بررسی نقش عوامل انگیزشی و خودهای شخصیتی در یادگیری زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده ی مسئول، استادیار گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 دانش آموخته‏ ی مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس

10.30479/jtpsol.2020.12578.1469

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه­ی بین خودهای ممکن شخصیتی و عوامل انگیزشی و نقش آن­ها در یادگیری زبان فارسی است. مقوله‌ی انگیزش و تأثیر آن بر یادگیری زبان یکی از مسائل حائز اهمیت در امر آموزش است. بررسی و شناسایی انواع انگیزش و عوامل انگیزشی می‌تواند گام مؤثری برای ارتقای کیفی آموزش زبان باشد. برای یادگیری اصولی و مطلوب هر زبان می‌بایست عناصر و متغیرهای تأثیرگذار بر این عرصه را شناسایی نمود. اساس این پژوهش بر مبنای نظریه‌ی نظام خودانگیزشی دورنیه استوار است. علاوه بر عناصر اصلی این نظام نقش چند خودممکن انگیزشی از جمله متغیر احساسی اضطراب و دو متغیر میزان صحبت کردن در کلاس و علاقه به صحبت کردن در کلاس بررسی شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای در چارچوب نظریه‌ی برگزیده، بین جامعه‌ای متشکل از 146 فارسی­آموز سطح پیشرفته­ی مرکز آموزش زبان فارسی قزوین در دو ترم آموزشی سال 98-97 با ملیت‌های مختلف توزیع و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه‌ی 18  استفاده شد. یافته‌های پژوهش گواه بر آن است که متغیر اضطراب با متغیرهای ترفیع‌محور، تجربیات یادگیری، خود آرمانی و تلاش فردی ارتباط مستقیم دارد، درحالی­که با متغیر­های پیشگیری‌محور، علاقه به صحبت کردن و میزان صحبت کردن در کلاس ارتباط معناداری ندارد. خود آرمانی نیز با متغیرهای پیشگیری‌محور و ترفیع‌محور ارتباط مستقیم دارد. متغیرهای پیشگیری و ترفیع‌محور تقریباً به میزان برابر موجب افزایش تلاش فردی زبان‌آموز می‌شوند. تحلیل­ها همچنین نشان می‌دهد که خود بایسته و تجربیات یادگیری به طور معنی‌داری در پیش­گویی میزان صحبت مؤثر هستند، اما متغیر خودآرمانی متغیر پیش­گویِ معنی‌داری نیست. این زبان‌آموزان از صحبت کردن در کلاس مضطرب نمی­شوند، ضمن این­که میل درونی آن­ها به صحبت کردن بیشتر آن­ها را به فعالیت سوق می­دهد تا میزان صحبتشان در کلاس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of motivational factors and personal selves in Persian language learning

نویسندگان [English]

  • Navid Atar Sharghi 1
  • bita Akbari 2
1 Corresponding author, Assistant professor, Departement of Persian Language Teaching, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 M.A. in French Translation, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The research aims to analyze the relation between personal Possible Selves and motivational factors and their effect in Persian language learning.
Motivation and its impact on language learning has always been an important subject in language education. The analysis of different types of motivation and motivational factors can help progress language teaching. In order to learn a language properly, we must identify effective variables of this field.
The basis of this research is the theory of L2 Motivational Self System in which the principal elements of this system and also the impact of several self-motivation variables such as L2 Use and Willingness to Communicate in the L2 Class on motivational self system’s factors have been evaluated. A questionnaire was distributed among 146 Persian language learners of different nationalities. The results have been analyzed by SPSS 18 software.
The results of this research showed that there is a direct relation between anxiety variable and instrumentality-promotion, learning experiences, ideal L2 self, and intended effort while it doesn’t have a significant correlation with instrumentality-prevention, WTC or L2 use. Also, ideal L2 self has a direct relation with instrumentality prevention and instrumentality promotion factors.Promotion and Prevention instrumentality factors have approximately the equal amount of positive effect on intended effort… 
The analysis show moreover that ought-to L2 self and learning experiences predict significantly the L2 use, but there is no significant relation between ideal L2 self and the mentioned variable. These learners are not anxious to speak in class, while their willingness to communicate in L2 leads them more to acting in class than their practical L2 use.
Extended Abstract:
Prior to Gardner's and his colleagues' research, language learning was considered to be more dependent on intelligence and language talents. Gardner and colleagues considered the role of motivation to be very important in this regard, and divided it into two types of motivation: integrative and instrumental motivation. (See Gardner & Tremblay, 1994; Gardner & Lambert 1972). Later, based on the theories of researchers such as Deci and Ryan (1985), Noels, Vallerand and Clément (See Noels et al. 2000), the concepts of internal and external motivation were discussed. Marcus and Norius spoke of Possible Selves (1986). And Dörnyei introduced the L2 motivational Self System (Csizer & Dörnyei, 2005).
Since long time, motivation and its impact on language learning is one of the most important issues in education. Examining and identifying a variety of motivations and motivational factors can be an effective step in improving the quality of language teaching.
