آموزش زبان فارسی به لاری‏ زبانان بر مبنای تحلیل مقابله‌ای و روش تکلیف‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه زبان شناسی و زبان های خارجه- دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ‏زبانان- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر برنامه­ی درسی مبتنی بر نکات افتراق گروه­های اسمی و فعلی در زبان‌های لاری و فارسی، و آموزش زبان فارسی بر مبنای روش تکلیف­محور به لاری­زبانان در سطح مبتدی است. به همین منظور، 60 آزمودنی لاری­زبان در مقطع دوم دبستان با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله­ای و هدفمند، انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه (هر کدام 30 نفر) تقسیم شدند. در ابتدا پیش­آزمونی دستوری بر مبنای مقابله­ی گروه اسمی و فعلی در فارسی و لاری از هر دو گروه گرفته شد و سپس به مدت هشت هفته به گروه آزمایش، تکالیف مبتنی بر نکات افتراق دستوریِ دو زبان آموزش داده شد؛ گروه گواه نیز روال عادی خود در آموزش زبان فارسی را طبق دروس پایه­ی دوم دبستان دریافت کردند. پس از پایان کار، پس‌آزمونی جهت تعیین میزان تأثیرگذاری مداخله بر روی هر دو گروه اجرا شده و نمرات به دست آمده از آزمون­ها با استفاده از «تحلیل واریانس یک­طرفه» و «تحلیل واریانس دو‌طرفه» تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از این بود که برنامه­ی درسی مبتنی بر نکات افتراق زبان‌های فارسی و لاری و آموزش فارسی براساس روش تکلیف‌محور توانسته است دانش دستوری لاری­زبانان را در خصوص زبان فارسی بهبود ببخشد؛ در واقع، برهم­کنش میان تحلیل مقابله­ای و روش تکلیف­محور باعث شده است که افزایش آگاهی لاری­زبانان از طریق تبادل اطلاعات، تعامل ارتباطی و گفتگوی حین تکلیف افزایش یابد و یادگیری زبان فارسی تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Persian to Lari Speakers through Contrastive Analysis and Task-based Approach

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Behzad Moridi 2
  • Muhammed Ourang 3
چکیده [English]

The present research aims to examine the effect of task-based syllabus and contrastive analysis of nominal and verbal phrases in Persian and Lari languages on enhancing Persian knowledge of Lari speakers. To do so, a sample of 60 subjects in second year of elementary school was selected through multistage and purposive sampling. Then, they were divided into two thirty-student groups, one experimental and the other control (each including 30 applicants). Having implemented a grammatical pretest based on differences in nominal and verbal systems in Lari and Persian for both groups, the subjects in the experimental group received teaching Persian grammar on the basis of contrastive analysis and task-based syllabus as treatment (eight tasks for eight sessions) whereas the subjects in the control group received their regular syllabus based on the one designed in the second year of elementary school. Afterwards, two groups were provided with a parallel posttest to check the effectiveness of the treatment. To analyze the data, ANNOVA and ANCOVA were used. Findings showed that the designed syllabus on the basis of differences in contrastive analysis of Lari and Persian was effective in enhancing the Persian grammatical knowledge of Lari speakers; in fact, the interaction between contrastive analysis and task-based approach led to increase in applicants’ awareness through information exchange, communication and task talk which finally enhanced Lari speakers’ knowledge of Persian grammar.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lari language
  • Task-based approach
  • contrastive analysis
  • Persian grammar
  • nominal system
  • verbal system
اقتداری، ا. (1384). زبان لارستانی. تهران: همسایه.
خنجی، ل. (1388). نگرشی تفصیلی بر زبان لارستانی و گویش خنجی. شیراز: ایلاف.
فرشید‌ورد، م. (1388). دستور مفصل امروز. تهران: سخن.
صادقی، ع. ا. (1383). توضیح درباره­ی گویش لاری و خنجی. مجله­ی زبان­شناسی، سال 19، شماره 1، صص: 124-138.
مرزبان‌راد، ع. (1358). دستور سودمند. تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
 
Collins, L. et al. (1999). Time and Distribution of Time in L2 Instruction. TESOL Quarterly, 33: 655-680.
Ellis, R. (2001). Investigating form-focused instruction. In R. Ellis (Ed.), Form-focused Instruction and Second Language Learning. (pp. 1-46). Maiden, MA: Blackwell.
Ellis, R. (2002). Frequency Effects in Language Processing: A Review with Implications for Theories of Implicit and Explicit Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 24: 143–88.
Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. TESOL Quarterly, 40: 83-107.
Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition. (2nd edition). Oxford: Oxford.
Fisiak, J. (1973). The Polish-English Contrastive Analysis Project. NY: Routledge.
Hammerly, H. (1987). The Immersion Approach: Litmus Test of Second Language Acquisition Through Classroom Communication. Modern Language Journal, 19: 331-359.
Krahnke, K. (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. NJ: Prentice-Hall, Inc.
Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, England: Pergamon.
Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis. London: Longman.
Long, M. (1989). Task, Group and Task-group Interactions. University of Hawai'i Working Papers in ESL, 8: 1-26.
Moseley, C. (Ed.). (2010). Atlas of the World’s Languagesin Danger. Paris: UNESCO Publishing.
Nassaji, H. &Fotos, S. (2004). Current Developments in Research on the Teaching of Grammar. TESOL Quarterly, 30: 45-63. 
Nassaji, H. & Fotos, S. (2007). Current issues in form-focused instruction. In S. Fotos, & H. Nassaji (Eds.), Form-focused Instruction and Teacher Education: Studies in Honour of Rod Ellis. (pp. 7–15). Oxford: Oxford University Press.
Nassaji, H. & Fotos, S. (2011). Teaching Grammar in Second Language Classrooms: Integrating Form-focused Instruction in Communicative Context. NY: Routledge.
Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Porter, P. (1986). How learners talk to each other: Input and interaction in task-centered discussions. In R. Day (Ed.), Talking to Learn: Conversation in Second Language Acquisition. (pp. 200-222). Rowley, MA: Newbury House.
Robinson, P. (1995). Attention, Memory, and the Noticing Hypothesis. Language Learning, 45: 283–331.
Skehan, P. (1996). A Framework for the Implementation of Task-based Instruction. TESOL Quarterly, 25: 38-62.
White, L. (1987). Against Comprehensible Input: the Input Hypothesis and the Development of Second Language Competence. Applied Linguistics 8: 95-110.
Ziahosseiny, S. M. (1994). Contrastive Linguistics. Tehran: Islamic Azad University.