سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون نقش استفاده از ادبیات در آموزش زبان، به‌ویژه ادبیات فارسی که از غنای چشم‌گیری برخوردار است و هم‌چنین اهمیت رغبت زبان‌آموزان در تسهیل و تسریع یادگیری زبان خارجی، این پژوهش به سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی پرداخته است. برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های این پژوهش، که از نوع زمینه‌یابی است، 100 نفر از زبان‌آموزان غیرایرانی دختر و پسر دارای سطح زبانی میانی به بالا که از شش مرکز آموزش کشور بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند به پرسش‌نامه‌ی سنجش رغبت که ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ی سنجش رغبت زبان‌آموزان به ادبیات (النا اسپیروفسکا تئودوفسکا، 2016) بود، پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها و به‌دست آوردن فراوانی هرکدام از گزینه‌های این پرسش‌نامه‌ی بیست گویه‌ای، پاسخ‌ها بر اساس آزمون خی‌دو مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفت. سپس با توجه به سه پرسش پژوهش، یافته‌های پژوهش دسته‌بندی شدند. برخی از نتایج این پژوهش آن بود که زبان‌آموزان نسبت به استفاده از داستان کوتاه و رُمان و تا حدّی نمایش‌نامه در متن­های آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرایرانی رغبت زیادی داشتند اما نسبت به استفاده از شعر رغبت چندانی نداشتند، آنان مایل بودند بیشتر از متن­های ساده‌سازی شده‌ی ادبی استفاده نمایند، فارسی‌آموزان بیشترین مشکلات خود را در درک متن­های شعری، متن­های ادبی دارای زبان قدیمی، پیچیده و پر از آرایه، متن­های ادبی طولانی و نداشتن علاقه و عادت به خواندن چنین متن­هایی می‌دانستند. به‌کار بستن یافته‌های این پژوهش می‌تواند بر اثربخشی و جذابیت کتاب‌های آموزش زبان فارسی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the non-Iranian Persian Learners’ interest in Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Asgharpur Masooleh 1
  • Hasan Zolfaqari 2
  • Saeed Bozorg Bigdley 3
  • zahra Abbasi 4
چکیده [English]

Literature is assuming an increasingly important role in language teaching. Language learners' interest also plays a significant role in facilitating and accelerating language learning. Since the richness of Persian literature is an asset which could be exploited in Persian language teaching, this study assessed the non-Iranian Persian learners’ interest in Persian literature. To address the research questions, 100 male and female learners at intermediate and upper proficiency levels were selected as participants from six Persian language teaching centers in Iran through cluster random sampling. The participants completed the Persian translation of Spirovska Tevdovski's (2016) twenty-item questionnaire which assessed the language learners' attitudes to literature. After collecting the questionnaires and counting the frequencies of each choice of the 20 items, chi square test was used to analyze the results. Then, considering the three research questions the findings of the study were classified into three groups. The results showed that the learners had significant interest in reading short stories, novels, and to some extent plays. However, they did not show interest in poems. They preferred simplified literary texts. The learners believed their main problems included lack of interest and experience in comprehending poetic texts andtexts which employed archaic and complicated language and literary devices. The findings of the study could be used to enhance the effectiveness and attractiveness of the Persian language teaching materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest
  • Persian literature
  • non-Iranian Persian learners
منابع:
ارونسون، الیوت. (1384). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه‌ی حسین شُکرکُن. تهران: انتشارات رشد.
براون، داگلاس. (1363). اصول یادگیری و تدریس زبان، ترجمه‌ی مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دبیرمقدم، محمد، قره‌گزی، مهری و اصغرپور ماسوله، مهرداد. (1396). کتاب‌شناسی توصیفی آزفا (آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
دلاور، علی. (1384). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
صلاحیان، افشین، حسنی، هدی و ربیعی، مهدی. (1392). بررسی رابطه­ی بین سلامت روان و رغبت­ها با سبک رانندگی. فصلنامه علمی تخصصی طب کار. شماره­ی1. صص:57-65.
فرهادی، حسین. (1381). اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی. ترجمه‌ی فاطمه جواهری کوپائی و هاجر خان محمد. تهران: انتشارات رهنما.
لطافتی، رویا. (1387). ادبیات بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی. پژوهش زبان‌های خارجی. شماره­ی46. صص:101- 115.
 
Arnold, J. (1999). Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Breen, M. P. (Ed.). Learner contributions to language learning: New directions in research. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. New York: Pearson.
Candlin, C., & Mercer, N. (2001). English language teaching in its social context. New York: Routledge.
Collie, J., & Slater, S. (1987). Literature in the Language Classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Davis, J. N., Gorell, L. C., & Hsieh, G. (1992). Readers and foreign languages: A survey of undergraduates' attitudes towards the study of literature. Modern Language Journal. 76(3). Pp. 320-332.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Farhady, H. (1982). Research Methods in Applied Linguistics. Tehran: Payame Noor University. 
Gallison, R. (1976). Dictionnaire des didactiques des langues. Itinéraires littéraires. XIXe siècle. Paris: Hatier.
Johnson, K., & Johnson, H. (1999). Encyclopedic dictionary of applied linguistics. Malden, MA: Blackwell publishers.
Tevdovska, Elena. S. (2016).  Literature in ELT Setting: Students’ Attitudes and Preferences towards Literary Texts. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 232. pp. 161 – 169