دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آبان 1396، صفحه 1-123 (دوفصلنامه) 
سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

صفحه 101-116

مهرداد اصغرپور ماسوله؛ حسن ذوالفقاری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا عباسی