مقایسه ی سبک‌های مدیریت کلاس بر مهارت‌های راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوانی دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانش آموخته‏ ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ی سبک‌های مدیریت کلاس بر مهارت‌های راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوانی دانشجویان غیرایرانی و ایرانی انجام شد. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانشجویان غیرایرانی و ایرانی دانشگاه شیراز است که در سال تحصیلی 96-1395در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از میان 700 دانشجوی ایرانی و غیرایرانی، تعداد 120 دانشجوی ایرانی و 120 دانشجوی غیرایرانی با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه­ی کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در دانشکده‌های شهر شیراز بود. ابزار گردآوری داده­ها در سبک مدیریت کلاس پرسش­نامه­ی محقق‏ساخته بود و متغیر مهارت‌های راهبردی فراشناختی نیز با استفاده از پرسش­نامه­ی خود گزارشی اسپرلینگ که روایی آن با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه‌ شده است، ارزیابی گردید. داده‌ها به کمک روش آماری تحلیل واریانس، اسپیرمن و تی مستقل تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش بیانگر این مطلب است که بین سبک‌های مدیریت کلاس (مداخله‌گر، تعاملی و غیر مداخله‌گر) در دو گروه (دانشجویان غیرایرانی و ایرانی) تفاوت معناداری وجود دارد، بدین ترتیب که سبک‌های مدیریت کلاس (مداخله‌گر، تعاملی و غیر مداخله‎گر) در بین دانشجویان ایرانی در مقایسه با دانشجویان غیرایرانی در سطح بالایی قرار دارد. همچنین، از دیدگاه دانشجویان (ایرانی- غیرایرانی) دانشگاهِ شیراز در رابطه با سبک مدیریت کلاس در سه حوزه­ی (غیرمداخله‌گر، مداخله‌گر، تعاملی)،  سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرا در بین دانشجویان ایرانی بیشترین میانگین و سبک مدیریت کلاس غیرمداخله‌گر کمترین میانگین را داشت و در بین دانشجویان غیرایرانی، سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرا بیشترین میانگین و سبک مدیریت کلاس مداخله‌گر کمترین میانگین را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of classroom Methods on Metacognitive Strategic Skills, Emotional Dyslexia of Iranian and Non-Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mozafari 1
  • Kolsum Roshan Ghias 2
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Social Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 MA Graduate in Educational Management, Faculty of Economics, Management, and Social Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study aims at The Comparison of classroom Methods on Metacognitive Strategic Skills, Emotional Dyslexia of Iranian and Non-Iranian Students.The study population included all Iranian and foreign students who studied at Shiraz University in 2016-17 academic year. Across various faculties of the university, random cluster sampling was used to select 120 Iranian students and 120 non- Iranian students as participants from among 700 students through Krejcie and Morgan sample size table. A researcher made questionnaire was used to collect data on class management methods. Springer’s self-report questionnaire was used to collect data on metacognitive strategic skills. Its validity was examined by a panel of experts and its reliability was calculated by Cronbach’s Alpha. The data were analyzed through ANOVA, Spearman correlation, and independent samples t-test. Findings showed that there was a significant difference between the two groups (Iranian and foreign students) with regard to class management methods (interventionist, interactive, non-interventionist). In comparison to foreign students, the class management methods were at a higher level among Iranian students. Among Iranian students, the interactive class management method had the highest mean and the non-interventionist class management method had the lowest mean. Among foreign students, the interactive class management method had the highest mean and the interventionist class management method had the lowest mean.

Extended Abstract:
Teachers influence students' cognitive skills based on the type of classroom management style. And the most basic tool for learning a new language is reading and understanding (Sun, 2009). Education and training of motivated and self-motivated active readers is one of the main goals of reading and learning programs at the academic level (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993).
