آزمون چندگزینه‌ایِ شنیدن: مقایسه‏ ی تأثیر ارائه ‏ی گزینه‏ ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام ‌نور

3 استادیار گروه آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‏(ره)

4 ‌دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه پیام ‌نور تهران

چکیده

مهارت شنیداری و مهارت گفتاری‌ از لحاظ دانش آموزشکاوی زبان ارتباط تنگاتنگی در تعاملات زبانی با یکدیگر دارند. از این‌رو، عموماً اندازه‌گیری درکِ ‌شنیداری بدون در نظر گرفتن سایر مهارت‌های زبانی فارسی ­آموزان کمی دشوار به نظر می­ رسد. هدف این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش است: آزمونی که گزینه­ های آن در قالب نوشتاری ارائه می­ گردد، برای ارزیابی مهارت شنیدن مناسب‌تر است یا آزمونی که گزینه ­ها در آن به صورت گفتاری طراحی و اجرا می‏ گردد؟ بدین منظور، برای سنجش درک شنیداری، آزمونی طراحی گردید و برای اجرای این پژوهش، گزینه­ های آزمون در دو قالب نوشتاری و گفتاری ارائه گردید. نمونه‌ی آماری این پژوهش را 36 فارسی‌آموز غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) در رده‌ی سنی 18 تا 25 سال تشکیل می­ دادند که از لحاظ زبانی در سطح پیشرفته و به‌طور تصادفی انتخاب شدند. روش انجام تحقیق از نوع میدانی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در مقایسه با قالب گفتاری، دیدگاه آزمودنی‌ها نسبت به دیدگاه نوشتاری، مثبت‌تر و رضایت‌مندی آنان نیز از این نوع قالب ارائه گزینه­ ها بیشتر بوده است، اما آزمودنی‌ها در پاسخ به گزینه ­ها در قالب گفتاری عملکرد بهتری داشته و موفقیت بیشتری به‌ دست آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple-Choice Listening Tests: Spoken Choices or Written Choices?

نویسندگان [English]

  • Bahman Zandi 1
  • Belgheis Roushan 2
  • Amirreza Vakilifard 3
  • Leila Golpur 4
چکیده [English]

Listening skill and speaking skill, according language didactics, have close interaction in lingual communications. Therefore, measuring listening comprehension without considering other language skills seems to be difficult. The present study is an effort to compare the effectiveness of oral and written multiple-choice listening tests for Persian language Learners. In fact, this study answers this question that whether a Persian listening test with spoken choices would be efficient in measuring learners’ listening proficiency or a test with written choices has a better effectiveness. To do so, a researcher-made oral and written multiple-choice listening test was designed (each of which with 10 items). The research was conducted in a survey and the population included all learners in Persian Language Center in Imam Khomeini International University, among whom a total number of 36 applicants were randomly selected.  Their ages ranged 18 to 25 years old and they were studying at advanced level. The results, analyzed through SPSS, showed applicants considered written format of listening test as more appropriate although they had better performance in oral format of this skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listening comprehension test
  • Multiple-choice questions
  • Written and oral choices
براون،د. (2011). ارزشیابیزبان:اصولوعملکردهایکلاسی. ترجمه‌ی علیرضا فرح‌بخش. تهران: رهنما.
جلیلی، ا. (1390). آزمون مهارتی فارسی (آمفا) بر پایه‌ی چهار مهارت اصلی زبانی. رساله‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
روشن، ب. و گلپور، ل. (1390). راهکارهای شناختی افزایش حافظه در آموزش زبان فارسی. مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی آموزش زبان فارسی، چشم‌انداز، راهکارها و موانع، صص: 406-388. 
شقاقی، ن. و همکاران. (1390). هنجاریابیِ آزمون بین‌المللی زبان فارسی. فصلنامه‌ی پازند، شماره 91،           صص: 99-87.
ضیاحسینی، م. (1385). اصول و نظریه‌های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان. تهران: انتشارات سخن.
قنسولی، ب. (1389). طراحی و روایی‌سنجیِ آزمون بسندگی زبان فارسی. مجله‌ی پژوهش زبان‌های خارجی، شماره 57، صص: 129-115.
گشمردی، م. (1384)‌. نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان. پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 10، شماره 28، صص: 156-133.
 
Anna, C. et al. (2013) investigating the effects of multiple – choice listening test items in the oral versus written mode on L2 listeners performance and perception, SciVerse Science Direct, system,41,575-586
Brown, D. H. (2004). Language Assessment Principles and Classroom Practice. Pearson Education Inc. Longman.
Buck, G. (2001). Assessing Listening. Cambridge University Press.
Chang, A. C. S. )2005(. The Perceived Effectiveness of Question Preview in Listening Comprehension Tests by EFL Learners. New Zealand Study of Applied Linguistics, 11: 75-99.
Cheng, H. F. )2004(. A Comparison of Multiple-Choice and Open-Ended Response Formats for the Assessment of Listening Proficiency in English. Foreign Language Annals, 37(4): 544-555                         
Coombe, C. et al. (2007). A Practical Guide to Assessing English Language Learners. US: The University of Michigan Press
Eykin, L. B. )1992(. The Effects of Listening Guides on the Comprehension of Authentic Texts by Novice Learners of French as a Second Language. Diss, University of South Carolina.
Farhady, H. et al. (2007). Testing Language Skills from Theory to Practice. Tehran: SAMT.
Freedle, R. & Kostin, I. )1999(. Does the Text Matter in a Multiple-Choice Test of Comprehension? The Case for the Construct Validity of TOEFL’s Minitalks. Language Testing, 16(1): 2-32.
Helgesen, M. (2003). Listening. In D. Nunan (Ed.), Practical English Language Teaching. US: McGraw-Hill
Teng, H. C. )1998(. The Effects of Text Types and Task Types on English Listening Comprehension [in Chinese]. English Teaching, 23(19): 5-18.
Wu, Y.) 1998(. What do Tests of Listening Comprehension Test? A Retrospection Study of EFL Test-Takers Performing a Multiple-Choice Task. Language Testing, 15(1): 21-44.     
Yanagawa, K. & Green, A. )2008(. To Show or Not to Show: The Effects of Items Stems and Answer Options on Performance on a Multiple-Choice Comprehension Test. System, 36: 107-122.