دوره و شماره: دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257 (دوفصلنامه) 
11. بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی

صفحه 183-200

فرزانه ملکی ارفعی؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری؛ فردوس آقا گل‌زاده