بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، تهران

2 نویسنده ‏ی مسئول، دانشیارگروه زبان‏شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیارگروه زبان‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله­ی حاضر در چهارچوب نظریه­ی زبان‌شناسی شناختی به تحلیل وجه امری در ادبیات داستانی زبان فارسی می‌پردازد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل وجه امری در سطح جمله و فراتر از آن است.‌ فرضیه­ی این پژوهش با تأکید بر تمایز موجود بین صورت و معنی وجه امری و توزیع آن در ساخت‌های زبانی متفاوت بنا شده است. بر اساس رویکرد زبان‌شناسی شناختی، زبان بخشی از نظام شناختی است و ساختار نحوی زبان را نمی‌توان مستقل از ملاحظات معنایی و کاربرد‌شناسی مطالعه نمود. ‌داده‌های پژوهش از هشت کتاب ادبیات داستانی معاصر از چهار نویسنده خانم و آقا که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌، گرفته شده است.
تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش توصیفی و کیفی نشان دهنده­ی کاربرد وجه امری در صورت‌ها و سطوح متفاوت زبانی است. بر اساس تحلیل زبان‌شناسی شناختی، اگر توصیف و تبیین وجه امری صرفأ با توجه به صورت زبانی و در سطح جمله انجام شود نتیجه‌ی چالش برانگیزی را به­دست می‌دهد و طیف وسیعی از داده‌ها از دیدگاه صورت و معنا کنار گذاشته می‌شود، زیرا در برخی داده‌ها صرفأ اسم، صفت و قید مفهوم وجه امری را به ذهن تداعی می‌کنند. بنابراین، با رویکرد شناختی و در نظر گرفتن همه سطوح زبانی سعی شده شناخت دقیق‌تری از وجه امری ارائه شود. بدین ترتیب چالش‌ها و ابهام موجود در آموزش زبان فارسی در تعیین نوع وجه در سطح فراتر از جمله کم‌ رنگ‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Types of Imperative Mood in Persian Language:Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • Farzane MalakiArfai 1
  • Mojtaba Monshizadeh 2
  • Hayat Ameri 3
  • Ferdous Aghagolzadeh 3
1 PhD Candidate in Linguistics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Corresponding author, Associate Professor, Department of Linguistics, AllamehTabatabaei University, Tehran, Iran.
3 The professor of Linguistics in Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study dealt with the imperative mood in Persian fiction based on cognitive linguistics approach. The study aimed to explore the imperative mood at sentence and extra-sentence level. Research hypothesis was based on the distinctions between the form and meaning components of imperative mood and its distribution in various language structures. According to cognitive linguistics approach, language is a part of cognitive system and the syntactic structure of a language can't be simply studied independent of semantic and functional considerations. The text samples were derived from eight contemporary novels written by four male and four female writers through simple random sampling method. The analysis of language samples was done through descriptive and qualitative method and showed that the imperative mood could appear at various language forms and levels. According to cognitive linguistics approach, if data analysis was just done based on form at sentence level, the results will be challenging and some of data would be removed in terms of form and meaning since in some data nouns, adjectives, and adverbs alone express the meaning of imperative mood. As a result, following cognitive approach and considering all language layers we attempted to gain a better understanding of imperative mood. As such, challenges and ambiguities in determining the mood type at above-sentence level would be reduced to some extent.
Extended Abstract
The present paper dealt with the analysis of imperative mood based on cognitive linguistics approach. The aim of this paper was to describe and determine the criterion of understanding imperative mood in different language levels and what is beyond it. The research hypotheses were based on the distinctions between the form and meaning components in imperative mood and its distribution in the language corpus of contemporary Persian fiction. In this study, the different categories of imperative mood in Persian language were analyzed through descriptive and qualitative methods. The corpus contained text samples from eight different novel stories written by four men and four women writers. In order to limit the influence of confounding variables in language use, the corpus was selected from the same language style and context to some extent.
Cognitive Linguistics subsumes that language is an integral facet of cognition which reflects the interaction of social, cultural, psycho-logical, communicative and functional considerations, and which can only be understood in the context of a realistic view of acquisition, cognitive development and mental processing. It seeks insofar as possible to explicate language structure in terms of the other facets of cognition on which it draws, as well as the communicative function it serves.
Considering preliminary nature of language corpus, it seems that imperative mood could be easily observed in situational context such as different kinds of stories, but it was not as simple as it might be imagined. Because of existing distinction between form and meaning, different influential factors need to be considered from all aspects of language levels so that the results to be clear and acceptable.
