انتقال بین‌زبانی مهارت خوانداری و راهبردهای آن: مطالعه‌ی موردی فارسی ‏آموزان فرانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان فرانسه- دانشگاه شیراز

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه شیراز

چکیده

تعیین این­که مهارت درک مطلب تا چه میزان برای موفقیت در فراگیری یک زبان حائز اهمیت است و تا چه حد به دانش واژگانی و دستوری زبان هدف بستگی دارد، به شکلی گسترده‌ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تلاشی بوده است برای تعیین این موضوع که آیا بهبود مهارت درک مطلب فارسی (به­عنوان یک زبان خارجی)، پدیده‌ای است که صرفاً از راه ارتقا دانش واژگانی و دستوری زبان فارسی حاصل می‌شود و یا از طریق توانایی عمومی درک مطلب برای فراگیران آن نیز امکان‌پذیر می‌گردد. همچنین این پژوهش کوشیده است تا میزان استفاده از راهبردهای مشترک در انجام تکالیف درک مطلب فارسی و فرانسه را بررسی نماید. بدین منظور، بهبود مهارت درک مطلب و چگونگی به‌کارگیری راهبردهای آن در مورد 37 فراگیر فرانسوی سطح میانی زبان فارسی، در یک دوره­ی تقریباً 4 ماهه در پاریس در مؤسسه­ی اینالکو (مرکز ملی زبان­ها و فرهنگ­های شرقی) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت درک مطلب یک قابلیت و توانایی مشترک بین‌زبانی است و نه پدیده‌ای که با توجه به ویژگی‌های دستوری/ واژگانی برای هر زبان جداگانه شکل گیرد. همچنین نتایج حاکی از آن بودند که زبان‌آموزانی که از مهارت درک مطلب مطلوب‌تری بهره می‌بردند،‌ از راهبردهای متنوع‌تر ولی مشابهی برای انجام تکالیف درک مطلب در زبان‌های متفاوت استفاده می‌کردند؛ درحالی‌که زبان‌آموزانی که درانجام تکالیف درک مطلب چندان کارآمد نبودند از راهبردهای محدودتر و متفاوتی برای درک متون به زبان‌های مختلف بهره می‌بردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The cross-linguistic transfer of reading comprehension skill and its strategies: The case of French learners of Persian language

نویسندگان [English]

  • Rahim Fahandejsaadi 1
  • Mohammad Saber Khaghaninejad 2
چکیده [English]

Many studies have been conducted to determine the extent to which reading comprehension skill is important for the success of second language learning and is itself affected by L2 lexical and grammatical knowledge. The present study aimed to explore whether the reading comprehension of Persian as a foreign language could be improved solely through expanding learners’ knowledge of Persian vocabulary and grammar or it could also be enhanced through the development of general reading comprehension skills. This study investigated to what extent the learners drew on similar strategies in fulfilling Persian and French reading comprehension tasks. The development of reading comprehension skill and the implementation of reading comprehension strategies was explored in the case of 37 intermediate French learners of Persian over a four-months period in Paris at Institute National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). The findings revealed that reading comprehension skill is primarily a general cross-linguistic ability. That is, it is not a language-specific ability which is affected by lexical/grammatical knowledge of the target language alone. Moreover, the results indicated that proficient readers employed more diverse comprehension strategies which were shared across the learners’ two languages. Less proficient readers resorted to more limited strategies which were different across the learners’ two languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general reading competence
  • reading comprehension strategies
  • French learners of Persian
  • cross-linguistic interdependence of reading comprehension skill
منابع:
شکری، یدالله. نقش بندی، شهرام. اسماعیلی، عصمت و استادزاده، زهرا. (1396). مهارت درک خواندن فارسی‌آموزان غیرایرانی: مطالعه تأثیر متون ساده­شده گلستان بر آن. پژوهش­نامه آموزش زبان فارسی به     غیرفارسی­زبانان. دوره­ی 6، شماره­ی1 (پیاپی13)، صص: 152-135.
فرخ، پرهام. (1380). بررسی تأثیر ساده­سازی متن بر درک مطلب خواندن. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
صداقت، رضا. (1385). آزمون‌های درک مطلب فارسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی. تهران: انتشارات رهنما.
 
