دوره و شماره: دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-126 (دوفصلنامه) 

مقاله پژوهشی

3. بررسی میزان انگیزش و جهت‌گیری فارسی‌آموزان ترکی‌زبان در یادگیری زبان فارسی

صفحه 3-22

احمد فرشبافیان؛ اسماعیل صفائی اصل؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاعی؛ یوسف آرام