سامانه ‏ی هوشمند آموزش زبان فارسی به انگلیسی‏ زبانان: طراحی، اجرا و ارزیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه‏ ‏دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در این مقاله به طراحی یک «سامانه‌ی بازخورددهنده ی هوشمند» براساس دو موتور پردازش برای زبان‏ های انگلیسی و فارسی، براساس جلد اول کتاب زبان فارسی که توسط صفار‌مقدم (1391) تألیف شده است، می‌پردازیم. این سامانه از طریق مقایسه ی شکل های منطقی که از جملات انگلیسی و فارسی به ‏دست آمده عمل می‏ کند و ناهنجاری‍های موجود در آنها را نمایش می دهد. به منظور راستی‌آزمایی این سامانه، 60 فارسی‌آموز انگلیسی‌زبان از طریق چند تارنمای آموزشی به‌طور تصادفی انتخاب شدند؛ این فارسی آموزان به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شده و گروه کنترل از طریق کلاس برخط (آنلاین) و با حضور مدرس اقدام به فراگیری دستور پایه‌ی فارسی کرده، در حالی که گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار طراحی شده سعی در سنجش درستی جملات فارسیِ خود نموده است. گروه آزمایش، ترجمه­ ی انگلیسی جملات کتاب را در نرم ‏افزار مشاهده و اقدام به ترجمه­ ی آنها به فارسی نموده است و گروه کنترل، ترجمه‌های خود را از طریق حضور در کلاس مجازی به مدرس ارائه کرده و از معلم بازخورد دریافت کرده است. عملکرد هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت معناداری در عملکرد گروه آزمایش مشاهده شد که نشان از برتری گروه آزمایش بر گروه کنترل دارد. علاوه بر این، واکنش فارسی ‏آموزان به این سامانه، از طریق پرسش ‏نامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که یافته‌ها بیانگر نگرش مثبت فارسی‌آموزان نسبت به استفاده از این نرم‌افزار در آموزش زبان فارسی بوده است. تعامل این گروه با سامانه، ذخیره شده و مشکلات رایج در هنگام تولید جملات فارسی نیز بررسی و گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, Implementing and Assessing an Smart System for Teaching Persian Language to English Speakers

نویسنده [English]

  • Vahidreza Mirzaeian
چکیده [English]

Considering Teaching Persian by Safar Moghaddam (2012), the present research aimed to design an intelligent tutoring system based on two natural language processing engines in order to teach Persian to English speakers. The system basically works by comparing logical forms derived from both languages and reports anomalies in the system. To do so, 60 applicants were randomly selected through pedagogical websites and divided into control and experimental groups, each of which included 30 applicants. Learners in control group were exposed to Persian grammar via teachers in an online class while learners in experimental group were exposed to English translations through software and they were asked to translate the sentences as well as verify their accuracy. In addition, learners in control group presented their translations to online tutors and received corrective feedback. Data analyses revealed a significant difference between learners in both groups, i.e., experimental group outperformed control group. In addition, learners’ attitudes gathered through questionnaire and interview toward the system were reported positive. Finally, learners’ interaction with the system and their common mistakes were reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent teaching
  • Tutoring system
  • Persian language grammar
تاج‌الدین، س. ض. و نعمتی سرخی، م. (1391). بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان‏آموزان غیرفارسی‏زبان. پژوهش‏نامه‏ی آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‏زبانان، سال اول، شماره‏ 1، صص: 122-101.
وکیلی‏فرد، ا. و همکاران. (1391). ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا. پژوهش‏نامه‏ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان، سال اول، شماره‏ 2، صص: 82-61.
سعیدی، ز. و شرفی‏نژاد، ح. (1392). طراحی یک بسته‏ی الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایه‏ی زبان فارسی. پژوهش‏نامه‏ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان، سال دوم، شماره‏ 1، صص: 154-135.
صفارمقدم، احمد. (1391). زبان فارسی، جلد اول: درس­های پایه. تهران: شورای گسترش زبان فارسی.
 
