دوره و شماره: دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-266 
11. بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش‌آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی

صفحه 195-213

اسماعیل صفائی اصل؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ سید محمد رضی نژاد