The studies done represent that verbal mood is divided into two general sets: indicative mood and non-indicative mood like imperative and subjunctive mood. Generally speaking, imperative mood is commonly used to express a command, order, request, suggestion, etc. In some languages like Persian, the form and meaning of imperative mood can be observed in imperative verbs, modal verbs, also some nouns, adjectives and adverbs may express imperative mood. An imperative sentence is defined as a sentence which has no surface subject (apart from some specific contexts that subject appears to convey novel meaning which might be studied), and either a main verb or emphatic do in the base form. In most languages, it usually appears without any modal verbs. Crystal (2004:227) remarks that an imperative usage refers to verb forms or sentence, clause types typically used in the expression of command, e.g. Go away.
Formally, imperative clauses, as Bibber et al. (1999, p. 219) comment, are characterized by the lack of a subject, the use of the base form of the verb, and the absence of modals as well as tense and aspect markers as in:
Get off the table.
Don't forget about the deposit.
According to the existing researches done, imperative mood is formally distinguishable from other sentence types of the language in which they appear: i.e., they have distinctive morphology, syntax and main verb. In general, the grammatical status of imperative sentences is puzzling, syntactically and semantically.  Imperative verbs have little or no inflectional morphology in data observed; that is why, it is very challengeable issue although data analysis from cognitive view show that the base of the verb in the form of imperative structure has a high frequency
The analysis of language samples in this study indicated that recognizing imperative mood does not just rely on considering the command of doing an action and the request of something based on modal verbs and verbal mood. Data analysis showed that even some nouns, adjectives and adverbs might do this function; therefore, the other aspects of language in higher language levels should be paid attention so as to be understand the distinction of imperative mood from indicative and subjunctive better.
According to cognitive linguistics approach which is the theoretical framework of this study, language is a part of cognitive system and the syntactic structure of a language can't be separately studied, but all influential factors could be considered from different language aspects. The results showed that the base of the verb had a high frequency in the corpus, but the form and meaning may show the other kinds of mood, thus recognizing imperative mood depends on different language constituents in context. As a result, all language layers, forms and meanings should be taken into account and analyzed cognitively in describing and explaining of imperative mood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mood
  • imperative mood
  • cognitive linguistics
  • fiction
آریان­پور،آذر. (1381).پشت دیوارهای بلند، تهران: نشر اختران.
آقاگل‌زاده،فردوس، عباسی، زهرا. (1391). ارائه­ی الگویی برای آموزش وجه و زمان دستوری به غیرفارسی­زبانان: رویکرد زبان­شناسی شناختی. پایان­نامه­ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
احمد، محمود. (1381). داستان یک شهر، تهران: نشر معین.
اخلاقی، فریار. (1377). بررسی نحوی و معنایی افعال وجهی در فارسی امروز. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایلخانی پور، نگین. (1394). صفت در زبان فارسی، تهران: نشر مرکز.
باطنی، محمدرضا. (1364). دستور زبان فارسی، تهران: امیر کبیر.
پیرزاد، زویا. (1385). عادت می­کنیم، تهران: نشر مرکز.
ثمره، یدالله. (1372). آموزش زبان فارسی (آزفا): دوره­ی مقدماتی کتاب اول، تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
راسخ­مهند، محمد. (1389). درآمدی بر زبان­شناسی شناختی: نظریه­ها و مفاهیم، تهران: سمت.
رحیمیان، جلال. (1378). وجه فعل در فارسی امروز، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 12 (2)، صص:52-41.
شریعت، محمد جواد. (1384). دستور زبان فارسی، تهران: اساطیر.
شفایی، احمد. ( 1363). مبانی علمی دستور زبان فارسی، تهران: نوین.
غلامعلی‏زاده، خسرو. (1384). ساخت زبان فارسی، تهران: احیاء کتاب.
صفوی، کوروش. (1380). درآمدی بر معنی­شناسی، تهران: پژوهشگاه و هنر اسلامی.
صنیعی، پرینوش. (1383). پدر آن دیگری، تهران: نشر روزبهان.
فرشیدورد، خسرو. (1384). دستور مفصل امروز، تهران: انتشارات سخن.
گلشیری، هوشنگ. (1379). جبه خانه، تهران: نشر نیلوفر.
مرادی کرمانی، هوشنگ. (1384). شما که غریبه نیستید، تهران: نشر معین.
معروفی، عباس. (1384). سمفونی مردگان، تهران: نشر ققنوس.
ناتل خانلری، پرویز. (1366). تاریخ زبان فارسی، جلد دوم، تهران: نشر نو.
 وحیدیان کامیار، تقی. (1373). وجه التزامی و زمان­های فعل، مجله زبان­شناسی، پائیز و زمستان، 11( 2)، صص: 108-95.
وفی، فریبا. (1384). رویای تبت، تهران: نشر مرکز.
Refrences:
Ahmad,  M. (2002). Dastan yek shar. Tehran: Moein
Aryanpour, A. ( 2001). Poshte divarhay boland. Tehran: Markaz.
