احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه‌ی آنها با یکدیگر در فارسی‌آموزان غیرایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 استادیار گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی

چکیده

در فرایند یادگیری زبان دوم/خارجی، تأثیر مسائل عاطفی و روانی را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اهمیت این مسائل را می‌توان از نظریه‌های پژوهشگرانی مانند کرشن (1982) نیز دریافت که با ارائه‌ی فرضیه‌ی «فیلتر عاطفی»، عوامل عاطفی و روانی را به مثابه‌ی یک مانع یا یک عنصر بهبوددهنده در مسیر یادگیری زبان‌آموزان می‌دانند. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز به بررسی میزان «احساس غربت» و «سازگاری اجتماعی» و رابطه­ی آنها با یکدیگر در میان فارسی­آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) پرداخته است. برای انجام پژوهش، 178 فارسی­آموز (35 دختر و 143 پسر) مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش­نامه‌‌های سازگاری اجتماعیِ بل (1961) و احساس غربت ون ولیت (2001) ابزارهای این پ‍ژوهش بودند. نتایج نشان ‌داد که 9/12 درصد از فارسی‌آموزان، احساس غربت ضعیف،‌ 7/64 درصد احساس غربت متوسط و 4/22 درصد احساس غربت شدید دارند و از نظر سازگاری اجتماعی نیز 7/24 درصد سازگاری اجتماعی پایین، ‌5/62 درصد سازگاری اجتماعی متوسط و 8/12 درصد سازگاری اجتماعی بالا دارند. همچنین، بین نمره‌ی کل احساس غربت و خرده‌مقیاس (عامل) دلتنگی برای خانواده، بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین سازگاری اجتماعی این دو گروه هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد. بررسی رابطه‌ی احساس غربت با سازگاری اجتماعی نیز نشان داد که بین احساس غربت (نمره کل) و خرده‌مقیاس­های «میل بازگشت به وطن» و «مشکل سازگاری» با سازگاری اجتماعی در فارسی­آموزان غیرایرانی رابطه­ی منفی و معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Homesickness and Social Adjustment and their Relationship in Non-Iranian Persian Learners

نویسندگان [English]

  • Abdoljavad Ahmadi 1
  • Amirreza Vakilifard 2
  • Masoumeh Safari Karahroudi 3
چکیده [English]

Emotional factors have a considerable effect on the second/foreign language learning. This issue has been accentuated by Krashen's affective filter hypothesis (1982) which indicates that emotional factors can function as both a hurdle in or catalyst for learning process. The present research aims to examine the homesickness and social adjustment and their relationship in non-Iranian Persian learners in a selected group of learners at Persian Centre in Imam Khomeini International University. Doing so, 178 Persian learners (35 females and 143 males) were selected as the research sample. The Adjustment Inventory (Bell, 1961) and Homesickness Scale (van Vliet, 2001) were employed to gather data. The results showed that 12.9 % of Persian learners felt weak, 64.7% experienced mild and 22.4% had sever degree of homesickness. Moreover, it was revealed that 24.7%, 62.5%, and 12.8% of learners had low, middle and high degree of social adjustment respectively. It was also found that there was significant difference in total score of homesickness between female and male learners However, there existed no significant difference between these two groups in social adjustment. Analyzing the relationship between homesickness and social adjustment showed that there was a significant negative correlation among the total score of homesickness, subscales of ‘desire to return to homeland’ and ‘adaptation problem’ with social adjustment. Finally, some recommendations are offered in order to prevent and reduce the potential damage on campus and classrooms for teachers and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homesickness
  • missing family
  • desire to return to homeland
  • adaptation
  • loneliness
  • missing for known people and places
  • social adjustment
اژه‌ای، ج.، دهقانی، م.، گنجوی، آ. و خداپناهی، م. ک. (1387). اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی احساس غربت در دانشجویان. مجله‌ی علوم رفتاری، شماره 1، صص: 12-1.