Alderson, J. C. (1984). Reading in a foreign language: A reading problem or a language problem. In J.C. Alderson and A.H. Urquhart (Eds.), Reading in a foreign language. (pp. 1-24). London: Longman.
August, A. L. (2006). Meta-cognitive skills and reading. In P. D. Pearson, R. Barr, M. L. Kamil, & P. B. Mosenthal (Eds.), Handbook of reading research (pp. 353–394). New York: Longman.
Balay, C., & Esmaili, H. (2012). Manuel de Persan. Asiatheque. Maison langues du mond press.
Bernhardt, E. B. (2005). Reading development in a second language. Norwood, NJ: Ablex.
Bernhardt, E. B., & Kamil, M. (1997). Interpreting relationships between L1 and L2 reading: Consolidating the linguistic threshold and the linguistic interdependence hypotheses. Applied Linguistics, 16(2), 15-34.
Brisbois, J. (1995). Connections between first-and second language reading. Journal of Reading Behavior, 24(4), 565-584.
Carson, J. E., Carrell, P. L., Silberstein, S., Kroll, B., & Kuehn, P. A. (1990). Reading writing relationships in first and second language. TESOL Quarterly, 24(3), 245–266.
Clarke, M. A. (1980). The short circuit hypothesis of ESL reading or when language competence interferes with reading performance. The Modern Language Journal, 6 (4),203-209.
Eiammongkhonsakun, S. (2011). Etude de cas: des lycéens et des étudiants thaïlandais face à la lecture en français langue étrangère. Thèse de Doctora: Universte de Bordeux.
Eskey, D. E. (2005). Reading in a second language. In E. Hinkel (ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 234-256). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Facteau, C. (1999). Linguistics and Reading. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Goodman, K. S. (1993). Reading; A psychological guessing game. In H. Singer & R. Ruddell (Eds.), Theoretical models and processes of reading. Newark, Del: International Reading Association.
Goodman, K. S., Reyes, C. M., & Varnhangen, C. (1984). Reading comprehension of Turkish and Dutch students attending secondary schools. Groningen: RUG.
Grabe, W. (2009). One second of reading. In J. f. Kavanagh & I. G. Mattingly (Eds.), Language by eye and ear (pp. 331-358). Cambridge: MIT Press.
Grevedon-baroth, S. (2014). Enseigner les stratégies d'apprentissage favorisant la lecture en classe multilingue: le cas de l'Ecole Européenne de Luxembourg. Mémoire de Master 2: Universte de Marseille.
Jiang, X. (2011). The role of first language literacy and second language proficiency in second language reading comprehension. The Reading Matrix, 11(2), 177-190.
Jimenez. F., Garcia. G., & Pearson, A. K. (1994). Context in reading and listening: Variations in approach to cloze tasks. Reading Research Quarterly, 12(2), 13-31.
Keskin, S. (2013). The effects of transferred vocabulary knowledge on the development of L2 reading proficiency. Foreign Language Annals, 22(3), 529-540.
Lee, J., & Schallert, D. (1997). The relative contribution of L2 language proficiency and L1 reading ability to L2 reading performance: A test of the threshold hypothesis in an EFL context. TESOL Quarterly, 31(2), 713–739.
McNeil, L. (2010). Extending the compensatory model of second language reading. Science Verse, 4(1), 64-76.
Miller, U. (1988). Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.
Mokhtari, R., & Richards, J. C. (2002). Pedagogic alternative to “Explication de text” as a procedure for teaching reading comprehension with special reference to English for science and technology. IVT Bulletin Pedagogique, 4(3), 7-21.
Park, D., & Chae, S. (2000). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293-323.
Reyes, C. M. (1987). Transfer of cognitive academic competence and L2 reading in a rural Zimbabwean primary school. TESOL Quarterly, 22(2), 303-328.
Rui, B. (2000). Exploration de la notion de "stratégie de lecture" en français langue étrangère et maternelle. Mémoire de Master 2: Universte de Bordeux.
Rumelhart, D. E. (1987). Toward an interactive model of reading. In S. Dornic (ed.), Attention and Performance (pp.342-367). Hillsdale, N.J.: Erlbaum Associates.
Song, F. (2001). Impact of maintaining L1 reading skills on L2 reading skill development in adults: Evidence from speakers of Serbo-Croatian learning French. The Modern Language Journal, 8(2), 391-403.
Stanovich, K. E. (1988). The effect of sentence context on ongoing word recognition: Tests of a two-process theory. Journal of Experimental Psychology, 23(2), 134-154.
Yamashita, J. (2002). Reading strategies in L1 and L2: Comparison of four groups of readers with different reading ability in L1 and L2. ITL Review of Applied Linguistics, 6(1),1-35.