بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

2 نویسنده‏ ی مسئول، استادیار، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

3 استادیار، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‏ نور تهران

4 دانشیار، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

امروزه افزون بر جنبه‌های متنی، بر جنبه­های تصویرنگاری کتـاب­هـای آموزش زبـان که به‌صورت چندشیوه‌ای طراحی می­شوند، تأکیـد می‌شود؛ زیرا این باور وجود دارد که این دو جنبـه همـسو هستند. هدف از این پژوهش که به­صورت توصیفی- تحلیلی انجام می­شود، بررسی پیوستگی‌هـای بـین تـصویر و مـتن در کتـاب­هـای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، تألیف صفار مقدم (1391)، بر اساس رویکرد مارش و وایت (2003)، است. این نظریه با مشخص کردن روابط بین تصویر و مـتن، اثربخشی کتاب­های آموزشی در هماهنگی تصویر با متن نوشتاری در جهت تسهیل فرایند آموزش را مورد سنجش و بررسی قرار مـی‌دهـد.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در درس­های بررسی‌شده­ی درسنامه­ی مذکور، حدود 25 درصد تصاویر با متن نوشتاری ارتباط اندکی دارند، 50 درصد کاملاً منطبق و 25 درصد محتوایی بیشتر از متن نوشتاری ارائه کرده‌اند. پس از ارزیابی تصاویر این درس­ها از لحاظ رابطه­ی متن و تصویر، می‌توان نتیجه گرفت که در درسنامه­ی مورد بررسی، در مجموع تصاویر با متن نوشتاری هماهنگی کامل دارند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود مؤلفان کتاب­های آموزشی با انتخاب تصویر متناسب با هدف آموزشی متن­ها، به فرایند یادگیری زبان سرعت بخشیده تا اهداف آموزشیِ تصویر، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Saeed Yazdani 2
  • Zahra Babasalari 3
  • Ali Rabi 4
1 Corresponding author, PhD Candidate in Linguistics, Department of English Language and Linguistics, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
2 Corresponding author, Assistant Professor, Department of English Language and Linguistics, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Linguistics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of English Language and Linguistics, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, in addition to the verbal text, the visual aspects of language teaching scripts, which are designed in a multi-modal way, are emphasized, because the two aspects are believed to be consistent. In this research, we analyzed a multi-modal book of Persian language compiled by Ahmad Saffar Moghaddam (2012), which has two visual and textual layers, and how the meaning is created through textual and visual components. This paper intends to examine eight images of Persian textbook collection based on Marsh and White (2003) descriptive and content analysis method. They created a taxonomy of image functions in text and based their function types on earlier studies. The findings of the research show that in the textbook studied, about 25% of the images were little relation to the text, 50% had a close relation to the text and 25% of the images express more information than the text express. After evaluating the images of these lessons in terms of the relation between text and image, it can be concluded that in the textbook studied, in general, images are consistent with the verbal text. In this regard, it is suggested that the authors of educational textbooks speed up the language learning process by choosing the image appropriate to the educational purpose of the texts, so that the educational goals of the image can be achieved.