اسلامی نسب، ع. (1373).روان‌شناسی سازگاری. تهران: نشر بنیاد.
بشارت، م.‌ ع.، فرهادی، م. و گیلانی، ب. (1385). بررسی رابطه‌ی سبک­های دلبستگی و احساس غربت.فصلنامه‌ی علمی ـ‌پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، شماره­ی دوم و سوم، صص: 47-23.
خدایاری­فرد، م. (1385). بررسیعواملمؤثربرسازگاریاجتماعیدانشجویانشاهدوغیرشاهد.طرح پژوهشی با اعتبارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران.
زکی، م. ع. (1389). سازگاری با دانشگاه و رابطه­ی آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. دوفصلنامه‌ی تخصصی پژوهش، جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره 4، صص: 130-107.
فتحی آشتیانی، ع. و داستانی، م. (1391). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. چاپ هفتم، تهران: انتشارات بعثت.
مظاهری، ا.، باغبان، ا. و فاتحی‌زاده، م. (1385). تأثیر آموزش گروهی عزت نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان. دوماه‌نامه‌ی علمی‌ـ‌پژوهشی دانشور رفتار، سال سیزدهم، دوره­ی جدید، شماره­ 16، صص: 56-49.
 
Araujo, A.A.D.(2011). Adjustment Issues of International Students Enrolled in American Colleges and Universities: A Review of the Literature. Journal of Higher Education Studies, 1: 28. Retrieved April ‎17, ‎2014 from:
   http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/viewFile/10726/7554. ‎
Bentley, J. M.(2008). Supporting International Student Adjustment in Central Michigan University. Retrieved May ‎27, ‎2014 from:   https://www.cmich.edu/officeprovost/AcademicAffairs/FYE/Documents/Supporting%20Internatonal%20Student%20Adjustment .pdf.
Burt, C. (1993). Concentration and Academic Ability Following Transition to University: An Investigation of the Effects of Homesickness. Environmental Psychology, 13(4): 333-342.
    Retrieved September ‎26, ‎2014 from: http://www.sciencedirect.com,.
Chataway, C. J. & Berry, J. W.(1989). Acculturation Experiences, Appraisal, Coping, and Adaptation: A Comparison of Hong Kong Chinese, French, and English Students in Canada. Canadian Journal of Behavioral Science,21(3): 295-309. Retrieved October ‎15, ‎2014 from: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy. optionToBuy&id=1989-41288-001.
Chen, Y. F.& Chen, H. J.(2009). A Study on International Student Adjustment from Academic, Social and Cultural Viewpoints in Taiwan. International Conference on Business Management and Information Technology Application. Retrieved October ‎15, ‎2014 from: http://www.kyu.edu.tw.
Cigularova, D. K.(2005).‌ Psychosocial Adjustment of International Students. Journal of Student Affairs. 14: 17-25. Retrieved October ‎18, ‎2014 from: http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/Journal_2004_2005.vol14/Psychosocial_Adjustment.pdf.
Dawn Steele, K.(2008). Perceptions of Chinese International Students in Singapore: Adjustment Issues and Support. Doctoral Dissertation in Philosophy.Department of Theory and Policy Studies, University of Toronto. Retrieved December 04, ‎2012 from:https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/17326/1/Steele_Kelly_D_200811_PhD_Thesis.pdf.
Dhingra, R., Manha, S. & Thakur, M. (2005). Establishing Connectivity of Emotional Quotient (E.Q), Spiritual Quotient (S.Q.) with Social Adjustment: A Study of Kashmiri Migrant Women. Retrieved September 2, 2014 from: http://www.Krepublishers. com/ 02-Journals/JHE/JHE-18-0-000-000-2005-Web/JHE-18-4-000-000-2005-abstPDF/JHE-18-4-313-317-2005-1359-Dhingra-R/JH.