This study aims at comparing the class management methods on dyslexia emotional, metacognitive strategic skills in Iranian and foreign students. The statistical population included all Iranian and foreign students in Shiraz University who studied there at 2016-17 academic year. Among 700 students, 120 Iranian students and 120 foreign students were selected through random cluster sampling. The way for gathering information in the class management method was a researcher made questionnaire and for the variable of metacognitive strategic skills the self-report questionnaire of Sperling was used. Its validity was examined by a panel of experts and its reliability was calculated by Cronbach’s Alpha. The data were analyzed via ANOVA, Spearman correlation, and independent samples t-test. Martin and Baldvin (1993) proposed a simple and comprehensive definition for the classroom management concept. According to this definition, classroom management is a multi-dimensional structure which encompasses three broad dimensions: personality, teaching, and discipline. What has attracted the attention of scholars in classroom management methods is the difference in the methods of classroom management. Classroom management by teachers has different methods. The most important styles are non-interventionist, interventionist, and interactive methods. The study used a survey based method. Since there was no experimental or interventional manipulation in this study, this research was descriptive and in terms of purpose, was among applied research. The research population consisted of foreign and Iranian students who studied at Shiraz University at 2016-17 academic year. Random cluster sampling was used for participant selection and two questionnaires were used to collect data. Management involved the skills of people in three aspects of humanity, technical and perceptual skills that cannot be achieved without individual experiences, a great deal of insight, and spending a long time. According to the interactive classroom management approach, classroom issues are resolved through negotiation and rational reasoning with students. Based on the theory of social learning, the two-way communication between the individual and the environment and its effects will lead to the acceptance of responsibility for learning behavior and student growth. In such a classroom, discipline and control are created in an interactive process between teachers and students, and students contribute to the planning and organization of the classroom. Wening (2014)reported that when there is more control in the classroom management and less interaction between teachers and students, the students will be irresponsible and inactive in social interactions. The results showed that in the descriptive indices of Iranian students' classroom management styles, the interactive class management style (38.98) had the highest average and the non-interfering class management style (27.89) had the lowest average, and the foreign students had the most interactive class management style (34.54). Intervention class management (23.45) is the lowest average.The findings indicate that there is a significant difference between the two groups (foreign and Iranian students) in the management styles of the classroom (interventionist, interactive and non-interventionist). Class management styles (interventionist, interactive and non-interventionist) are high among Iranian students. Also, from the perspective of (Iranian-foreign) students of Shiraz University in the field of classroom management style in three domains (non-interventionist, interventionist, interactive) among Iranian students, the interactive oriented classroom management style had the highest average and the non-intervention class management style had the lowest average and the international students Interaction-oriented class management style The highest mean of interventionist class management style belonged to the lowest mean.
 Findings showed that class management methods (interventionist, interactive, non-interventionist) in two groups of Iranian and foreign students had a significant difference. The methods of class management were in higher level among Iranian students. Among Iranian students, interactive method had the highest mean and the non-interventionist method had the lowest mean. Among foreign students, the interactive method had the highest mean and the interventionist method had the lowest mean.Finally, based on the results of independent t-test with the mean of Iranian and international students (3.83, 3.91) and t (4.41) Significance level 0.04 of classroom management styles (interactive, non-interfering, interactive) for Iranian students, more than students External influences on metacognitive strategic skills. Also the effect of classroom management styles (interactive, non-interfering, interactive) on students' dyslexic emotional skills based on the results of t-test Independent with the mean of Iranian and international students with mean of 4.21 and 4.08 and t value of 5.98 which is significant at 0.01 level. Iranian students are more likely than foreign students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class Management Methods
  • Interventionist
  • Interactive
  • Non-interventionist
آریان پوران، سعید، عزیزی، فرامز و دیناروند، حسن. (1392). رابطه‌ی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی. روانشناسی مدرسه، 2(23)، صص: 41-23.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (1377). اثربخشی سه روش آموزشی راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخه­ی افکار بر درک مطلب، حل مسأله، دانش فراشناخت، خود پندار تحصیلی و سرعت یادگیری در دانش­آموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایین­تر از 15 شهر تهران. پایان­نامه­ی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسماعیلی، محمدرضا، کتابیان، شهره و خداداد، شعله. (1391). رابطه­ی خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران. مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(1)، صص: 28-21.
بشاورد، سعید. (1390). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش­پذیر. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سیف، علی اکبر. (1385). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: آگاه.
