تأثیر پیشینه ی زبانی و جنسیت بر میزان انگیزش در فارسی ‏آ‏موزان غیرایرانی در طول یادگیری زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان فارسی- دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

نظام خودهای انگیزشی زبان دوم جدیدترین مدل انگیزشی ارائه شده در حوزه زبان دوم است. یکی از مفاهیم بنیادین در این نظام به ظرفیت انگیزشی موجود در خودپنداره‏های شخص از خودش در جریان یادگیری یک زبان جدید اشاره می­کند. به­منظور واکاوی این ظرفیت انگیزشی، پژوهش حاضر به بررسی انگیزش گروهی از فارسی‏آموزان سطح مقدماتی و میانی در آغاز ترم تحصیلی (پیش از انجام تکالیف انگیزشی) و پایان ترم (پس از انجام تکالیف انگیزشی)، بر اساس پیشینه­ی زبانی و جنسیت آنان می­پردازد. بدین منظور 96 نفر از فارسی‏آ‏موزان چینی و عرب زبان در ابتدا و انتهای ترم به پرسش­نامه­ی نظام خودهای انگیزشی زبان دوم پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد در هر مرحله از جمع­آوری داده‏ها مؤلفه‏های موجود در این نظام (خودهای آرمانی، بایدی و تجربیات یادگیری) بازنمودهای متفاوتی داشتند. به علاوه، نتایج آزمون تی به ترتیب حاکی از وجود و عدم وجود تفاوت‏های معنادار بین نمرات فارسی‏آ‏موزان در برخی از این مؤلفه‏ها در سطوح مقدماتی و میانی بود. بخش دیگری از یافته‏های پژوهش حاضر بر وجود تفاوت‏های معنادار در خود بایدی فراگیران مرد و زن در هر دو مرحله پیش و پس‏آزمون صحه گذاشت. در پایان نتایج، تلویحات1 و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of language background and gender on non-Iranian Persian language learners’ motivation level during acquisition

نویسندگان [English]

  • Zahra Abbasi 1
  • Hadi Yaghoubinezhad 2
1 Department of Linguistics and Foreign Languages, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Foreign Languages, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

L2 Motivational Self System (L2MSS) is the newest motivational model in the field of second language acquisition. One of the fundamental concepts of this system involves the motivational capacity of learner’s self-concepts while learning a new language. To investigate this motivational capacity, this study explored the motivation of a group of elementary and intermediate Persian language learners at the onset (before performing motivational tasks) and the end of the semester (after performing motivational tasks) with regard to their language background and gender. To this end, a group of 96 Arab and Chinese Persian language learners filled out the L2MSS questionnaire at the beginning and the end of the semester. The results of the study showed that, in each phase of data collection, L2MSS components (ideal, ought-to, and L2 learning selves) had varied manifestations. T-test results revealed that while a significant difference could be observed among elementary Persian learners’ scores in some of L2MSS components, such a significant difference could not be observed among intermediate Persian learners’ scores. Significant differences were observed between male and female learners’ ought-to selves in both the pretest and the posttest. Finally, conclusions and implications of the study and suggestions for further research were discussed.