Ebinger, S. E. (2011). International Students Perceptions of University Assistance with Their Social Adjustment. A capstone project submitted in partial fulfillment of graduating from the Academic Honors Program. Ashland University. Retrieved October ‎07, ‎2014 from: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file? accession=auhonors1323367259&disposition=inline.
Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Brouwers, E. P. M. & Verschuur, M. J. (2000). Homesickness Among Foreign Employees of a Multinational High-tech Company in the Netherlands. Environment and Behavior, 32: 443–456. Retrieved October ‎21, ‎2014 from: http://eab.sagepub. com/ content/32/3/443.short.
Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Brouwers, E., Verchuur, M. & Duijsens, I. (1998). DSM-III-R and ICD-10 Personality Disorder Features Among Women Experiencing Two Types of Self-reported Homesickness: An Exploratory Study, Biritish Journal of Psychology, 89: 405-416. Retrieved June ‎02, ‎2014 from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8295.1998.tb02693.x/abstract.
Fritz, M. V., Chin, D.& Demarinis, V. (2008). Stressors, Anxiety, Acculturation and Adjustment Among International and North American Students. International Journal of Intercultural Relations, 32: 244-259. Retrieved January ‎30, ‎2014 from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176708000023‎.
Fisher, S. & Hood, B. (1987). The Stress of the Transition to University: A Longitudinal Study of Psychological Disturbance, Absent-mindedness and Vulnerability to Homesickness.British Journal of Psychology, 78: 425-441. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34273. 09, ‎July ‎14, ‎2014.
Harrison, K. J. &Brower, H. H. (2011). The Impact of Cultural Intelligence and Psychological Hardiness on Homesickness among Study Abroad Students.The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 2: 41-62. Retrieved ‎May ‎11, ‎2014 from: http://openaccesslibrary.org/images/BGS209_J._Kline_Harrison.pdf.
Hendrickson, B., Rosen, D. & Aune, R. K. (2011). An Analysis of Friendship Networks, Social Connectedness, Homesickness, and Satisfaction Levels of International Students. International Journal of  Intercultural Relations, 35: 281-295, Retrieved April ‎17, ‎2014 from: http://www. sciencedirect.com/science/article/ pii/S0147176710000799‎.
Kegel, K.(2009). Homesickness in International College Students, Compelling Counseling, Interventions. Retrieved September 2, 2014 from:
    counselingoutfitters.com.
Longo, G. S. (2010). Homesickness in College Students: The Moderating Effect of Religiousness on the Relationship between Homesickness and Maladjustment. Retrieved ‎December ‎16, ‎2013 from: http://scholar.lib. vt.edu.
Luo, L. (1990). Adaptation to British Universities: Homesickness and Mental Health of Chinese Students. Counseling Psychology Quarterly, 3(3): 225-232.
Malaklolunthu, S.& Sateyen Selan, P. (2011). Adjustment Problems Among International Students in Malaysian Private Higher Education Institutions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15: 833–837. Retrieved June ‎21, ‎2014 from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811003739.  ‎
Mustaffa, C. S. & Ilias, M. (2013). Relationship between Students Adjustment Factors and Cross-cultural Adjustment:  A Survey at the Northern University of Malaysia. Intercultural Communication Studies, 1: 279-300. Retrieved September ‎28, ‎2014 from:
http://www.uri.edu/iaics/content/2013v22n1/19Che%20Su%20Mustaffa%20&%20Munirah%20Ilias.pdf.
Nihal Otlu, F. (2010). College Adjustment of International Students: the Role of Gender, Acculturative Stress, Coping Skills, Cultural Distance, and Perceived Social Support. A Thesis to the graduate school of social sciences. Middle East Technical University, Turkey. Retrieved November ‎05, ‎2013 from: http://etd.lib .metu.edu.tr/upload/12612769/index.pdf‎.
Polay, D. H. (2012). When Home Isn’t Home A Study of Homesickness and Coping Strategies Among Migrant Workers and Expatriates. International Journal of Psychological Studies, 4: 62-72. Retrieved April ‎17, ‎2014 from: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/download/18918/13498‎.
