دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مهر 1397، صفحه 1-126 (دوفصلنامه) 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان انگیزش و جهت‌گیری فارسی‌آموزان ترکی‌زبان در یادگیری زبان فارسی

صفحه 3-22

10.30479/jtpsol.2018.1542

احمد فرشبافیان؛ اسماعیل صفائی اصل؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاعی؛ یوسف آرام