هوش فرهنگی و یادگیری مهارت‏های زبان فارسی در فارسی ‏آموزان غیرایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه آموزش زبان فارسی دانشگاه بین ‏المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در پی گسترش فرایند جهانی شدن، حضور و زندگی در سایر کشورها و به تبع آن، تعامل با مردمی که فرهنگ و آداب و رسومی متفاوت دارند، به چالشی بدل گردید که حوزه‏های مختلفی همچون تجارت جهانی، روابط بین‏الملل، آموزش زبان و غیره را درگیر نمود. تلاش جوامع انسانی برای به حداقل رساندن این چالش، منجر به ظهور مفاهیم و راهکارهایی شد که پیدایش مفهوم هوش فرهنگی از آن جمله است. پژوهش حاضر نیز در زمره‏ی پژوهش‏هایی محسوب می‏گردد که قصد دارد با اندازه‏گیری هوش فرهنگی فارسی‏آموزان غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)، به بررسی رابطه‏ی میان این مفهوم با پیشرفت تحصیلی آنان در چهار مهارت زبانی بپردازد. به همین منظور، 124 نفر از زبان‏آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) از میان 260 زبان‏آموزی که به تازگی دوره‏ی پایه‏ی زبان فارسی را گذرانده بودند، به روش تصادفی به­عنوان آزمودنی‏های پژوهش انتخاب گردیدند و سپس با اندازه‏گیری میزان هوش فرهنگی آنان از طریق پرسش‏نامه‏ی هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2007)، به تحلیل رابطه‏ی میان مؤلفه‏های چهارگانه‏ی فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاریِ هوش فرهنگی با میزان پیشرفت تحصیلی زبان‏آموزان در قالب نمرات پایانی چهار مهارت زبانی آنان در مرکز آموزش زبان فارسی پرداخته شد. علاوه بر این، در این پژوهش، همبستگی میان هوش فرهنگی و مؤلفه‏های آن و مهارت­های زبانی زبان‏آموزان بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات آزمودنی‏ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که:     1- رابطه‏ی معناداری میان مهارت خواندن با هوش فرهنگی و دو مؤلفه‏ی رفتاری و فراشناختی آن، همچنین میان مهارت شنیدن با هوش فرهنگی و مؤلفه‏ی رفتاری آن وجود دارد. 2- میان مهارت خواندن و معدل کل مهارت­ها با هوش فرهنگی در گروه مردان آزمودنی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. 3- دو مهارت خواندن و شنیدن با هوش فرهنگی در گروه آزمودنی‏های فاقد تحصیلات دانشگاهی، دارای رابطه­ی مثبت و معناداری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence and Learning Linguistic Abilities in Non- Iranian Persian Language Learners

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khodadadian
  • Seyyed Mehdi Abtahi
چکیده [English]

Thanks to the spread of Globalization process, traveling and living in other countries and interacting to people whose culture and customs are different causing a challenge. It covers the various domains such as: Global trading, International relations, Language teaching and so on. The attempt to decline this challenge resulted in emerging the new concepts and guidelines. One of these concepts is Cultural Intelligence.
This article aims by measuring CQ of non-Iranian students learning Persian as a foreign/ second language at Persian Language Center of Imam Khomeini International University to investigate the relationship between CQ and their educational improvement in four abilities.
For this, 124 learners of this center that have currently passed the elementary level, through random selection were asked to participate in this research. The CQ questionnaire of Ang et al (2007) was given to measure the CQ of the learners. Also in order to determine the rate of their educational improvement, their individual final scores in four abilities at previous term were measured. 
The relationship between four components of CQ, that is, motivational, behavioral, cognitive, metacognitive intelligences and educational improvement was analyzed. In addition, in this research, the correlation between CQ and linguistic components of learners in terms of gender and level of their education was evaluated. It was found out that: 1- there is a significant relation between reading ability and two components of CQ, namely: behavioral and cognitive components. The relationship between Listening ability and behavioral intelligences is significant. 2- It was also found out in the male subjects, the relationship between reading ability and total average gained from four abilities and CQ is positive and significant. 3- And finally, in subjects without academic education between two abilities namely, listening and reading abilities and CQ exists a significant relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CQ
  • Components of CQ
  • Linguistic Abilities
  • non- Iranian Persian Language learners
عباسیان، ف. (1392). بررسی رابطه‏ی میان هوش فرهنگی و توانش ارتباطی در غیرفارسی‏زبانان (مطالعه‏ی موردی فارسی‏آموزان خارجی). پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
هزاره‏ای، ج. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر افزایش هوش فرهنگی دانش‏آموزان مهاجر افغانستانی شهر قزوین سال تحصیل 1392-93. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشکده‏ی علوم اجتماعی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره).
Alon, L. & Higgins, J. M. (2005). Global Leadership Success through Emotional and Cultural Intelligence, Business Horizons, 48: 501-512.
Ang, S. & Van Dyne, L. (2009). Handbook of Cultural Intelligence: Theory Management and Application. ME Sharpe.
Ang, S. Van D. L. Koh, C. Ng, K. Y. Templer, K. J. & Tay, C. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3: 335–371. 
Baez, D. (2012).Cultural intelligence in foreign language classes. Unpublished Ph.D. Thesis, Indiana State University, Terre Haute, Indiana.
Earley, P. C. Ang, S. & Van Dyne, L. (2002). Redefining interactions across cultures and organizations: moving forward with cultural intelligence. Research in Organizational Behavior. Elsevier: 71–99.
Ghonsooly, B. & Golparvar, S. E. (2012). Examining the Predictive Power of Cultural Intelligence on Iranian EFL Learners’ Performance on IELTS Speaking and Writing Modules. In The first conference on language leaning & teaching: an Interdisciplinary Approach (Ferdowsi university of Mashhad).
Ghonsooly, B. Sharififar, M. Sistani, S. R. & Ghahari, S. (2013). Cultural Intelligence in Foreign Language Learning Contexts. Cultus, 47.
Ghonsooly, B. & Shalchy, S. (2013). Cultural Intelligence And Writing Ability: Delving Into Fluency, Accuracy And Complexity. Research on Youth and Language, 7(2): 147-159.
Khojasteh poor, S. (2014). The Role of Foreign Language Leaners’ Cultural Intelligence and Spiritual Intelligence in their Language Achievement. Master’s Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
NG, k-y. & Earley, P. C. (2006). Culture + Intelligence: Old Constructs, New Frontiers. Group & Organization Management, 31(1): 4-19.
Peivandi, A. (2011). The Relationship between CQ and IQ in Writing Ability of Adult Iranian EFL Learners. Master’s Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Rafie, A. Khosravi, R. & Nasiri, M. (2016). An Investigation of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Cultural Intelligence and Their Performance on the IELTS Listening Modules. Advances in Language and Literary Studies, 7(3): 13-20.
Shams Zadeh, Sh. (2015). Exploring the Effect of Cultural Intelligence and Emotional Intelligence on Reading Anxiety and Willingness to Read EFL Learners. Master’s Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Thomas, C. David. (2006). Domain and Development of Cultural Intelligence, The Importance of Mindfulness. Group & Organization Management, 31(1): 78-99·
Triandis, H. C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations. Group and Organization Management, 31(1): 20-26.
Van Dyne, L. Ang, S. & Livermore, D. (2010). Cultural intelligence: A pathway for leading in a rapidly globalizing world. Leading across differences: 131-138.‏