian]
Seif naragi, M. & Naderi, E. (2020). Specific learning disabilities, how to diagnose and rehabilitation methods, Tehran: Arasbaran Publications. [In Persian]
Sedigifar,Z. & Hoseini, Z.(2016). Teaching Persian words to Chinese-speakers based on language learners' learning strategies,the 11th International Meeting of the Association for the Promotion of Persian Language and Literature, 1818-1847. [In Persian]
Tabrizi, M. (2013). Treatment of dictation disorders, Tehran: Faravan Publications. [In Persian]
Zandi, b. & Nemat zadeh, SH. (2005). Investigation and description of spelling errors of second grade elementary school students , Exceptional children, No. 2, 639-660. [In Persian]