This research is based on Possible Selves concept and the L2 Motivational Self System. In addition to the main elements of this system, the role of several self-motivating factors such as the emotional variable of anxiety and the two variables of L2 willingness to communicate in class (WTC) and L2 use in class have been evaluated.
The research variables are: 1. Ideal L2 self, 2. Ought-to L2 Self, 3. L2 Learning experiences 4. Intended effort, 5. Instrumentality-prevention items, 6. Instrumentality-promotion items, 7. L2 use in class, 9. L2 willingness to communicate in class.
The concepts of Selves derive from the different perceptions that one has of oneself in different situations by comparing oneself to others. The perceptions through which one creates feelings and mental images of oneself. (Ruel, 1987).
In this study, the variable of anxiety is considered as a motivational possible self. In fact, anxiety has a significant inverse effect on language learning. Brown (2012) and McIntyre & Gardner (1991) enumerate two types of deep and superficial anxiety, reminding that it is very important for the teacher to identify and manage language anxiety of students. (Quoted by Atar Sharghi, 2019).
One of the features of this research is that there is a distinction between L2 use in class and L2 willingness to communicate in class. Although the WTC has been explored by many researchers, the practical realization of this whish, which is L2 use, has not yet been explored in any study as an independent motivational variable, and this research is the first step in this case. A language learner may have a strong desire to speak in class, but for psychological or social reasons such as shyness or perfectionism or fear of being ridiculed by classmates, it is difficult to engage in classroom conversations; While it may not be important for another language learner to speak in class, but talk more in class because of his/her more self-confidence and courage.
This study aims to answer 3 questions:
1.  What are the correlation relations among the motivational factors for these Persian learners?
2. Which of the two variables of L2 willingness to communicate and L2 use affect more the intended effort factor?
3. What is the impact of the main elements of the L2 motivational self system (Ideal L2 self, Ought-to L2 Self, L2 Learning experiences) on the variables of L2 use, and Intended effort?
For this purpose, based on the selected theory and concepts, a questionnaire was prepared and distributed during 2 semesters of 2018-2019 among 146 advance Persian learners of Persian Language Teaching Center of IKI University.
Most of the questionnaire items were previously used in the researches of Taguchi et al. (2009) and Papi and Teymouri (2012) and its validity and reliability were confirmed. The variables of Intended effort and anxiety have already been studied in the Papi's paper (2010). The questionnaire, with necessary changes according to the studied languages and factors, has been used also by Atar Sharghi & Akbari (2019) for Iranian learners of French, and by Atar Sharghi (2019) for non-Iranian Persian learners. The SPSS 18 software was used to analyze the data, and statistical analysis of Pearson correlation coefficient and multiple regressions were performed.
The results of this research showed that there is a direct relation between anxiety variable and instrumentality-promotion, learning experiences, ideal L2 self, and intended effort, while it doesn’t have a significant correlation with instrumentality-prevention, WTC or L2 use. Also, ideal L2 self has a direct relation with instrumentality-prevention and instrumentality-promotion factors. Promotion and Prevention factors have approximately the equal amount of positive effect on intended effort….
The analysis show moreover that ought-to L2 self and learning experiences predict significantly the L2 use, but there is no significant relation between ideal L2 self and the mentioned variable. These learners are not anxious to speak in class, while their willingness to communicate in L2 leads them more to acting in class than their practical L2 use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L2/foreign language learning
  • motivational factors
  • L2 motivational Self System
  • possible selves
  • non-Iranian Persian learners
ادیب سرشکی، نرگس، کنعانی، زاهد، حسین زاده، سمانه. (1395). بررسی تأثیر استفاده از راهبردهای انگیزشی در کلاس زبان انگلیسی بر انگیزه‌ی دانشجویان. مجله‌ی مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی یزد، دوره‌ی 11، شماره‌ی 2، صص: 174-184.
اعطار شرقی، نوید. (1398). مقایسه­ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه­ی خودهای ممکن و نظام خود انگیزشی زبان دوم بین فارسی­آموزان چینی و لبنانی. پژوهشنامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، دوره‌ی 8،  شماره‌ی 1، صص: 117-93.
اعطارشرقی، نوید و اکبری، بیتا. (1398). بررسی تأثیر متغیرهای نظام خودانگیزشی زبان دوم دورنیه در یادگیری زبان خارجی: مورد فرانسوی‌آموزان ایرانی. دوماهنامه­ی جستارهای زبانی، دوره‌ی10، شماره‌ی 3، صص: 95-117.
پرستار اسکی، علی، عبدالهی، محمدحسین، مرادی، علیرضا، حسن­آبادی، حمیدرضا. (1397). سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان­آموزان ایرانی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره‌ی 34، شماره‌ی 1، صص: 115-138.
خالقی­زاده، شراره، پهلوان نژاد، محمدرضا، وکیلی فرد، امیررضا، کامیابی گل، عطیه. (1399). خود آرمان، خود باید، انگیزه­ی یکپارچه و انگیزه­های ابزاری در میان فارسی­آموزان غیر ایرانی: بررسی موردی زبان­ آموزان چینی و کره‌ای. دوماهنامه­ی جستارهای زبانی، دوره‌ی 11، شماره‌ی2، صص: 287-314.
