بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بی‌تردید پیچیدگی‌های مفهومی و ذهنی در زبان نیز بازتاب می‌یابد. ساخت‌های موصولی نمونه‌ای از پیچیدگی‌های مفهومی و ذهنی است که در دهه‌های اخیر پژوهش­های متعددی سعی در رمز‌گشایی الگوهای درک و بازنمود آن‌ها داشته و هرکدام به مطالعه‌ی جنبه‌ای از ویژگی‌های آن پرداخته‌اند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که مسئله‌ی آموزش زبان مطرح باشد. ما در تحقیق حاضر به منظور ایجاد سهولت در آموزش جمله‌واره‌های موصولی، خصوصاً به فارسی‌آموزان، چهار نوع جمله‌واره‌ی موصولی فاعلی- فاعلی، فاعلی- مفعولی، مفعولی- مفعولی و مفعولی- فاعلی را بررسی نموده‌ایم. سرعت درک صورت‌های متعددی از هر نوع بند را در قالب آزمونی رایانه‌ای و با استفاده از دو نرم‌افزار سرعت‌سنجِ مالتی‌تایمر‌التیمیت و تصویربردار اسنگیت،  با روش مقایسه‌ میان دو گروه مطالعه کرده‌ایم. داده‌های به­دست آمده با نرم‌افزار  اس­پی­اس­اس نسخه‌ی 23 تحلیل شد و یافته‌های پژوهش نشان ‌داد که میانگین متغییر سرعت درک در چهار نوع بند موصولی از نظر آماری با یکدیگر تفاوتی ندارد؛ به این صورت که میان سرعت درک و نوع بند موصولی رابطه‌ای وجود ندارد و هر دو گروه فارسی‌زبان و فارسی‌آموز می‌توانند بندهای موصولی چهارگانه را در زمان نسبتاً یکسانی درک کنند؛ اما انتخاب نوع گزینه به فارسی‌زبان یا فارسی‌آموز بودن بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Kamyabi Gol 1
  • Leila Tabeshfar 2
1 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 PhD Candidate in Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, mental and conceptual complexities are reflected in the language, as well. Relative clauses are a sample of mental and conceptual complexities which in recent decades,many studies have tried to decode their perception and representation patterns. This topic becomes even more important when it is concerned with teaching language. In the present research, in order to facilitate the teaching of relative clauses, especially to non-native Persian language learners, four kinds of relative clauses including: subject-subject, subject-object, object-object, and object-subject were studied. Perception speed of several forms of each pattern was measured through a computer-based test and twosoftware programs calledMulti Timer Ultimatespeedometerand Snagitscreen capture. The results of the two groups were compared. The data were analyzed through SPSS software (Version 23) and the results indicated that there was no significant difference betweenfour types of relative clauses in terms of perception speed; that is, there wasno relationship between perception speed and the type of relative clause, and both native Persian speakers and Persian language learners can understand these four types of relative clauses at a relatively similar time frame; but the choice of the type was related to being a native Persian speaker or a Persian language learner.
Extended Abstract
A reflection of the various mental and conceptual complexities can be found in language. Relative clauses are known as one of the mental and conceptual complexities in various languages around the world. Research on the importance of relative clauses and their typology has received a great deal of attention during the past few decades. Research on relative clauses aimed to decode and reveal linguistic perception patterns in various languages around the world. This type of research is an inseparable part of teaching a language and its results greatly impact the approaches, methods, and techniques used by teachers around the world. In the present research, in order to improve the quality and simplicity of teaching relative clauses to non-native Persian learners, four kinds of relative clauses including: subject-subject, subject-object, object-object, and object-subject were studied. 
