مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده‏ ی مسئول، استادیار گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

نقش کلیدی عوامل انگیزشی در یادگیری زبان دوم/ خارجی دیر زمانی است که مشخص شده است و شناخت   ویژگی­های انگیزشی زبان­آموزان به­منظور اتخاذ روش­های آموزشی مناسب و تدوین منابع درسی کارامدتر بسیار حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه­ی عوامل انگیزشی برگرفته از نظریه­ی نظام خود انگیزشی زبان دوم دورنیه و نظریه­ی خودهای ممکن مارکوس و نوریوس، بین فارسی­آموزان چینی و لبنانی است. بدین منظور دو گروه 33 نفری از فارسی­آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه بین­اللملی امام خمینی (ره) قزوین انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای 36 سؤالی، مبتنی بر تحقیقات تاگوچی و همکاران (2009) و پاپی و تیموری (2012) و اعطار شرقی و اکبری (1398) است که با کمی تغییر برای زبان­ فارسی تدوین شده است. در نهایت 66 پرسشنامه­ با استفاده از نرم­افزار اس­­پی­اس­اس 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش مؤید آن است که بین تمام متغیرهای انگیزشی، به جز متغیر اضطراب، تفاوت معنی­داری بین زبان­­آموزان چینی و لبنانی وجود دارد و سطح انگیزشی فارسی­آموزان چینی بالاتر است؛ اما در خصوص عامل اضطراب، تفاوت معنی­داری بین دو گروه دیده نمی­شود. شاخص­های بیشینه و کمینه در فارسی­آموزان چینی به ترتیب به خودآرمانی زبان دوم و اضطراب مربوطند؛ درحالی­که درخصوص زبان­آموزان لبنانی بیشترین مقدار شاخص، به متغیرهای پیشگیری­محور مربوط می­شود و کمترین مقدار متعلق است به خودآرمانی زبان دومِ این زبان­آموزان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners

نویسنده [English]

  • Navid ATAR SHARGHI
Corresponding author, Assistant Professor, Department of Persian Language Teaching, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The key role of motivational factors in L2/FL learning is already acknowledged and knowledge of motivational attributes of language learners is very important in adopting appropriate teaching methods and compilation of more effective educational resources.
The study aimed to compare the motivational attributes of Chinese and Lebanese Persian learners based onL2 Motivational Self System theory and the Possible Selves theory. For this purpose, two groups of 33 students were selected from Persian language teaching center of Qazvin. Theresearch instrument was a 36 item questionnaire which drew on the works of Tagouchi et al. (2009), Papi and Teimuri (2012) and Atarsharghi and Akbari (2019) with some modifications. Finally, 66 questionnaires were analyzed by SPSS 22 software. 
The results showed that there were significant differencesbetween Chinese and Lebanese learners in all of the motivational factors, except for anxiety, and the motivational level of Chinese students was higher than the other group. Regardingthe anxiety factor, there was no significant difference between the two groups. ForChinese students, themaximum and the minimum obtained indexes related to the ideal L2 self and the anxiety, respectively. In the case of Lebanese learners, themaximum and the minimum obtained indexes related to theprevention oriented factors and the ideal L2 self, respectively.
Extended Abstract
The key role of motivational factors in L2/FL learning is acknowledged since longtime; and recognition of motivational features of language learners is very important in order to adopt appropriate training methods and to compile more effective educational resources.
The aim of this research was comparing the motivational factors among Chinese and Lebanese Persian learners based on L2 Motivational Self System theory of Dornyei and the Possible Selves theory of Markus and Nurius.
This study intended to respond to 2 questions:
1- Is the motivational level of Chinese learners higher than Lebanese learnersin motivational factors including the ideal L2 self, the ought-to L2 self, the L2 learning experience, the intended effort, the instrumentality-promotion items and the attitudes to L2 culture and community?
2- Is the motivational level of Lebanese group higher than Chinese group in anxiety, the L2 willingness to communicate in class, and the effect of instrumentality-prevention items?    