Poyrazli, S. & Lopez, M. D. (2010). An Exploratory Study of Perceived Discrimination and Homesickness: A Comparison of International Students and American Students. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 141(3): 263-280. Retrieved July ‎07, ‎2014 from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /17564257.
Sumer, S. (2009). International Students' Psychological and Sociocultural Adaptation in the United States.Retrieved November ‎22, ‎2012 from: http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=cpsdiss.
Samouei, R., Zamani, A., Loghmani, A., Nasiri, H. & Tavakoli, M. (2013). International Students of Isfahan University of Medical Sciences: A Survey About Their Needs and Difficulties. Materia Socio Medica, 25: 118-120. Retrieved August ‎07, ‎2014 from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3769082‎.
Stroebe, M., Van Vliet, T., Hewstone, M. & Willis, H. (2002).  Homesickness Among Students in Two Cultures: Antecedents and Consequences. British Journal of Psychology, 93: 147–168. Retrieved June ‎02, ‎2014 from: http://onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1348/000712602162508/abstract‎.
Scopelliti, M. & Tiberio, L. (2010). Homesickness in University Students: The Role of Multiple Place Attachment. Environment and Behavior, 42: 335-350. Retrieved ‎May ‎27, ‎2014 from: http://eab.sagepub.com/content/42/3/335.abstract.
Thurber, C. A. & Walton, E. A. (2006). Preventing and Treating Homesickness. Child Adolesc Psychiatric Clinics of North America, 16: 843-858. Retrieved November ‎05, ‎2013 from: http://pediatrics.aappublications.org/content/119 /1/192.full‎.
Thurber, C. A., & Walton, E. A.(2012). Homesickness and Adjustment in University Students. American College Health, 60: 1-5. Retrieved May ‎11, ‎2014 from: http:// www.tandfonline.com/doi/abs10.1080/07448481.2012.673520?journalCode=vach20#.VJXtq5AHAP.
Tochkov, K., Levine, L. & Sanaka, A.(2010). Variation in the Prediction of Cross-cultural Adjustment by Asian-Indian Students in the United States. College Student Journal, 44: 677-689. Retrieved October ‎18, ‎2014 from: http://eric.ed.gov/?id= EJ917238.
VanTilburg, M., Vingerhoets, A., & VanHeck, G. (1997). Coping with Homesickness: The Construction of the Adult Homesickness Coping Questionnaire.Personality and Individual Differences, 22)6:( 901–907. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188699700010X, ‎October ‎19, ‎2014.
Wang, H. & Hannes, K.(2014). Academic and Socio-cultural Adjustment Among Asian International Students in the Flemish Community of Belgium: A Photo Voice Project. International Journal of Intercultural Relations, 39: 66–81.
    Retrieved October ‎19, ‎2014 from: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/377582/2/Academic+and+sociocultural+adjustment+among+Asian+international+students+in+the+Flemish+community+of+Belgium+A+photovoice+project.pdf.
Wei, M., Heppner, P. P., Mallen, M. J., Ku, T. Y., Yu-Hsin Liao, K. & Wu, T., F. (2007). Acculturative Stress, Perfectionism, Years in the United States, and Depression Among Chinese International Students. Journal of Counseling Psychology, 54: 385–394, Retrieved ‎July ‎05, ‎2014 from:
     http://wei.public.iastate.edu/ manuscript/acculturative%20stress.pdf.
Willis, H., Stroebe, M. & Hewstone, M. (2003). Homesick Blues. The Psychologist, 16: 526-528. Retrieved May ‎12, ‎2014 from: http://www.psy.ox.ac.uk/ publications/8754.
Yeh, C. & Inose, M. (2003). International Students Reported English Fluency, Social Support Satisfaction, and Social Connectedness as Predictors of Acculturative Stresses. Counselling Psychology Quarterly, 16: 15–28. Retrieved July ‎05, ‎2014 from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951507031000114058.