In order to conduct the research, perception speed regarding several forms of each pattern were investigated through a researcher made computer-based test. This computer-based test was designed through the use of two computer softwares, namely, Multi Timer Ultimatespeedometer and Snagitscreen capture. This study utilized a comparative method in order to compare the two groups of participants. The two groups included 32 university students who were studying at Ferdowsi University of Mashhad and 32 advanced non-native Persian learners studying at the International Center for Teaching Persian to Non- Persian Speakers at Ferdowsi University of Mashhad. The advanced non-native Persian learners were all international students who had applied to the Ferdowsi University of Mashhad and had to learn and pass the Persian language courses before gaining admission into their post graduate studies. Each participant was given a written consent form which included the aims of the research and the purpose of investigation, a general description of the study, the task each participant was expected to perform, confidentiality of the test results, and also the right of the participants to withdraw from the study at any point in time. One of the researchers was also present to answer any possible questions that the participants might have. After the consent forms were signed by both the participants and the researchers, a copy of the consent form was given to the participants. The computer test included 8 sentences containing relative clauses 4 of which were the main samples and 4 were confirmatory ones to check the overall perception of the participants. Each participant was asked to sit in front of a computer screen and answer the questions which were displayed on a Microsoft Word file. Multi Timer Ultimate speedometer and Snagitscreen capture were used to pace and monitor the participants’ responses. The speedometer software recorded the time lapse while participants selected the order of sentences and the time difference between comprehending one sentence and moving onto the next sentence was calculated through the use of the recorded times. The Snagitscreen capture was used in order to record the participants’ performance during the test so that each reaction of the participant could be studied further and in more detail after the test.  The test included two parts: first, the participants were asked to read each of the 4 sentences in order and to tick which one they understood faster. Multi Timer Ultimate speedometer was used to record how long it took the participant to comprehend the sentences.  In the second part of the test, the participants were asked to reorder the sentences based on their understanding, and also elaborate on the reason behind their selected order of sentence placement. The directions in the second part of the computer test pointed out that the order of sentence placement did not have to be the same one as the original sequence selected by the researchers.
The collected data was analyzed through the use of SPSS software (Version 23). The most prominent results of the present study included the following:

A positive correlation was found between the main and the confirmatory tests regarding all 4 types of relative clauses, namely, subject-subject, subject-object, object-object, and object-subject. This affirms the validity of the collected data.
Based on the obtained t-test results, the average speed of perception regarding all 4 types of relative clauses under study, namely, subject-subject, subject-object, object-object, and object-subject
The results also indicated that there was no significant difference regarding the perception speed of these four relative clauses; that is, both native Persian speakers and non-native Persian learners can understand these four relative clauses in a relatively similar time frame.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clause
  • nominal head
  • perception speed
  • Persian Speakers
  • Persian language learners
افراشی، آزیتا. (1387). ساخت زبان فارسی. چاپ دوم. تهران: سمت.
راسخ‌مهند، محمد. (1393). توالی نامتقارن هسته و بند موصولی در زبان فارسی. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی. شماره­ی 331. صص: 545-552.
راسخ‌مهند، محمد، علیزاده صحرایی، مجتبی، ایزدی‌فر، راحله و قیاسوند، مریم. (1391). تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی. مجله­ی پژوهش‌های زبان‌شناسی. سال چهارم، شماره­ی اول. صص: 40-21.
صفوی، کورش. (1373). برخی از ویژگی‌های بندهای موصولی فارسی. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی. شماره­ی 80 . صص: 198- 181.
علی‌زاده، علی و خالقی‌زاده، شراره. (1394). به‌کار‌گیری بندهای موصولی فاعلی- فاعلی و فاعلی- مفعولی: مقایسه­ی نوشتار فارسی‌آموزان عربی زبانِ سطح میانی و پیشرفته. مجله­ی پژوهش‌نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان. سال چهارم. شماره­ی اول. صص: 78- 59.
عمو‌زاده، محمد، رضایی، والی و آزموده، حسن. (1396). بررسی جابه­جایی بند موصولی در زبان فارسی امروز بر اساس دستور کلام. مجله­ی زبان‌پژوهی. دوره­ی 9. شماره­ی 24. صص: 85- 59.
محمودی، سولماز. (1394). بررسی نحوی بندهای موصولی در زبان فارسی: فرآیند حرکت بند. مجله­ی جستارهای زبانی. شماره­ی 24. صص:270-241.