شهنی ییلاق، منیجه، سهرابی، فریبا و شکر کن، حسین. (1384). تأثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت دانشجویان با کنترل هوش. علوم تربیتی و روانشناسی. 12(1)، صص: 26-1.
رحیم پور، شهرام. (1391). بررسی نقش آموزش اجزا دانش فراشناخت در حل مسائل ریاضی. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رمضانی، محمد. (1389). آموزش ترمیمی برای دانش­آموزان دارای اختلال خواندن. گروه پژوهشی ناتوانی‌های یادگیری و اختلالات رفتاری، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
علوی لنگرودی، سید کاظم، سلیمانی، زهرا. (1391). مقایسه­ی باورها و نگرش‌های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی‌های دموگرافیک، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(2)، صص: 136-115.
متولی، سید محمد. (1376). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر خواندن، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش­آموزان اول دبیرستان‌های دخترانه شهرستان فردوس، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ملکی، سعید. (1384). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری حل مسأله ریاضی سال اول متوسطه، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
نریمانی، محمد، نوری، رویا و ابوالقاسمی، عباس. (1393). مقایسه­ی اثربخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چندحسی فرنالد بر پیشرفت مهارت­های خواندن و درک مطلب دانش­آموزان نارساخوان. فصلنامه علمی و پژوهشی ناتوانایی های یادگیری، 4(104)، صص: 120-104.
نظری، حشمت­اله، امینی منش، سجاد، پارسا، عبداله و شیخی، سعید. (1394). اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون­مدار کلاس درس بر میزان عزت نفس دانش­آموزان پسر، پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 5(1)، صص:132-121.
References:
Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European Journal of Educational Studies, 4(3), 367-381.
Alavi Langaroudi, S. K. & Soleimani, Z. (2012). The  Comparison of beliefs and Approaches  of Teachers about Class Management considering Demographic Features. New Approach in Education Management. (2) 4. Pages 115-136.
Aryan Pouran, S., Azizi, F., & Dinarvand, H. (2013). The Relationship of Class Management Method of Teachers with Motivation and Progress of Math in Grade Five of Elementary School. School Psychology 2 (23).
Bashavard, S. (2011) The Effect of Teaching Cognitional and Metacognitional Strategies on the Function of Math Problem Solving in Educable Mentally Retarded Students,  MA Thesis, University of Tehran.
Boulay, B. D., Luckin, K. A. R., Martinez-Miron, E., Méndez, G. R., & Carr, A. (2010). Towards Systems That Care: A Conceptual Framework based on Motivation, Metacognition and Affect. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 20,197229.IOS Press.
Cross, D. R. & Paris, S. G. (2010). Developmental and Instructional Analyses of Children's Metacognition and Reading Comprehension. Journal of Educational Psychology. 80(2), 131-142.
Djigic, G. & Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management styles, classroom climate and school achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29(1), 819 – 828.
Ebrahimi­ Ghavam­ Abadi, S. (1998). Effectiveness of Three Educational Methods of Bilateral Learning Strategies, Direct Description and The Cycle of Thought on Comprehension, Problem Solving, The Science of Metacognition, Educational self-concept and Learning speed in the Girl Students of Second Grade of Guidance School with the Average below 15 in Tehran, PhD Thesis, Allameh Tabatabaei University.
Elisabeth, D. G. (2007). Effects of cognitive strategy instruction on the mathematical problem solving of middle school students with learning disabilities. The Ohio State University, 143 pages.
Esmaeili, M.,  Ketabian, S., & Khodadad, Sh. (1391). The Relationship of self-efficacy with Class Management Method of Physical Education Teachers in Tehran, Management and Organizational Behavior in Sport 1(1) Page 21-28.
Germin, Y. (2002). An investigation into the influences of teachers, classroom management beliefs and practices on classroom procedures.33-53.
Halahan, D. P., Lloyd, Ch., Kaufman, J., Veic , M., & Martinz, E. (2005). Ventilation disorders, translated by Alizadeh, H., Hemati Alamdarlo, G., Rezaei Dehnavi, S, & Shojaei, S. (2011). Tehran: Arasbaran publication. (Persian)
Hunt,  M. (2004). Do you know how you think ?Journal of educational psychology. 69.428-431.
