تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش واژگانی فارسی‏ آموزان خارجی؛ مطالعه‏ ی موردی فارسی‏ آموزان کره ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی(ره)

2 استاد آموزش‌زبان- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه در زبان‌آموزی، آموزش واژه به عنوان یک مهارت زبانی در کنار سایر مهارت‌های زبانی مطرح می‌شود و باید در برنامه‌های زبان‏آموزی به واژه‏آموزی توجه بیشتری کرد. دانش واژگانی بخش مهمی از زبان است و گستردگی دایره‏ی واژگانی زبان­آموز، بر تمامی مهارت­های زبان­آموزی او همچون صحبت­کردن، درک شنیداری، خواندن و نوشتن تاثیر می­گذارد. بنابراین، در امر آموزش زبان، معلم باید برای آموزش واژه­ها روش مناسبی را انتخاب نماید. برای آموزش واژه، روش­های مختلفی  به کار می­رود و یکی از روش­های متداول در این زمینه، روش ارائه‏ی تصویر است. در پژوهش حاضر تلاش شده است روش ارائه‏ی تصویر در آموزش واژه‏های زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان در سطح پایه بررسی و ارزیابی گردد. برای اجرای این پژوهش، به صورت تصادفی ۳۰ نفر زبان‌آموز سطح پایه که همگی کره‏ای بودند و در رشته‏های ایران‏شناسی و زبان فارسی تحصیل می‏کردند، انتخاب شدند. ابتدا آزمونی برای تعیین واژه‏های جدید انجام شد. سپس زبان‏آموزان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و در پیش‏آزمون شرکت نمودند. عملکرد دو گروه در پیش‏آزمون، تقریباً یکسان بود. بعد از انجام پیش‏آزمون، به هر دو گروه، متن­هایی داده شد. گروه کنترل، واژه‌های جدید متن را بدون کمک تصویر دریافت کرد و آموزش واژه در این گروه، بدون استفاده از تصویر بود، اما در گروه آزمایش، از تصویر برای آموزش واژه استفاده شد. سپس یک آزمون واژه‏محور برگزار شد و با استفاده از روش‌های آماری، نتایج عملکرد دو گروه بررسی و مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایش، عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است که این تأییدی بر کارآیی روش تصویر در آموزش واژه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Pictures on Enhancing Vocabulary Knowledge of Foreign Persian Learners: Case Study of Korean Persian Learners

نویسندگان [English]

  • Fahime Ghapandari Bidgoli 1
  • Seyed Mohammad Zia Hoseini 2
چکیده [English]