Extended Abstract
There is a wide range of approaches to picture books among the existing studies on textbooks . In most of these studies, the visual aspects have been considered as secondary, and their relationship to the verbal text has been practically ignored. In the past 25 years, however, a number of critics have analyzed how these two forms of communication, the verbal and the visual, work together to create meaning in picture books (Nikolajeva and Scott, 2006). They all seem to agree that the possible relationships between verbal and visual components range from those in which images simply illustrate or translate what is related in the words, to more complex and sophisticated forms of interaction. The more intricate interplay occurs when verbal and non-verbal elements are not mutually reproductive or when they tell different or contradicting sentences. Thus, the understanding of meaning not only requires the analysis of language in text, but also the study of other semiotic resources, such as images, gestures,.... The present study investigates the central concerns of the use of text and visuals within the Language learning textbooks taught at University which have been prescribed by Ahmad Saffar Moghaddam. To do this, the Language learning textbooks  were evaluated and analyzed. In this research, we analyze the multi-modal book of Persian language compiled by Ahmad Saffar Moghaddam, which has two visual and textual layers, and how the meaning is created through textual and visual components. The image is one of the key elements of educational books that many theorists, including Marsh and White, have been focusing on. The conceptual framework follows Marsh and White’s approach.The main objective is to “identify the verbal and visual strategies used by writers and illustrators, to convey a representation of reality, to create interaction with readers and to form coherent wholes of communication. This paper establishes a taxonomy of image‐text relationships that reflects the ways that images and text interact. It is applicable to all subject areas and document types. The paper intends to examine eight images of Persian textbook collection based on Marsh and White (2003) descriptive and content analysis method. By defining the relationships between image and text, this theory provides the effectiveness of educational books in coordinating the image with text in order to facilitate the learning process.They created a taxonomy of image functions in text and based their function types on earlier studies.The taxonomy was developed to answer the research question: how does an illustration relate to the text with which it is associated, or, what are the functions of illustration? The 3 general image functions from the first level represent 3 types of strength of relation between image and text. The first group (A) contains functions of images that express little relation to the text. The second group (B) contains functions of images expressing a close relation to the text. The last group (C) contains functions of images where the image expresses more information than the text expresses. The findings of the research show that in the textbooks studied, about 25% of the images were little relation to the text, 50% had a close relation to the text and 25% of the images express more information than the text express. After evaluating the images of these lessons in terms of the relation between text and image, it can be concluded that in the the textbook studied, in general, images are consistent with the verbal text. In this regard, it is suggested that the authors of educational books, by choosing a picture tailored to the purpose of teaching the texts, will accelerate the process of language learning to realize the educational goals of the picture.The analysis reveals how the verbal and visual modalities contribute to each other’s meaning and makes the potential of combining verbal and non-verbal language in picture textbooks. The study is intended to serve as a framework for assisting authors, teachers and other professionals involved in writing and teaching textbooks that are “appropriate for students specially students of Persian language. ” Findings of the study pedagogically call for using appropriate pictures of real people and real environment which provide sufficient input for language learners.  All in all, this study encourages students and teachers to be critical thinkers, and helps them to figure out hidden or functional parts of images and their related texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistics
  • Marsh & White
  • Persian Language learning textbooks
  • text and image relationships
پیروز، غلامرضا، ملک، سروناز و فتوت، محدثه. (1395). بررسی هم‌پیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر ‌اساس نظریه­ی پری نودلمن. مطالعات ادبیات کودک،  دوره­ی: 7 شماره­ی 2، صص: 1-28.
حسام پور، سعید و مصلح، ملیحه. (1393). تارنمای برهم­کنشانه­ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های برتر داستانی تصویری ایرانی و خارجی (بر پایه­ی نظریه­ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات)، مطالعات ادبیات کودک، دوره­ی: 5  شماره­ی 2، صص: 25-54.
