نویسنده = ملکی ارفعی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-200

فرزانه ملکی ارفعی؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری؛ فردوس آقا گل‌زاده