Teaching words is nowadays considered as a language skill which is necessary to be brought into sharper focus. Also, vocabulary plays an important role in language which enhances learners’ knowledge of language and considerably impacts all skills including speaking, listening, reading and writing. That is why teachers should adopt an appropriate method for teaching the words. To do so, different methods are introduced which among them pictorial method is one of the most popular ones. The paper study aims to examine the effectiveness of the pictorial method in teaching words to Persian learners of elementary level. The sample of research included 30 Korean speaking Persian learners who were studying in Persian language or Iranian studies language. They were randomly selected and divided into control and experimental groups. At first, a test was given to applicants to determine new words; then a pretest was conducted, based on the results of which it was revealed that both groups performed almost identically. Afterwards, experimental groups received the treatment in which passages were taught through pictures, whereas the control group received passages without any pictures. Having implemented the posttest, the scores of both groups were compared using statistical analysis. Results of t-test showed that experimental group outperformed the control group. It could be concluded that using pictures in teaching words would considerably improve the Persian knowledge of learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word
  • Word-teaching methods
  • Pictorial method
حیاتی، ع. و باوی‌زاده، خ. (١۳۸۸). تأثیر استفاده از تصویر بر یادآوری اصطلاحات زبان انگلیسی به وسیله‏ی زبان‏آموزان ایرانی. اولین همایش زبان، گفتمان و منظورشناسی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
رحمانی‌زاده، م. (١۳۸۰). نقش راهکارهای دیداری (تصویر) در درک خواندن.رساله‏ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
ضیاءحسینی، م. (١۳۸۵).  روش تدریس زبان خارجی/دوم. تهران: انتشارات رهنما.
ظهرابی، م. (١۳۸۶).نقش تصویر و متن در یادگیری. مجله‏ی فلسفه و کلام، شماره‏ ١۳، صص: ۲۴۹-۲۶۰.
عظیمی‏فرد، ف. (١۳۸۲). تأثیر استفاده از تصویر در کمک به یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم. رساله‏ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
داوری اردکانی، ن. و فارسی، آ. (١۳۹۲). گرافیک در کتاب­های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان: نقش ارتباطی و کارکرد آثار گرافیک در رویدادهای آموزشی. پژوهش­نامه‏ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان، سال دوم، شماره­ ١، صص: ۶۹-۹۷.
قپانداری بیدگلی، ف. (١۳۷۸). بررسی روش­های آموزش واژه در زبان فارسی به عنوان زبان اول. رساله‏ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
گلّه‌داری، م. (١٣٩٠). آموزش واژگان فارسی به زبان‏آموزان غیر فارسی‏زبان. مجموعه مقالات هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. تهران: ستاد گسترش زبان و ادبیات فارسی، صص: ٨63-٨81.
لطفی‌پور، خ. و ذوفن، ش. (١۳۷۶). تولید و کاربرد مواد آموزشی. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب­های درسی.
مرصوص، ف. (١۳۸۹). تأثیر حوزه‌های معنایی و تصویر بر آموزش واژه­ها. رساله‏ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نبوی، ص. (١۳۸۵). بررسی انواع نشانه­های دیداری در انتقال معنای متن نوشتاری براساس کتاب‏های «بخوانیم و بنویسیم» دوره‏ی ابتدایی. رساله‏ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
اِلس، ت. و همکاران. (١۳۷۲). زبان‏شناسی کاربردی: یادگیری و آموزش زبان­های خارجی. ترجمه‌ی محمود الیاسی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 
Abdolmanafirokni, J. & Karimi, N. (2013).A Comparative Study of the Effects of Pictorial Method and Translation Method on EFL Learners' Vocabulary Knowledge. RJELAL, 1(4). Reterived from:http://www.rjelal.com.
Carter, R. & McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. London: Longman.
Celce-Murica M. (1988). Teaching English as a Second or Foreign Language. New York: Harcourt Brace Jovanvich.
Firdaus, H. A. (2010). The Use of Pictorial Story to Improve the Students' Understanding on English Vocabulary. Reterived from:http://library.walisongo.ac.id.
Gairns, R. & Redman, S. (1986). Working with Words: A Guide To Teaching and Learning Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.
Hatch, E. & Brown, C. (1995). Vocabulary, Semantics and Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
Kang, S. (1995). The Effects of a Context-Embeded Approach to Second Language Vocabulary Learning. System, 23(1):43-55.
Lado, R. (1964). Language Teaching: A Sientific Approach. New‌York: McGrow-Hill Inc.
Linh, H. K. (2011). The Exploitation of Pictures in Teaching Vocabulary According to Communicative Approach for First Year Students at Vietnam National University. Reterived from:  http://www.ebookspdf.org.
Nattinger, J. (1988). Some current trends in vocabulary teaching. In R. Carter & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary and Language Teaching (pp. 60-82). London: Longman.
Sanaoi, R. (1995). Adult Learners’ Approaches to Learning Vocabulary in Second Languages.  The Modern Language Journal, 79: 15-28.
Tavakoli, M. & Gerami, E. (2012).The Effect of Keyword and Pictorial Methods on EFL Learners’ Vocabulary Learning and Retention. Porta Linguarum, 19: 299-316. Reterived from: http://www.ugr.es.
Nunan, D. (2001).Second Language Teaching & Learning. Tehran: Ma'refat & Zabanamuz.
Wilkins, D. A. (1974). Second Language Learning and Teaching. London: Edward Arnold Publication Ltd.
Wright, A. (1989). Pictures for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Zarei, A. & Salimi, A. (2012). The Comparative Effects of Song, Picture and the Keyword Method on L2 Vocabulary Recognition and Production. Applied Research on English Language, 1(1): 43-56.
Zarei,G. et al. (2013). Does It Make a Difference? L2 Vocabulary Learning via Mobile and Conventional Mode. 1(1): Reterived from:  http://www.Scholink.org.