تأثیر به‏ کارگیری راهبردهای فراشناختی، اجتماعی و عاطفی بر میزان موفقیت فارسی‌آموزان غیرایرانی در مهارت نوشتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

راهبردها اقدامات آگاهانه‌ای هستند که زبان‌آموزان برای بهبود زبان­آموزی به‌کار می­برند. درواقع در حوزه­ی آموزش زبان راهبردهای یادگیری به زبان­آموز کمک می­کنند تا بتواند اطلاعات را فراگرفته، آن‌ها را ذخیره­سازی، سپس بازیابی کند و درنهایت مورد استفاده قرار دهد. ازاین­رو، اطلاع زبان­آموز و مدرس از اهمیت راهبردها در تسریع و اثربخشی فرایند یادگیری بسیار مؤثر است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی، اجتماعی و عاطفی بر میزان موفقیت فارسی‌آموزان در مهارت نوشتن می­پردازد. نمونه­ی­ آماری پژوهش، متشکل از 42  فارسی­آموز عربی­زبان زن و مرد بود که در بازه­ی سنی 18-20 سال قرار داشتند و در ترم پاییز 95 در دوره­ی پیشرفته مشغول یادگیری زبان فارسی بودند. ابزار پژوهش جهت سنجش میزان به‌کارگیری راهبردها، پرسش‌نامه­ی راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (1990) می­باشد و برای تعیین رابطه­ی به‌کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی با میزان موفقیت فارسی‌آموزان در مهارت نوشتن، از نمرات آنان در درس نگارش استفاده شد. تحلیل فرضیه­ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرتوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفت و نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین به‌کارگیری راهبرد فراشناختی و موفقیت در مهارت نگارش رابطه­ی معنی­دار مثبتی وجود دارد. این در حالی است که طبق یافته­های پژوهش، بین به‌کارگیری راهبرد­های اجتماعی و عاطفی و موفقیت در مهارت نگارش رابطه­ی معنی­دار مثبتی وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که بین سه نوع راهبردهای فراشناختی، اجتماعی و عاطفی، راهبردهای فراشناختی باعث موفقیت فارسی‌آموزان در درس نگارش شده است و هرچه میزان به‌کارگیری راهبردهای فراشناختی افزایش بیابد، میزان موفقیت فارسی­آموز در درس نگارش نیز افزایش می­یابد. درنهایت پیشنهادهایی جهت آموزش راهبردها درکلا­س­های آموزش زبان فارسی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using metacognitive, social, and affective strategies on the achievement level of Persian language learners in writing skill

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sedighifar 1
  • Sharare Khaleghizadeh 2
چکیده [English]

Language learning strategies are conscious efforts that students use to improve language learning. In fact, in the field of language teaching, learning strategies help learners to acquire, store, recall, and eventually use information. Thus, the learners’ and teachers' awareness of the role of strategies in accelerating the learning process and improving its effectiveness is very important. This study examined the effect of metacognitive, social, and affective strategies on the achievement levelof Persian language learners in writing skill. The research sample consisted of 42 male and female Arabic-speaking learners of Persian who were at the age range of 18-20 years and had enrolled in advanced Persian language course in the fall semester of 2016. Oxford’s (1990) Language Learning Strategies Questionnaire was used to measure the learners’ strategy use and the learners’ scores in the writing course were used as a measure of achievement in writing skill. The Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, and regression analyses were used to examine the hypotheses. The results of the Pearson correlation analysis showed that there was a significant positive relationship between the use of metacognitive strategies and success in writing skill. However, no significant positive relationship between the use of social and affective strategies and success in writing skill was detected. Regression analysis showed that metacognitive strategy use made significant unique contribution to writing scores. That is, the more the use of metacognitive strategies the more the writing score. Finally, suggestions for teaching strategies in the classroom were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive strategies
  • social strategies
  • affective strategies
  • writing skill
منابع:
وکیلی­فرد، امیررضا و خالقی­زاده، شراره. (1391). رابطه­ی جنسیت و به‌کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به­عنوان زبان دوم، پژوهش­نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، شماره­ی1 (1) صص: 25-59.
 
Anderson, J. R. (1985). Cognitive Psychology and its Implications. 2nd ed. New York, NY: Freeman
Anderson, N. J. (2002). The role of metacognition in second language teaching and learning. BrighamYoung University, Eric Digest.
Anderson, N. J. (2005). L2 Learning strategies. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associate.
Anderson, N. J. (2008). Practical English language teaching: Reading. New York: McGraw-Hill.
Arficho Ayele, Zeleke. (2015). Training in metacognitive, affective and social    learning strategies of writing: Its effects in improving students’ use of the strategies, the case of Hawassa University Students, International Journal of Multidisciplinary Research and Development,  2, (7):  422-428
Chen, Y. (2005). Barriers to Acquiring Listening Strategies for EFL Learners and Their Pedagogical Implications. TESL-EJ 8(4).
Dornyei, Z. (2005). The Psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Eribaum Associates.
Fazeli, S. H. (2012). Use of Metacognitive English Language Learning Strategies Based on Personality Traits. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 3, March 2012, 531-539.
Gerami, M. H., &  Madani Ghareh Baighlou, Sh. (2011), Language Learning Strategies Used by Successful and Unsuccessful Iranian EFL
Jones, S. (1998): Learning styles and learning strategies: towards learner independence. Forum for Modern Language Studies Vol. xxxiv, No. 2, 115-129.
Macaro, E. (2006). Strategies for Language learning and for language use: revising the theoretical framework. The Modern Language Journal, 90(3), 320-337.
Mistar, Junaidi., Zuhairi, Alfan., & Parlindungan,  Firman. (2014) Strategies of Learning English Writing Skill by Indonesian Senior High School Students , AWEJ , 5(1): 290 -303
O’Malley, J. M., &Chamot A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Malley, J. M. & Chamot, A.U. (1993). Learner characteristics in second Language acquisition. In A. Omaggio Hadley (ed.) Research in Language Learning: Principles, Processes and Prospects. Lincolnwood, III.: National Textbook Company.
Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.Boston: Heinle&Heinle.
Panahandeha, Esmaeil., & Esfandiari Asl, Shahram. (2014). The Effect of Planning and Monitoring as MetacognitiveStrategies on Iranian EFL Learners' Argumentative WritingAccuracy, Procedia - Social and Behavioral Sciences (98) : 1409 – 1416/ Available online at www.sciencedirect.com
Rubin, J. (1975). What the “good language learner” can teach us. TESOL Quarterly, 9, 41-51.
Rubin, J. (1987). Learner Strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In A. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learners strategies in language learning (pp. 15-30). Englewood, NJ: Prentice Hall International.
Tajedin, Z. (2001). Language learning strategies: A strategy-based approach to L2 learning, strategic competence, and test validation. Unpublished doctoral dissertation. AllamehTabatabaee University, Tehran, Iran.
Tran, T. V. (1988). Sex differences in English language acculturation and learning strategies among Vietnamese adults aged 40 and over in the United States. Sex Roles, 19, 747–758.
Vandergrift, L. (2003). Orchestrating strategy use: Towards a model of the skilled L2 listener. Language Learning, 53, 461-494.
Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The Teaching of Learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (pp. 315-327). New York: Macmillan Publishing Company.
Wharton, G. (2002). Language learning strategy use of bilingual foreign language learner in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243.
Wischgoll, A. (2016). Combined Training of One Cognitive and One Metacognitive Strategy Improves Academic Writing Skills, Frontiers in Psychology, an open-access journal, 7: 187.