دوره و شماره: دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-123 (دوفصلنامه) 
8. سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

صفحه 101-116

مهرداد اصغرپور ماسوله؛ حسن ذوالفقاری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا عباسی