تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی بر میزان یادگیری واژه ‏های پایه‌ی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی - دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

کتاب‌های آموزش زبان، چه در حوزه‌ی آموزش زبان اول به کودکان و نوجوانان و چه در حوزه‌ی آموزش زبان دوم، می‌توانند به‌عنوان ابزاری مؤثر در انتقال ارزش‌ها، باورها، اعتقادات و دیدگاه مؤلفان‌شان به مسائل مختلف همچون مقوله‌ی جنسیت، محسوب شوند. بنابراین، توجه به بازنماییِ متعادل و برابرِ مصادیق و نمودهای جنسیتی در طراحی منابع آموزشی می‌تواند مسأله‌ای حائز اهمیت باشد. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد که به بررسی نوع و میزان سوگیری جنسیتی در جلدهای دوم و سوم از مجموعه کتاب­های آموزش زبان فارسی، با عنوان«فارسی بیاموزیم» (ذوالفقاری و همکاران، 1386) بپردازد. در این پژوهش، کتاب‌های مذکور که در سطح میانی به فارسی­‌آموزان غیرفارسی­زبان تدریس می­شوند، از لحاظ زبان جنسیتی در چهار مقوله‌ی «بازنمایی»، «تقدم در عبارت»، «تقدم در شغل» و « تقدم در نوع فعالیت­» به صورت کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که در منابع مورد تحلیل، بازنمایی جنسیتی به صورت نامتوازن لحاظ ­شده است و تعداد زنان در چهار مقوله­ی مورد پژوهش کمتر از انتظار است و تنها حضور آنها در نقش­های سنتی پررنگ نشان داده شده است. در واقع، نتایج پژوهش این حقیقت را بیان می­کند که برنامه­ی درسی آموزش زبان فارسی نیازمند بازبینی جدی، از نظر بازنمایی جنسیتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The The Effect of Constructivist Multimedia Software on the Learning of Basic Farsi Words

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Emadi 1
  • Amirreza Vakilifard 2
  • Alireza Kavosui 3
چکیده [English]