Amaral, L. et al. (2011). Analyzing Learner Language: Towards a Flexible Natural Language Processing Architecture for Intelligent Language Tutors. Computer Assisted Language Learning, 24: 1-16.
Bennet, P. (1997). Feature-Based Approaches to Grammar. Language Engineering, Manchester, UMIST.
Butler-Pascoe, M. E. (2011) The History of CALL: the Intertwining Paths of Technology and Second/Foreign Language Teaching. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 1(16).
Chen, L. et al. (2002). A POST Parser-Based Learner Model for Template-Based ICALL for Japanese-English Writing Skills. Computer Assisted Language Learning, 15: 357-372.
Dansuwan, S. et al. (2001). Development and Evaluation of a Thai Learning System on the Web Using Natural Language Processing. CALICO, 19: 67-88.
Diaz de Ilaranza, A. et al. (1998). Reusability of language technology in support of corpus studies in an ICALL environment. In J. Nerbonne, S. Jager & A. Van Essen (Eds.), Language Teaching and Language Technology, (pp. 149-166). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Dickinson, M. et al. (2008). A Balancing Act: How Can Intelligent Computer-Generated Feedback be Provided in Learner-To-Learner Interactions? Computer Assisted Language Learning, 21: 369-382.
Esit, Ö. (2011). Your Verbal Zone: An Intelligent Computer-Assisted Language Learning Program in Support of Turkish Learners' Vocabulary Learning. Computer Assisted Language Learning, 24: 211-232.
Foucou, P. Y. & Kubler, N. (1999) A Web-Based Language Learning Environment: General Architecture. ReCALL, 11: 31-39.
Heift, T. & Nicholson, D. (2000). Theoretical and Practical Considerations for Web-based Intelligent Language Tutoring Systems. In G. Gauthier, C. Frasson & K. VanLehn (Eds.), Intelligent Tutoring Systems. 5th International Conference, ITS 2000  (pp. 62-354). Montreal, Canada.
Levin, T. & Donitsa-Schmidt, S. (1998) Computer Use, Confidence, Attitudes and Knowledge: A Casual Analysis. Computers in Human Behavior, 14: 125-46
Matthews, C. (1993) Grammar Frameworks in Intelligent CALL. CALICO, 11, 5-27.
McGee Wood, M. (1993). Categorial Grammar. Routledge: London.
Megerdoomian, K. (2001).Computational Analysis of Persian Morphology Using Unification. Proceedings of CICLing 2000. Alexander Gelbukh, Center of Investigation on Computation-IPN, Mexico.
Menzel, W. & Schroder I. (1999). Error Diagnosis for Language Learning Systems. ReCALL, 11: 20-30.
Mirzaeian, V. (2001). A Simple DCG Parser for Persian. In ISS 2001. Manchester.
Mirzaeian, V. (2003). A Unification-Based Parser for Persian. In ISS 2003. Glasgow.
Murphy, M. et al. (1998). Towards a knowledge-based approach to CALL. In. J. Nerbonne, S. Jager & A. van Essen (Eds), Language Teaching and Language Technology (pp. 62-73). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Pollard, C. J. (1988). An excursion on the syntax-semantics frontier. In R. T. Oehrle, E. Bach & D. Wheeler (Eds.), Categorial Grammars and Natural Language Strcutures (pp. 391-416). Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo: D. Reidel Publishing Company.
Pollard, C. J. & Sag, I. A. (1994). Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press: Chicago.
Ramsay, A. (2000). Unscrambling English Word Order. 18th International Conference on Computational Linguistics. Saarbrucken.
Schulze, M. (2001). Textana - Grammar and Grammar Checking in Parser-Based CALL. In Center for Computational Linguistics, 323. Manchester: UMIST.
Schulze, M. & Penner N. (2008). Construction Grammar in ICALL. Computer Assisted Language Learning, 21: 427-440.
Shaalan, K. F. (2005). An Intelligent Computer Assisted Language Learning System for Arabic Learners. Computer Assisted Language Learning, 18: 81-109.
Skrelin, P. & Volskaja. N. (1998). The application of new technologies in the development of education programs. In J. Nerbonne, S. Jager & A. van Essen(Eds.), Language Teaching and Language Technology. Lisse:Swets & Zeitlinger.
Tschichold, C. (1999). Intelligent Grammar Checking for CALL. ReCALL, 11: 5-11.
Visser, H. (1999). CALLex: A CALL Game to Study Lexical Relationships Based on a Semantic Database. ReCALL, 11: 50-56.
Witt, S. & Young, S. (1998). Computer-assisted pronunciation teaching based on automatic speech recognition. In J. Nerbonne, S. Jager & A. Van Essen(Eds.),Language Teaching and Language Technology (pp. 25-35). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Wood, P. (2008). Developing ICALL Tools Using GATE. Computer Assisted Language Learning, 21: 383-392.
Zajac, R. (2002). Inheritance and Constraint-based Grammar Formalisms. Computational Linguistics, 18: 22-36.