Since the middle of 20th century, the L2/FL motivational studies were mainly based on Gardner and his colleagues' ideas (Gardner & Lambert, 1959; 1972; Gardner & Macintyre, 1993; Gardner & Tremblay 1994). And some specific terms were used by experts such as integrative- instrumental motivation, and later, intrinsic-extrinsic motivation. But at the end of the century, some imperfections of Gardner's model were revealed and it was determined that the person's imaginations, mental representations and beliefs of himself have a great effect on motivation of his activities.     
The theory of Possible Selves represents individuals' beliefs of what they might become, what they would like become, what they are obliged to become, and what they are afraid of becoming. Possible selves derive from representations of the self in the past and they include representation of the self in the future. Each individual creates sets of different possible selves in his psyche, according to his personal experiences and the effects of relatives, society, media, and etc. Possible selves represent specific individual hopes, fears and fantasies of the person (Markus &Nurius, 1986; Rocher-Hahlin, 2014).
In the early 2000s, Dornyei and his colleagues integrated Gardner, Higgins, Markus&Nurius's ideas and presented the L2 Motivational System which is one of the most modern theories for studying the L2/FL motivation. This theory contains 3 main concepts:
1. The ideal L2 self, 2.the Ought-to L2 self and 3. The L2 learning experience.
In this paper, in addition to these 3 motivational factors of Dornyei's theory, we studied 6 other motivational factors, based on possible selves concept, which were:
4. The intended effort, 5. The instrumentality- prevention items, 6. The instrumentality- promotion items, 7. The attitudes to L2 culture and community, 8.The L2 willingness to communicate in class and 9. The anxiety
The statistical population of the research included at first 77 persons (37 Chinese and 40 Lebanese learners), but finally 2 groups of 33 persons of them were selected. The Lebanese students were all the Persian learners of the Persian Language Center of Imam Khomeini International University, with high school diploma or bachelor degree from Lebanon, who wanted to continue studying in different academic disciplines in Iran, after learning the Persian language. Chinese learners were all the students of Persian language and literature of Xi'an University in China 22 persons of whom had come to Persian Language Center for their third year of study, while 11 other ones stayed in China.
The instrument of research was a questionnaire with 36 questions based on previous researches of Taguchi et al. (2009), Papi&Teimouri (2012) and Atarsharghi&Akbari (2019) with some modificatios.
The data of 66 questionnaires were analyzed by SPSS 22 software. The demographic information about age and sex of each group was shown in Tables 2 and 3; and Figures 1 and 2. The results of calculating the Chronbach's alpha coefficient for each factor and for the whole questionnaire was in an optimal and acceptable range (ɑ> 0/7), and the reliability of research instrument was approved (see Table 1).
The results showed that there were significant differences in all of the motivational factors, except anxiety, among Chinese and Lebanese learners, and the motivational level of Chinese students was higher than the other group. But there was not significant difference regarding the anxiety factor. The highest and the lowest averages of indices belonged to the ideal L2 self and the anxiety for Chinese students respectively, while for Lebanese learners the respective factors were the Instrumentality-prevention items and the ideal L2 self. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational factors of language learning
  • motivation of Persian learners
  • possible selves
  • L2 motivational self-system
اعطار شرقی، نوید و اکبری، بیتا. (1398). بررسی تأثیر متغیرهای نظام خودانگیزشی زبان دوم دورنیه در یادگیری
زبان خارجی: مورد فرانسوی­آموزان ایرانی. دوماهنامه­ی جستارهای زبانی، دوره­ی 10، شماره­ی3، پیاپی 51، صص: 95-117.
براون، اچ. داگلاس. (1391). اصول یادگیری و آموزش زبان (چاپ اول). ترجمه­ی تابان نقاش فردوس. تبریز: نشر
فروزش.
خالقی­زاده، شراره، پهلوان نژاد، محمدرضا، وکیلی فرد، امیررضا و کامیابی گل، عطیه. (پذیرش1397). خود
آرمان، خود باید، انگیزه­ی یکپارچه و انگیزه­های ابزاری در میان فارسی­آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان­­آموزان
چینی و کره­ای. دوماهنامه­ی جستارهای زبانی، (در دست چاپ)
خدیوی، اسداله و وکیلی مفاخری، افسانه. (1390). رابطه­ی بین انگیزه­ی پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز. فصلنامه­ی آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، سال4، شماره­ 13، صص: 45-66.