Expanded Abstract:
Language learning is essentially a learner oriented procedure. As a result, learner variables and their individual differences play a significant role in learning a Second Language (L2). There are various learner variables which enhance the process of L2 learning. It goes without saying that motivation receives a high ranking among these contributing factors. L2 learners must be highly motivated to function successfully in their L2 learning. Throughout history, different models were put forward to explain the nature of an individual’s motivation for learning an L2. L2 Motivational Self System (L2MSS) is the latest motivational model proposed in the area of L2 learning (Dörnyei, 2009). One of the basic concepts of this model is the motivational capacity of learners’ self-concepts in the context of learning a new language. In L2MSS it is believed that the necessary motivation for learning a language is driven from the learners’ impetus to lessen the perceived discrepancy between his/her actual self and future L2 self. This model consists of three components, namely the ideal L2 self, the ought-to L2 self, and L2 learning experience self. The ideal L2 self is related to the specific aspects of one’s ideal self which represents one’s ambitions, hopes, and desires. On the other hand, the ought-to L2 self concerns those characteristics one ought to possess in order to avoid possible negative consequences, including one’s requirements, responsibilities, and expectations. While these two selves are considered general motivational constructs, the third component of the model, i.e. L2 learning experience, is concerned with situated motives essential to the immediate learning environment. Research on this model has shown that, among its constituents, L2 learning experience has had the most significant correlation with instructed L2 motivation. Present study was carried out to support the empirical findings on this model and further extend its validity to the realm of second languages other than English. Most of the previous research in this area has been undertaken among the learners with varied First Languages (L1) who are learning English all around the world. However, little has been done to validate this model based on the data obtained in learning a different L2 like Persian. Therefore, this study aimed at filling this research gap. In fact, it tried to examine the L2 motivation of a group of Persian learners at the onset (before performing motivational tasks) and the end of the course (after performing motivational tasks) with regard to their gender and language background. To this end, a group of 96 Arab and Chinese Persian learners were surveyed using L2MSS questionnaire. Each group was composed of 48 students (24 male and 24 female students). They were at elementary and intermediate levels of Persian proficiency (12 students at each level). These participants were chosen from a number of academic institutes which teach Persian specifically to foreign students. There were other students with diverse L1s whose data was put aside to cater for the specific variables of the study. All the data collection processes were carried out during participants’ regular English classes. The results of t-tests revealed different manifestations of L2MSS components in each cycle of data collection. Pretest scores, for example, showed significant differences among learners’ ideal L2 self and L2 learning experience at elementary level. However, no such differences were found among learners’ ought-to L2 self at either elementary level or among all these selves at intermediate level. This finding can be attributed to the fact that the more students proceed through the process of learning a new language the more stable concepts of selves are developed which are less liable to motivational fluctuations. Other findings revealed significant differences among male and female learners’ ought-to L2 self in pretest and posttest. All these differences were found at elementary level in which male participants reported higher ought-to scores in both phases of data collection. However, the same differences were not found among other components of L2MSS at both levels of language learning with regard to learners’ gender. All in all, it can be concluded that the two variables of this study, namely language background and gender, had different influences on different components of L2MSS. While learners’ language background affected their scores on ideal L2 self and L2 learning experience and not ought-to L2 self, the opposite scenario was observed for their gender.  Finally, some implications and suggestions were driven from the findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • self-concepts
  • ideal L2 self
  • ought-to L2 self
  • and L2 learning self
حجازی، یوسف. (1385). چهار بنیان آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. تهران: انتشارات پونه، چاپ اول.
صدیقی­فر زهرا و خالقی زاده، شراره. (1395). جهت­گیری­های انگیزشی و پیشرفت تحصیلی فارسی­آموزان عربی‏زبان، پژوهش­نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، 5 (2)، (پیاپی 12)، پاییز و زمستان 1395.
عبدالله­زاده، اسماعیل و پاپی، مصطفی. (1388). نظام خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان‏آنگلیسی، مجله فناوری آموزش، 3 (3)، 193-204.
قادری، بهاره.(1391). بررسی عامل انگیزش و تأثیر آن در پیشرفت فارسی‏آموزان غیرفارسی زبان، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
عباسی، زهرا و یعقوبی نژاد، هادی. (2018). نگرشی تکلیف­محور از نوسانات انگیزشی فارسی‏آ‏موزان غیرایرانی در حال تحصیل در ایران. پژوهش های زبانی، 9(2)، 1-21.
References:
Abbasi, Z., & Yaghoubi Nejad, H. (2018). A Task-oriented perspective of Temporal Fluctuation of Motivation for Learning Persian among Foreign Students in Iran. Journal of Language Research, [In Persian]
Abdullah Zadeh, I., & Papi, M. (2009). Second Language Motivational System, Second Language Anxiety, and Reaction Behavior Among Iranian Learners, Journal of Technology of Education (JTE), 3 (3), 193-204. [In Persian]
Azarnoosh, M., & Birjandi, P. (2012). Junior High School Students’ L2 Motivational Self System: Any Gender Differences? World Applied Sciences Journal. 20 (4). PP. 577-584.
