بازخوردهای تصحیحی و پاسخ به آن‏ها در کلاس‏ های فارسی‏ آموزانِ خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏ زبانان

چکیده

طبق نظر بسیاری از محققین، بازخوردهای تصحیحیِ شفاهی در تسهیل و تسریعِ فرایند یادگیری زبانِ‌ دوم‌ نقش مهمی دارند و بررسی آن‌ها نیز به لحاظ این‌ که از نوع پژوهش‌های غیررسمی (تحقیقات درون­کلاسی) محسوب می‌شوند بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ همچنین، به دلیل میدانی بودن و نزدیک بودنِ مشاهده‌گر به محیط واقعی آموزش، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی انواع خطاهای زبان‌آموزان، انواع بازخوردهای مدرسان به خطاها و پاسخ‌های فوری زبان‏آموزان به آن بازخوردها و نیز تعیین بیشترین و کمترین بسامد آن‌ها در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم براساس الگوی لیستر و رانتا (1997) می‌باشد. به این منظور، پنج کلاس فارسی‌آموزی در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته و نیز شرکت‌کننده‌هایی متشکل از 5 مدرس ایرانیِ زبان فارسی و 57 فارسی‌آموز با ملیت‌های مختلف از طریق نمونه‌گیری احتمالی از نوع طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش، 3420 دقیقه مشاهده‌ی کلاسی صورت گرفت که پس از متناسب­سازی داده­ها،1620 دقیقه از آن‌ها به متن نوشتاری تبدیل شد. سپس انواع بازخوردهای مدرسان، انواع خطاهای فارسی‏آموزان و نیز، انواع پاسخ‏های فوری آن‏ها به بازخورد‏ها مشخص، و از نرم‌افزارهای رایانه‌ای مخصوصی برای تحلیل داده‌ها و طراحی «نمودار گردشیِ توالی اصلاح خطا» استفاده‌ شد. پس از بررسی داده‌ها، معلوم شد که این پژوهش، از لحاظ بیشترین نوع بازخورد ارائه شده، یعنی «تصحیح غیرصریح» و نیز بیشترین پاسخ‌دهی فارسی‌آموزان به نوع بازخورد، یعنی بازخورد «فراخوانی»، با پژوهش لیستر و رانتا (1997) همسو بوده، اما در مورد کم‌بسامدترین بازخورد و نیز کم‌بسامدترین پاسخِ آنیِ زبان‌آموز به بازخوردِ مدرس، با پژوهش لیستر و رانتا (1997) همسو نبوده ‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrective Feedback and Responses from Persian Learners

نویسندگان [English]

  • Reza Morad Sahrayi 1
  • Marziye Etemad Eslami 2
چکیده [English]

Oral corrective feedback, according to many researchers’ points of view, plays a crucial role in facilitating and accelerating the process of the second language learning. The present study aims to identify Persian learners’ error types, the teachers’ feedback types and learners’ uptakes; also it is aimed at determining the most and least frequent errors occurred on the basis of Lyster and Ranta’s model (1997). To do so, participants including 5 Iranian teachers and 57 students from different nationalities in three different levels of elementary, intermediate, and advanced were selected through stratified sampling. About 3420 minutes of the classes were recorded, of which 1620 minutes were transcribed. Then, teachers’ feedback types, learners’ errors and their uptakes were identified. To analyze the data and illustrate the tables and flowcharts, software such as SPSS, Excel and Edraw Max were used.  Findings showed some results were consistent with Lyster and Ranta’s (1997) study whereas some of them did not. The ‘recast’ and ‘elicitation’ were reported the most frequent feedbacks and uptakes, respectively, which are consistent with their findings. However, results differ from those of Lyster and Ranta (1997) with regard to the least given feedback and the least uptakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error
  • feedback
  • uptake
  • Lyster and Ranta’s Model (1997)
حافظ‌نیا، م. ر. (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. (چاپ هفدهم). تهران: سمت: مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی.
 
Chaudron, C. (1977). A Descriptive Model of Discourse in the Corrective Treatment of Learners’ Erors. Language Learning, 27(1): 29-46. 
Ellis, R. (1994). The study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (2009). Corrective Feedback and Teacher Development. L2 Journal, 1(1): 3-18.
Fanselow, J. (1977). The Treatment of Error in Oral Work. Foreign Language Annals, 10: 583-593.
Harmer, J. (1983). Krashen’s Input Hypothesis and the Teaching of EFL. World Language English,3(1).
Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. (4th edition).   Essex: Pearson Education Limited.
Hendrickson, J. (1978). Error Correction in Foreign Language Teaching: Recent Theory, Research, and Practice. Modern language Journal, 62: 387-398.
Keshavarz, M. (2012). Contrastive Analysis and Error Analysis. (new edition) Rahnama Press.
 Leiter, J. (2010). Corrective Feedback and Uptake in the Advanced Learner Classroom. Master’s thesis in philosophy, Universitat Wien, Vienna.
Long, M. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & , T. K. Bhatia (Eds.). Handbook of Language Acquisition: Second Language Acquisition (Vol. 2: pp. 413-486). New York: Academic Press.
Lynch, T. (1997). Nudge, Nudge: Teacher Interventions in Task-based Learner talk. ELT Journal, 51(4).
Lyster, R. (1998a). Negotiation of Form, Recasts, and Explicit Correction in Relation to Error Types and Learner Repair in Immersion Classrooms. Language Learning, 48: 183-218.
Lyster, R. (1998b). Recasts, Repetition and Ambiguity in L2 Classroom Discourse. Studies in Second Language Acquisition, 20: 51-81.
Lyster, R. et al. (1999). A Response to Truscott’s “What’s Wrong With Oral Grammar Correction”. The Canadian Modern Language Review, 55(4): 457-467.
Lyster, R. & Ranta, L. (1997). Corrective Feedback and Learner Uptake: Negotiation of Form in Communicative Classroom. Studies in second Language Acquisition, 19: 37-66.
Lyster, R. et al. (2013). Oral Corrective Feedback in Second Language Classroom. Language Teaching, 46: 1-40.
Mackey, A. et al. (2000). How Do Learners Perceive Interactional Feedback? Studies in Second Language Acquisition, 22 (4): 471-497.
Russell , V. (2009). Corrective Feedback Over a Decade of Research Since Lyster and Ranta (1997): Where Do We Stand Today? Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 6(1): 21–31.
Smith, H. (2010). Correct me if I’m Wrong: Investigating the Preferences in Error Correction among Adult English Language Learners. B.A. University of  Denver.
Spada, N. & Lightbown, P. M. (2006). How Languages Are Learned. (3rd   edition). Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford University Press.
Taomae, E. (2011). Use of Corrective Feedback in the Classroom: A Reflective Analysis. Accents Asia [online], 4(2): 22-38.
Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching. (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
Varnosfadrani, A. D. (2006). A comparision of the effects of implicit/explicit and immediate/delayed corrective feedback on learners’ performance in tailor-made test. Ph.D. Thesis, Department of Applied Language Studies and Linguistics, The University of Auckland.