رحمتیان، روح الله و مهرابی، مرضیه. (1392). فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان، انگلیسی-فرانسه-فارسی            (چاپ اول). تهران: سمت.
رحمتیان، روح الله و ویسی، عثمان (1394). ارزیابی و ارائه­ی راهکارهای افزایش انگیزش آموزشی در میان فراگیران          زبان عربی در دانشگاه­های ایران (دوره کارشناسی). مجموعه مقالات برتر دانشگاه حکیم سبزواری. برگرفته   در تاریخ 07/02/1398 از: 
سعدی­پور، اسماعیل، ملایی، زهره و وکیلی­فرد، امیر­رضا. (1396). تدوین مدل خود سامانه­ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به­عنوان زبان دوم. فصلنامه­ی پژوهش در نظام­های آموزشی، دوره­ی11، شماره­ی 37، صص: 37-58.
شریعتمدار، آسیه و نعیمی، مریم. (1394). پیش‌بینی انگیزه­ی پیشرفت تحصیلی از طریق سبک‌های مقابله‌ای با مشکلات نوجوانان. فصلنامه­ی پژوهش در نظام­های آموزشی، دوره­ی 9، شماره­ی 31، صص: 191-210.
عبدالله­زاده، اسمعیل و پاپی، مصطفی. (1388). سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی. مجله­ی فناوری آموزش، سال3، شماره3­ی، صص 193-204.
غنی زاده، افسانه، مریخی سالانقوچ، معصومه و جاهدی زاده، صفورا. (1396). تأثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خواندن، اضطراب و نگرش فارسی­آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی. پژوهش­نامه­ی          آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان، سال 6، شماره 2، پیاپی 14، صص: 63-81.
فارسیان، محمدرضا، رضائی، ناهید و پناهنده، سامیه. (1394). رابطه‌ی بین انگیزه‌ی پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد. دوماهنامه‌ی جستارهای          زبانی، دوره­ی 6، شماره­ی 4، پیاپی25، صص: 183-200.
قادری، بهاره (1391). بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت زبان­آموزان غیرفارسی­زبان. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران.
یوسفی، نورالدین، عبادی، سامان و ساعدی دویسه، مجید. (1396). بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه­ی نظام خود انگیزشی زبان دوم. فصلنامه­ی علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سال5، شماره­ی3، صص: 1-21.
References:
Abd Elahzadeh, E. & Papi, M. (2009). L2 motivational self system, L2 Anxiety, and motivated behavior: a structural equation modeling approach. Journal of Technology of Education. Vol.3, No.3, pp. 193-204 [In Persian].
Alemi, M., & Tajeddin, Z., & Mesbah, Z. (2013)."Willingness to Communicate in L2 English: Impact of Learner Variables". Journal of Research in Applied Linguistics. Vol.4. Issue 1. pp.42-61.
Atar Sharghi, N., & Akbari. B. (2019). Examining the links between the L2 Motivational Self System and Second/Foreign Language Learninig: The Case        of Iranian Learners Of  French. Language Related Research. Vol.10, No.3            (51), pp. …. - [In Persian].
Brown, H. D. (2012). Principles of Language Teaching and Learning.Translated by Taban Naghash Ferdows. Tabriz: Forouzesh Publication.
Dörnyei, Z. (1994). "Motivation and motivating in the foreign language Classroom". Modern Language Journal. Vol. 78 (3), pp. 273-284.
Dornyei, z., & Kubanyiova, M. (2014). Motivating Learners, Motivating, Teachers: Buiding vision in the language classroom. Cambridge: Cambridge university      press.
