توجه:

 هیات تحریریه مجله بنا به صلاحدید، مجاز به اعمال داوری و حتی رد مقالات در هر مرحله از روند انتشار می باشد و در مورد آن مقالاتی که بر اساس مستندات، پیشتر منتشر شده اند و یا سرقت علمی محسوب می شوند، ارتباط علمی مجله با مولفان شان هم قطع خواهد شد.