Akhlaghi, F. (1995). The Semantic and Syntactic Study of Modal verbs in Modern Persian Language. Doctoral dissertation, Humanity Science Research and Cultural Study Center, Tehran, Iran.
Aghagolzadeh, F. & Abasi, z. (2012). Teaching Persian Subjunctive Mood and Tense to NonPersian Students Based on Cognitive Linguistics (Mental Spaces Theory). Doctoral dissertation, Tarbiyat Modars university, , Tehran, Iran.  
Bateni, M. (1975). Persian Language Grammar, Tehran: Amirkabir..
Boyer, J. (1987).  Language Contact  conflict,  Montreal University Press. 
Bybee, J., Perkins., R.,  &Pagliuca , W. ( 1994).  The Evolution of Grammar:    Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago: The University of Chicago Press.
Croft,W., & Cruse,D. A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Dabirseyaghi, M. (1956). Persian Language Grammar, Tehran: Amirkabir.
Daei javad, R. (1961). Persian Language Grammar, M. A. thesis, Tehran University, Tehran, Iran.
Evans, V., & Green, M. (2006) A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburg: Edinburg University Press Ltd.
Farukhpaei, M. (1979).  language and linguistics. Tehran: Samt..
Farshidvard, Kh. (2005). Modern comprehensive Grammar, Tehran: Sokhan.
Garib, A., Bahar, M. T., Homaei, j., Fooruzanfar, B., & Yasemi, R. (1921). Persian Language Grammar, Tehran: Amirkabir.
Gholamalizade, Kh. (2005). Persian Language Structure, Tehran: Ehyaketab.Houshang, G. (2000). Jobeh khane. Tehran: Nilooufar.
Hopper, P. J. & Traugott, Elizabeth, C. (1993). Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics) (2nd ed. 2003).
Kratzer,A. (1977). What 'must' and 'can ' mean. Linguistics and Philosophy 1:337-355.
Ilkhanipour, N. (2015).  Modal Adjectives in Persian . Tehran: Nashr-e Markaz.
Lakoff, G. (1990). The Invariance Hypothesis: is abstract reason based on image schemas?, Cognitive linguistics, 1,1,39-74. 
Langacker, R. (1987). Foundations of Cognitive Grammar, Vol.1.Stanford: Stanford University Press.
_________. (2005).Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.
_________. (2008) Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Lyons, J. (1977). SemanticsVol. 2.Cambridge: Cambridge University Press.
Maroofi, M. (2004). Samfouni mordegan. Tehran: Ghoghnous.
Miller, J. (Eds.). Concise Encyclopedia of Grammatical Categories,Oxford: Elsevier, 229-235.  
Moradi Kermani, H. ( 2000). Shoma ke gharibe nistid. Tehran: Moein.
Naghzgoyikohan, M. (2011).The Comparison between Grammaticalization and Degrammaticalization in Modern Persian( Case Study: The Conversion of some Inflectional affixes to Derivational ones), Journal of Linguistics and Khorsan Dialects.
Natelkhanlari, P. (1987). The history of Persian Language, Vol.2, Tehran: Nei Publication.
Palmer, F. R. (1986). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.
Palmer, F. R. (1990). Modality and the English Modals, second ed. London: Longman.
Palmer, F. R. (1998). Mood and Modality: basic principles. In: Brown, K. and J.
Pirzad, Z. ( 2004). Adat mikonim. Tehran: Markaz.
Portner, P. (2005). Imperative and Modals in Natural Language Semantics . Oxford University Press.
Portner, P. (2009).Mood & Modality . Oxford University Press.
Rosch, E. (1975).Cognitive representations of semantic categories. Journal of Experimental psychology: General, 104(3), 665-233.
Rasekhmahand, M. (2010). Introduction on Theories and Concepts, Tehran: Samt
Rahimiyan, J. (1999). Verb Mood in Modern Persian Language, Humanity and Social Science Journal, 14(2), 41-52.
Safavi, K. (2001). Introduction on Semantics, Tehran: Research and Islamic Art.
Samare, Y. (1993). Teaching Persian Language, Book 1, Introductory Level, Tehran: International Almahdi.
Sanei, P. (2004). Pedar an digari. Tehran: Ruzbahan.
Shafaei, A. (1984). The Scientific Principals of Modern Persian Grammar, Tehran: Novin.
Shariyat, M. J. (2005). Persian Language Grammar, Tehran: Asatir.
Saeed. J. R. (1997). Semantics, Oxford: Blackwell.
__________. (1990).Semantics, London: Wiley-Blackwell.
Taleghani, H. A. (2008).  Modality, aspects and negation in Persian,  Toronto  University Press.
Vafi, F. ( 2004). Roya tabat.Tehran: Markaz.
Vahidiyankamkar, T.(1994). Subjunctive Mood and Verb Tenses, Linguistic Journal, 11(2), 95-108.