Dreyer, S. (2009). Apprentissage du français et motivation existentielle. Le cas des universités à Taiwan, Lidil (journal de linguistique et de didactique       des langues) [En ligne], 40 | retrieved on 29/03/2019 from:
http://journals.openedition.org/lidil/2911 ; DOI : 10.4000/lidil.2911
Farsian, M. R., Rezaei, N. & Panahandeh, S. (2015). Correlation between achievement motivation, emotional intelligence and the foreign language classroom anxiety in french students of Ferdowsi university of Mashhad.         Language Related Research. Vol.6, No.4 (25), pp.183-200 [In Persian]. Ghaderi, B. (2012). The investigation  of Motivation & Its Effect on Non-persian     Learners' Achievement (Master’s thesis). Allameh Tabatbaie University,           Tehran, Iran. [In Persian].
Ghanizadeh, A., Merrikhi Salanghouch, M., & Jahedizadeh, S. (2018). The effect of corrective Feedback on Farsi Learners' Reading Comprehension, Anxiety,   and Attitudes towards Language Learning: A Mixed-Methods Approach. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages. Vol. , No.2 (14),        pp. 63-81 [In Persian].
Khadivi, A., & Vakili Mafakheri, A. (2011). A Survey of Relationship between Achievement Motivation, Locus of Control, Self-Concept and high school first grader science students Academic Achievement the  five regions of Tabriz.     Journal of Instruction and Evaluation (Journal of Educational Science). Vol. 4,         No. 13, pp. 45-66 [In Persian].
Khaleghizadeh, Sh., Pahlevan Nejad, M. R., Vakilifard, A. R., & Kamyabigol, A. (accepted in 2018). Ideal Self, Ought-to Self, Integrative Motivation ad Instrumentality Motivations in non-iranian Persian learners: The Case Study of Chinese and Korean Learners. Language Related Research. Vol…., No….          (…), pp. …. - [In Persian].
Markus, H. & Nurius, P. (1986). "Possible Selves". American Psychologist. Vol. 41 No. 9. pp. 954-969.
Papi, M. & Teimouri, Y. (2012). "Dynamics of selves and ,mtivation a cross-sectional study in the EFL context of iran". International Journal of applied linguistics.          Vol. 22 No. 3. pp. 287-309.
Papi, M. (2010). "The L2 motivational self system, L2 anxiety, and motivated behavior". A structural equation modeling approach System. Vol. 38 (3), pp.            467-479.
Rahmatian, R. & Mehrabi, M. (2013). A Descriptive Dictionary of Language Teaching Terms, English-French-Persian.(first Ed.). Tehran: Samt.
Rahmatiam, R. & Veisi, O. (2015). Assessment & presentation of solutions for increasing learning motivation among Arabic language learners in Iranian universities (bachelor degree). Superior articles collection of Hakim Sabzevari University.  [In Persian]. Retrieved on 27/04/2019 from:
Rocher-Hahlin, C. (2014). "Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation? : Les effets de trois activités en cours de français sur la motivation d’élèves suédois". THÈSE POUR LE LICENTIAT, présentée à     la Faculté des Lettres de l’Université de Lund, SWEDEN.
Sadipour, S., Molaee, Z., & Vakilifard, A. R. (2017). A motivational Self-System Model Construction for Persian Language Learners as L2. Journal of Research in Educational Systems. Vol11. No. 37. pp. 37-53 [In Persian].
 Shariatmadar, A., & Naeemi, M. (2016). Predict of academic achievement trough coping styles with adolescent problems. Journal of Research in Educational Systems. Vol.9. No. 31. pp. 191-210 [In Persian].
Taguchi, T. & Magid, M. & Papi, M. (2009). "The L2 Motivational Self System among Japanese, Chinese, and Iranian Learners of English: A Comparative Study. In: Dörnyei, Z. and Ushioda, E., Eds.". Motivation, Language Identity         and the L2 Self, Bristol : Multilingual Matters, pp. 66-97.
Tort Calvo, E.(2015). "Language Learning Motivation: The L2 Motivational Self System and its Relationship with Learning Achievement". MA dissertation.  Autonoma University of Barcelon
Yousofi, N., Ebadi, S., & Saedi Dovaise, M. (2017). Investigating the L2 motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of yhe "L2 Motivational         Self System". Journal of Research in Teaching, Vol.5, No.3, pp. 1-21 [In Persian].