The correct teaching of the second language, and the learners’ and teachers’ success depends on a number of factors the most important of which include instructional strategies, teaching methods, and the intructional instruments that the teacher adopts. However, it can be fruitful when the teacher is not only familiar with the strategies and the effects of the language teaching instruments, but also chooses the best ones based on the situation. Therefore, this research aimed to study the effectiveness of a researcher-designed constructivist multimedia software for teaching pronunciation and spelling of Farsi words. This applied research adopted quasi-experimental design. Simple random sampling was used to select the sample of this study from 210 non-Persian foreign language students enrolled in the Persian Language Teaching Center of Imam Khomeini International University. 40 students were selected 9 of whom were excluded from the sample because of their fluency in Farsi and the lack of homogeneity with the rest of the sample. 31 participants qualified to participate. 16 of them were assigned to the experimental group (8 males and 8 females) and 15 to the control group (8 males and 7 females). Both experimental and control groups were given a pre-test and after 8 training sessions (for the experimental group via software, and for the control group without using the software), the groups were posttested. The analysis of data obtained from pre-test and post-test showed that instruction through the multimedia software significantly affected learners' Farsi spelling, but did not affect their pronunciation of Farsi words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multimedia software
  • pronunciation
  • spelling
  • constructivism approach
  • learning
ارغوانی، ز. (1390). طراحی و تولید نرم‌افزار آموزش ‌علوم پیش‌دبستانی بر رویکرد شناختی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری و انگیزش فراگیران ناحیه یک کرمانشاه. رساله‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد کرمانشاه.
اسلاوین، ر.  ا. (1393). روانشناسی تربیتی، نظریه و کاربست. ترجمه‌ی یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان.
امیرتیموری، م. (1383). رسانه‌های یاددهی‌-یادگیری: شناسایی، انتخاب، تولید و کاربرد. تهران: ساوالان.
بهرنگی، م، و اسدی، آ. (1388). همراه‌سازی نرم‌افـزار مـولتی‌مـدیا بیلـدر بـا الگـوی تدریس استقرار نگاره کلمه برای آموزش زبان انگلیسی پایه اول. مجله­ی تعلـیم و تربیـت، شماره 97، صص: 20-1.
تاج‌الدین، س. و نعمتی‌ سرخی، م. (1391). بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه، در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان‌آموزان غیر‌فارسی‌زبانان. پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان، سال اول، شماره 1، صص: 59-41.
زارعی زوارکی، ا. و غریبی، ف. (1391). تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شماره 5، صص: 16-1.
سیف، ع. (1390). روانشناسی پرورشی نوین، روا‌نشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران: انتشارات دوران.
شاه‌جعفری، ف. (1385). طراحی و ارزشیابی نرم‌افزار‌های آموزشی چندرسانه‌ای. تهران: امیری.
صفا، پ. و خاک‌نگار مقدم، ن. (1389). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی‌-یادگیری زبان فرانسه در ایران. دو‌فصلنامه‌ی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا(س)، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 89، صص: 69-53.
ضرابیان، ف.، رستگارپور، ح.، زندی، ب.، سرمدی، م. و فرج‌اللهی، م. (1389). تأثیر برنامه­ی یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش­آموزان، مبتنی بر اصول طراحی. نشریه­ی فناوری آموزشی، 4(3)، صص: 248-235.
عالمی، م. (1383). فناوری‌های نو در آموزش. مجله‌ی رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره 18،صص:48-36
عطاران، م. (1383). آموزش علوم در دوره‌ی ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات محراب قلم.
عمادی، س، و فامیل شکریان، ن. (1393). طراحی نرم‌افزار آموزش الکترونیکی حروف الفبای انگلیسی و تأثیر آن بر انگیزه‌ی درونی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه‌ی پژوهش در آموزش، سال اول، شماره 2، صص: 42-33.
عظیمی، ا. و موسوی‌پور، س. (1393). تولید چندرسانه­ای آموزشی دیکته­یار و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه­ی دوم با ناتوانی یادگیری املای شهر اراک. مجله‌ی ناتوانی­های یادگیری، دوره‌ی 4، شماره 1، صص: 88-73.
غمین، خ. و نوروزی، د. (1391). تأثیر چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه‌نویسی فارسی. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، سال هشتم، شماره 24، ،صص: 141-119.
فامیل شکریان، ن. (1391). طراحی نرمافزار آموزش الکترونیکی مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی نشانههای زبان انگلیسی و تاثیر آن بر انگیزه درونی و یادگیری دانش آموزان پایه اول راهنمایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستانهمدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمانشاه.
فردانش، ه. (1384). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
مالکی، م. (1392). تأثیر الگوی طراحی آموزشی گانیه و پنج‌مرحله‌ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت دانشجویان. فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 70، صص: 116-99.
مرجل، ب. (1382). طراحی آموزشی و نظریه‌های یادگیری. ترجمه‌ی سید جلیل شاهرودی لنگرودی. مجموعه مقالات علوم انسانی (دفتر ششم). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب).
ملکیان،ف. و آخوندی،آ. (1389). تأثیر چند‌رسانه‌ای آموزشی در درمان اختلال املای دانش‌آموزان ویژه یادگیری. فصلنامه‌ی اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، دوره 6، شماره 1، صص: 162-145.
نعمت­زاده، ش. (1390). واژه‏های پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی. تهران: انتشـارات مدرسه.
 
Abdolmanafi, r. J. & Karimi, N. (2013). A Comparative Study of the Effects of Pictorial Method and Translation Method on EFL Learners' Vocabulary Knowledge. Reterived from: http://www.rjelal.com.
Ahmadi, G. B. (2001). Application of Problem-solving Training. Journal of Education, 65: 11-45.
Arkun, S. & Akkoyunlu, B. (2008). A Study on the Development Process of the Multimedia Learning Environment.
    Retrieved from:http://www.ub.edu/multimedia/learn.
Baddeley, A. (1998). Human Memory. Boston: Allyn & Bacon.
Mayer, R. E., Moreno, R., Boire, M. & Vagge, S. (2003). Maximizing Constructivist Learning from Multimedia Communications by Minimizing Cognitive Load. Journal of Educational Psychology, 91: 638–643.
Muhammad, R., Muninday, B., and Govindasamy, M. (2010). Testing the Effects of Interactive Courseware Template for the Learning of History among Form one Students. US-China Education Review. Penang: (7)10 (Serial No.71): 13-106.
Neo, M. & Neo, T. K. (2010). Students' Perceptions in Developing a Multimedia Project within a Constructivist Learning Environment: A Malaysian Experience. Turkish Online Journal of Educational.
Nie, Y. & Lau, S. (2010). Differential Relations of Constructivist and Psychology. Review, 3: 149-210.
Poon, K. W., Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L & Rosenblum, S. (2010). The Effect of a Computerized Visual Perception and Visual-motor Integration Training Program on Improving Chinese Handwriting of Children with Handwriting Difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31: 1552–1560.
Rao, K., Dowrick, P. & Yuen. (2009). Writing in a Multimedia Environment, Pilot Outcomes for High School Students in Special Education. Journal of Special Education Technology, 24. Retrieved from: www.Eric.com.
Razavi, S. (2007). Modern Topics in Educational Technology.Technology, 9(1): 176- 184.