Hucker, K. J. (2002). A connectionist view of cognition.Science, 236,992-996.
Kirmizi, F. S. (2010). Relationship between reading comprehension strategy use and daily free reading time. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 4752–4756.
Kaykci, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary schoolteachers on undesirable discipline behaviour of students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1215.
Martin, K. N., Yin, Z., & Mayal, H. (2006). Classroom management teaching experience and gender: Do these variables impact teaching ,attitudes and beliefs toward classroom management style? An unpublished paper the University of Texas at San Antonio.
Maleki, S.. (2005). The Effects of teaching Cognitional and Metacognitional Strategies on Increasing the learning of Problem Solving in the First Grade of High School, MA thesis, University of Tehran.
Montague, M. (2000). Solve it! A practical approach to teaching  mathematical  problem  solving skills. Reston, VA: Exceptional Innovations.
Montague, M.  &  Bos, C. (2008). Cognitive and metacognitive strategy  instruction on mathematical problem solving of middle school students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 25, 230-248.
Mokhtari, K. & Reichard, C. A. (2002). Assessing  students metacognitive awareness of reading strategies. Journal of educational psychology, 94, 249 – 259.
Motavali, S. M. (1997).  Studying  the Effects of Teaching Metacognitional Strategies on Reading, Reading Comprehension and The Speed of Learning in the girl Students of First Grade of High School in Ferdos, MA thesis, University of Allameh Tabatabaei.
Narimani, M., Nouri, R., & Abolghasemi, A. (2014). The Comparison of the effectiveness  in Awareness Strategies in Phonology and Multidimentional of Fernald on the Improvement of Reading Skills and Reading Comprehension in Dyslexic Students, Learning Disabilities. (104)4.
Nazari, H., Amini Manesh, S., Parsa, A., & Sheikhi, S. (2015). The Effectiveness of Management Method of Rule-based Democracy in Classroom on the Level of Self esteem on Boy Students. Cognitive and Behavioral Sciences Research. (1)5. Pages 121-132.
Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (2015). Beyond cold conceptual change The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63, 167-199.
Panaoura, A. & George, ph. (2003).young pupil’s Metacognitive ability inmathematics.http://dm.umipi.it~didattica/CERME3/WG3/papers_doc/TG3_panaoura.doc.
Page, Jennifer. & Mitchell b. (2003). Metacognition strategies. university of southern Mississippi. www.umi.com.
Rahimpour, S. (2012). Studying the Role of Teaching the Elements of Metacognition Science in Solving Math Problems. MA Thesis, University of Shiraz.
Ramezani, M. (2010). Recovery Training for Students with Reading Disorders,  Learning Disability and Behavioral Disorders Research Group, Tehran: Exceptional Educational Organization.
Sen, H. S. (2009). The relationsip between the use of metacognitive strategies and reading comprehension. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2301–2305.
Seif, A. (2006). Breeding Psychology (Psychology of Education). Tehran: Agaah.
Shahni Yeylagh, M., Sohrabi, F., & Shekar Kan, H.(1384). The Effect of Teaching Brainstorming Training on the Innovation of University Students with Controlling Intelligence, Educational Science and Psychology. (1)12.
Sperling, A., payne, B., Miler. S., & Murphy. E. (2002). Measures of children’s knowledge and Regulation of cognition . Journal of contemporary Educational psychology. 27: 51- 79.
Taroyan, N. A.,  Nicolson, R. I., & Fiwcett, A. J. (2007). " Behavioral and neur o physiologicalcorrelcorre-lates of dyslexia in the continuous performance task.“Clinical Neurophysiol- ogy,” 118, (4), 845-855.
Van Keer, H. & Verhaeghe, J. P. (2005). Comparing two teacher development programs for innovating reading comprehension instruction with regard to teachers’ experiences and student outcomes. Teaching and Teacher Education, 21, 543–562.
Wening J. c. (2014). Classroom management. ISU physics teacher Education program plty 311.