داوری اردکانی، نگار و فارسی، آناهیتا. (1392). گرافیک در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان: نقش ارتباطی و کارکرد آثار گرافیک در رویدادهای آموزشی، پژوهش‌نامه­ی آموزش زبان ‌فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دوره­ی 2، شماره­ی 1، پیاپی 3، صص:  69-97.
روحانی، علی و خدیجه دیری، (1396). بررسی بعد بازنمایی تصاویر کتاب­های انگلیسی متوسطه­ی اول، مجله­ی پژوهش­های زبان­شناختی. دوره­ی 7 ، شماره­ی 1، صص: 99-128.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه. (1392). بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه، مجله­ی تعلیم و تربیت استثنایی، سال سیزدهم، شماره­ی 7، پیاپی120، صص: 27‌-36.
صفارمقدم، احمد. (1391). زبان فارسی مجموعه­ی آموزشـی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان فارسی.
ظهرابی، محمد. (1386). نقش تصویر و متن در یادگیری، فصلنامه­ی علامه، شماره­ی 13، صص: 249‌-260.
قپانداری بیدگلی، فهیمه و ضیا حسینی، سید محمد. (1392)،  تأثیر استفاده از تصویر در افزایش درک واژگانی فارسی‌آموزان خارجی: مطالعه­ی موردی فارسی­آموزان کره‌ای، پژوهش‌نامه­ی آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان، سال دوم، شماره­ی 2. صص: 119-138.
مصلح­زاده، فاطمه. (1391). نشانه­شناسی تصاویر کتاب­های درسی دوره­ی راهنمایی. پایان­نامه­­ی کارشناسی ارشد،  دانشگاه هنر، تهران.
مجاوری آگاه، مسعود، اللهیاری، مجتبی و شعیری، حمیدرضا. (1396). تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگر مؤلف در کتاب‌های تصویری پسامدرن. مجله­ی مطالعات ادبیات کودک، سال 8 شماره­ی 1، صص: 174-153.
نوریان، محمد. (1393). اثربخشی کتاب­های درسی فنی و حرفه‌ای از منظر هماهنگی تصاویر با متن نوشتاری، فصلنامه­ی مهندسی آموزشی، سال سوم، شماره­ی 3، صص: 41-56.
 References:
Andersson, L. (2008). A Taxonomy of the Picture – Text Relationship in  Books for Preschoolers. ASHA Convention.
Barthes, R. (1977). “Introduction to the Structural Analysis of Narratives: Image MusicText”. London: Fontana. pp. 15–31.
Carney, R. N. & Levin, J. R. (2002). "Pictorial Illustrations Still Improve Students’ Learning from Text", Educational Psychology Review 14(1), 5-26. Discourse. London: Arnold.
Davari Ardakani, N. & Farsi, A. (2013). "Graphic in Persian language teaching books for non-native speakers: the role of communication and the function of graphic works in education," Jornal of teaching Persian to non-native speakers, second Year, No.1. [In Persian]
Ghopandari Bidgoli, F. & Ziya Hosseini M. (2013). " The effect of the use of pictures to Improve the Korean Students'Understanding on Persian Vocabulary," Jornal of teaching Persian to non-native speakers, second Year, No.2. [In Persian]
Hesampour, S. & Mosleh, M. (2014). "the comparative study of The Interaction of  the text and image in the superior Iranian and foreign fiction books (based on the theory of Maria Nikolayeva and Carole Scott)", Child Literacy Studies,. 5th Year, No. 2, pp. 25-54. [In Persian]
Lewis, D. (2006). Reading Contemporary Picture Books. Picturing Text. London: Routledge.
Marsh, E. E., & White, M. D. (2003). "A Taxonomy of Relationships between Images and Text", Journal of Documentation 59(6), 647-672.
Martinec, R. & Salway, A. (2005). "A System for Image–Ttext Relations in New (and Old) Media", Visual Communication 4(3), 337–371.
Mojavari Agah, M., Allahyari, M, & Shaeeri, H. R. (2016). "Analysis of the Role of Individual Identity Markers in the Writer's Illustration in Postmodern Visual Books". Journal of Child Literature Studie, 8th Year, No. 1, pp. 174-153. [In Persian]
Mosleh Zade, F. (2012). The study of the Semiotics of images in secondry school text-books.:M.A. Thesis.Tehran University. [In Persian]
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2000). “The dynamics of picturebook communication”. Children's Literature in Education 31(4): 225-239. Retrieved from
 https://searchworks.stanford.edu/view/1324501
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2006). How picturebooks work. NewYork: Routledge.
Nuriyan, M. (2014). “Effectiveness of Vocational Textbooks, from the Perspective of Coordination between Written Content and Images”. Journal of Engineering Education, Third Year, No. 3, pp. 41-56. [In Persian]
Piruz, Gh. R. Malek, s. & Fotovvat, M. (2015). "The study of  of Text – Image relationship in the Six Story of the Children's Holy Defense Based on the Theory of Perry Nodlman." Child Literacy Studies, 7th Year,NO.2. pp. 1-28. Shiraz University. [In Persian]
Ruhani, A. & Dayyeri. Kh. (2017 ). The study of the representation of images in secondry school text-books.," Jornal of Linguistics, 7th Year, No.1. [In Persian]
SaffarMoghaddam, A. (2006). Persian Language:Vols.1-4,Tehran: Developing Persian Language and Literature Council.[In Persian]
Sipe, L. R. (1998). “How picture books work: A semiotically framed theory of text-picture relationships”. Children’s Literature in Education, 29(2), 97-108.
Tahririan, M. H., & Sadri, E. (2013). Analysis of images in Iranian high school EFL course books. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 16(2), 137-160 [In Persian]
Zarei Zawarki,E. & Jafar Khani F. (2013). "The study of Application of Image in Special Education," Exceptional Education Journal, 13th Year, No. 7, pp. 27-36. [In Persian]
Zohrabi, M. (2007). "The Role of Image and Text in Learning," Allameh Journal, No. 13, pp. 249-260. [In Persian]