Dörnyei, Z. (2002). The Motivational Basis of Language Learning Tasks. Individual Differences and Instructed Language Learning. P. Robinson (Ed.). pp.137-158. Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/lllt.2.10dor
Dörnyei, Z. (2005). New Ways of Motivating Foreign Language Learners: Generating Vision. Links. 38. pp. 3-4.
Dörnyei, Z. (2009). The L2 Motivational Self System. Motivation, Language Identity and the L2 Self. Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.). Bristol: Multilingual Matters. pp. 9-42.
Dörnyei, Z., & Tseng, W. T. (2009). Motivational Processing in Interactional Tasks. Multiple Perspectives on Interaction: Second Language Research in Honor of Susan M. Gass. PP 117-134.
Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation. London: Routledge.
Ellis, R. (2000). Task-Based Research and Language Pedagogy. Language Teaching Research. 4 (3). pp. 193-220. doi:10.1177/136216880000400302
Ely. C. (1986). Language Learning motivation: A descriptive and causal analysis. The Modern language Journal. 70. 28-35.
 Gardner, R. C., & Tremblay, P. F. (1994). On motivation, Research Agendas, and theoretical Frameworks. The Modern Language Journal. 78. 359-368.
Gardner, R. C. (1983). Learning Another Language: A True Social Psychological Experiment. Journal of Language and Social Psychology. 2. Pp. 219-239. oi:10.1177/0261927X8300200209
 Gardner, R. C. (1985). Social psycholohy and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, MA: Newbury House.
Gu, M. M., & Cheung, D. S. P. (2016). Ideal L2 Self, Acculturation, and Chinese Language Learning among South Asian Students in Hong Kong: A Structural Equation Modeling Analysis. System. 57. Pp. 14-24. doi:10.1016/j.system.2016.1.001
 Hejazi, Y. (2006). Four Fundamentals of Education in Agriculture and Natural Resources. (First ed.) Tehran: Puneh Publications. [In Persian]
Heras, A., & Lasagabaster, D. (2015). The Impact of CLIL on Affective Factors and Vocabulary Learning. Language Teaching Research. 19 (1). Pp. 70-88. doi:10.1177/1362168814541736
Hiver, P. (2015). Attractor States. Motivational Dynamics in Language Learning. Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (eds.). Bristol: Multilingual Matters. pp. 20-28.
Islam, M., Lamb, M. & Chambers, G. (2013). The L2 Motivational Self System and National Interest: A Pakistani Perspective. System. 41 (2). pp. 231-244.doi:10.1016/j.system.2013.01.025
Kormos, J., & Dörnyei, Z. (2004). The interaction of linguistic and motivational variables in second language task performance. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 9(2), 1-19.
Lasagabaster, D. (2016). The Relationship Between Motivation, Gender, L1 and Possible Selves in English-Medium Instruction. International Journal of Multilingualism. 13 (3). Pp. 315-332. doi:10.1080/14790718.2015.1105806
Mcintosh, C. N & Noels, K. A. (2004). Self-determined motivation for language learning : The role of need for cognition and language learning strategies. Available at http://zif. Spz. Tu-darmstadt. De/jg-09-2/beitrag/mcintosh2.htm.
Oram, P., & Harrington, M. (2002). Learning styles and strategies, SLAT 6805. Second language Aqusition. semester 2.
Papi, M., & Teimouri, Y. (2012). Dynamics of Selves and Motivation: A Cross‐Sectional Study in the EFL Context of Iran. International Journal of Applied Linguistics. 22 (3). pp. 287-309.
Papi, M., & Abdollahzadeh, E. (2012). Teacher Motivational Practice, Student Motivation, and Possible L2 Selves: An Examination in the Iranian EFL Context. Language Learning. 62 (2). pp. 571-594. doi:10.1111/j.1467-9922.2011.00632.x
Peirce, B. N. (1995). Social Identity, Investment, and Language Learning. TESOL Quarterly. 29 (1). pp. 9-31. doi:10.2307/3587803
Peng, J. E. (2015). L2 Motivational Self System, Attitudes, and Affect as Predictors of L2 WTC: An Imagined Community Perspective. The Asia-Pacific Education Researcher. 24 (2). pp. 433-443. doi:10.1007/s40299-014-0195-0
Piniel, K. & Csizér, K. (2015). Changes in Motivation, Anxiety and Self-Efficacy During the Course of an Academic Writing Seminar. Motivational Dynamics in Language Learning. Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (eds.). Bristol: Multilingual Matters. pp. 164-194.
Qaderi, B. (2013). Investigating the Factor of Motivation and its Impact on the Development of Non-Persian Language Learners. Master’s thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. [In Persian]
Ryan, R. (2009). Self and Identity in L2 Motivation in Japan: The Ideal L2 Self and Japanese Learners of English. Motivation, Language Identity and the L2 Self. Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.). pp. 120- 143. Bristol: Multilingual Matters.
 Sediqifar, Z., & Khaleghizadeh, Sh. (2016). Motivational orientations and academic achievement of arabic learners of Persian language. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 5 (2), 75-94. [In Persian]
Siridetkoon, P., & Dewaele, J. M. (2017). Ideal Self and Ought-to Self of Simultaneous Learners of Multiple Foreign Languages. International Journal of Multilingualism. pp. 1-16. doi:10.1080/14790718.2017.1293063
Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. (2009). The L2 Motivational Self System among Japanese, Chinese and Iranian Learners of English: A Comparative Study. Motivation, language identity and the L2 self. Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.). pp. 66-97. Bristol: Multilingual Matters.
Wharton, G. (2000). Language Learning strategy use of blingual foreign language Learners in Singapore. Language Learning. 50. 2. 203-243.
Yaghoubinejad, H., Zarrinabadi, N. & Ketabi, S. (2016). Fluctuations in Foreign Language Motivation: An Investigation into Iranian Learners’ Motivational Change Over Time. Current Psychology. pp. 1-10.
 Yang. Nae. Dong. (1999). The relationship between EFL Learner’s beliefs and Learning strategy use. System. 27. 515-535.
Yanguas, I. (2011). The Dynamic Nature of Motivation During the Task: Can it be Captured? Innovation in Language Learning and Teaching. 5 (1). pp. 35-61. doi:10.1080/17501229.2010.519771