مؤمنی، فرشته. (1394). دستور تحلیلی زبان فارسی رویکردی زبان‌شناختی. تهران: انتشارات سیاهرود.
نعمت‌زاده، شهین، روشن، بلقیس، غیاثیان، مریم‌السادات و غفاری، مهران. (1392). سطوح پیچیدگی بندهای موصولی فاعل- فاعل و فاعل- مفعول در کودکان فارسی زبان 3 تا 6 ساله. فصلنامه­ی جستارهای زبانی. شماره­ی 4. صص: 244-221.
References:
Afrashi, A. (2008).The structure of persian language. Tehran: SAMT.[In Persian]
Alizadeh, A. & Khaleghizadeh, Sh. (2015).Using relative clauses of subject-subject and subject-object: Comparison of the writings of Arab-speaking Persian learners in intermediate and advanced level.Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 4 (1), 59-78. [In Persian]
Amozadeh, M., Rezaei, V., & Azmoodeh, H. (2017). A study of relative clause extraposition in Persian based on discourse grammar.Journal of Language Research, 9 (24), 59-85. [In Persian]
Carreiras, M. A., Duñabeitia, J., Vergara, M., Cruz- Pavía, I., & Laka, I. (2010). Subject relative clauses are not universally easier to process: Evidence from Basque. Cognition, 115 (1), 79- 92.
Chan, A. , Chen, S.,  Matthews, S., & Yip, V. (2017). Comprehension of subject and object relative clauses in a trilingual acquisition context. Frontiers in psychology, 8, 1-17.
Gibson, E., Desmet, T., Grodner, D., Watson, D., & Ko, K. (2005). Reading relative clauses in English.Cognitive Linguistics, 16 (2), 313-353.
Hawkins, J. A. (1994). A performance theory of order and constituency. Cambridge: Cambridge University Press.
Kim, C. E. (2013). Asymetries in the production of relative clause: First and second language acquisition (Ph.D. Dissertation). University of Hawai'i, Manoa.
Kim, C. E., & O'Grady, W. (2016). Asymmetries in children's production of relative clauses: Data from English and Korean. Journal of child language,43 (5), 1038-1071.
MacWhinney, B., & Pléh, C. (1988). The processing of restrictive relative clauses in Hungarian.Cognition, 29 ( 2), 95-141.
Mahmoodi, S. (2015). Syntactic account of Persian relative clauses: Extraposition. Language Related Research, 24, 241-270. [In Persian]
Marefat, H., & Rahmany, R. (2009). Acquisition of English relative clauses by Persian EFL learners.Journal of Language and Linguistic Studies, 5 (2), 21-48.
Mo’meni, F. (2015).Persian analytical syntax: Linguistic approach. Tehran: Siahrood.[In Persian]
Ne’mat Zadeh, Sh., Roshan, B., Ghiasian, M., & Ghaffari, M. (2013). Levels of complexity of SS and SO type relative clauses in preschool Persian speaking children. Language Related Research, 4, 221-244. [In Persian]
Rahmany, R., Marefat, H., & Kidd, E. (2011). Persian speaking children’s acquisition of relative clauses. European Journal of Developmental Psychology,      8 (3), 367-388.
Rahmany, R. Marefat, H., & Kidd, E. (2014). Resumptive elements aid comprehension of object relative clauses: Evidence from Persian.Journal of Child Language, 41 (4), 937- 948.
Rasekh Mahand, M. (2014). Relative clause asymmetry in Persian.Allameh Tabatabei Collected Articles, 331, 545-552. [In Persian]
Rasekh Mahand, M., Alizadeh Sahraei, M., Izadi Far, R., & Ghiasvand, M. (2012). The functional explanation of relative clause extraposition in Persian.Journal of Researches in Linguistics, 4 (1), 21-40. [In Persian]
Reali, F., &Christiansen, M. H. (2007). Processing of relative clauses is made easierby frequency of occurrence.Journal of Memory and Language,57 (1), 1- 23.
Safavi, K. (1994). Some features of Persian relative clauses. Allameh Tabatabei Collected Articles, 80, 181-198. [In Persian]