ریو، جان مارشال. (1393). انگیزش و هیجان.(ویراست چهارم). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ویرایش.
سعدی پور، اسماعیل، ملایی، زهره، وکیلی فرد، امیررضا. (1396). تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به عنوان زبان دوم. پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره‌ی 11، شماره‌ی 37، صص: 37-57.
صدیقی­فر، زهره و خالقی‌زاده، شراره. (1395). جهت‌گیری‌های انگیزشی و پیشرفت تحصیلیِ فارسی‌آموزان عربی‌زبان. پژوهشنامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دوره‌ی 5، شماره‌ی 2، صص: 75-94.
قادری، بهاره. (1391). بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
کنعانی، مصطفی. (1390). بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی کلر بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
گیج، ناتانیل لیز، برلاینر، دیوید. (1374). روان‌شناسی تربیتی. ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد و همکاران، مشهد: پاژه.
مالکی، مصطفی و حقانی، نادر. (1397). بررسی نظریه «خودانگیزشی زبان دوم» و یادگیری زبان آلمانی در ایران. پژوهش‌های زبان­شناختی در زبان‌های خارجی، دوره‌ی 8، شماره‌ی 2، صص: 627-644 .
مقیمی, سید محمد. (1377). سازمان و مدیریت رویکردی ﭘﮋوهشی، تهران: ترمه.
یوسفی، نورالدین، عبادی، سامان و ساعدی دویسه، مجید. (1396). بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه‌ی نظام خودانگیزشی زبان دوم. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سال 5، شماره‌ی 3، صص:1-21.
Refrences:
Adibsereshki, N., Kanani, Z. & Hossainzadeh, S. (2016). The effectiveness of using motivational strategies on the motivation of university student in English class. Jmed, 11(2), 174-184 - [In Persian].
Atar Sharghi, N. (2019).Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(2), 93-117 - [In Persian].
Atar Sharghi, N. & Akbari. B. (2019). Examining the links between the L2 Motivational Self System and Second/Foreign Language Learninig: The Case of Iranian Learners Of  French. Language Related Research, 10(3), 95-117 - [In Persian].
Clément, R., Baker, S. C., & MacIntyre, P. D. (2003). Willingness to communicate in a second language: The effects of context, norms, and vitality. Journal of language and social psychology, 22(2), 190-209.
Csizér, K., & Dörnyei, Z. (2005). The internal structure of language learning motivation and its relationship with language choice and learning effort. Modern Language Journal, 89 (1), 19-36.
Gage, N., & Berliner, D. (1995). Education Psychology. Translated by Golam-Reza Khoynezhad et al. Mashhad, Pazhe.
Ghaderi, B. (2012). Effect of Motivation on success of Persian language learners (Master dissertation), Allameh Tabataba'i University, Tehran. [In Persian]
Kanani, M. (2011).Examining the Impact of Keller's motivational designe model on learning and retention of english course, (Master dissertation),Allameh Tabataba'i University, Tehran. [In Persian]
Khaleghizadeh, Sh., Pahlevan Nejad, M. R., Vakilifard, A. R., & Kamyabigol, A. (2018). Ideal Self, Ought-to Self, Integrative Motivation and Instrumentality Motivations among non-Iranian learners of persian: A Case Study of Chinese and Korean Learners. Language Related Research, 11 (2), 287-314 - [In Persian].
Maleki, M. & Haghani, N. (2018). L2 Motivational Self System and Learning of German in Iran. Foreign Language Research Journal, 8 (2), 627-644 - [In Persian].
Markus, H. & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41 (9), 954-969.
Martinović, A. (2018). The L2 motivational self-system: Differences among learners. Jezikoslovlje, 19, 133-157.
Moghimi, S. M. (1998). Organisation and Management: a research approach (1st Edition). Tehran: Termeh.
AlMurtadha, M. (2018). Enhancing EFL learners’ willingness to communicate with visualization and goal‐setting activities. TESOL Quarterly, 53(1), 133-157.
Oyserman, D., Bybee, D., Terry, K., & Hart-Johnson, T. (2004). Possible selves as roadmaps. Journal of Research in Personality, 38 (2), 130-149.
Papi, M. & Teimouri, Y. (2012). Dynamics of selves and motivation a cross-sectional study in the EFL context of Iran. International Journal of applied linguistics, 22 (3), 287-309.
Papi, M. (2010). The L2 motivational self-system, L2 anxiety, and motivated behavior. Astructural equation modeling approach System, 38 (3), pp. 467-479.
Parastaar Aski, A., Abdollaahi, M., Moraadi, A. R. & Hassanaabaadi, H. R. (2018). Second Language System of Motivational Selves and English Language Skills: The Role of Socio-Economic Status among Iranian Language Learners. QJOE, 34 (1), 115-138 - [In Persian].
Reeve, J. M. (2014). Undrestanding Motivation (Edit 4).Translated by Yahya Seyed Mohammadi. Tehran, Virayesh.
Ruel, P. (1987). Motivation et représentation de soi. Revue des sciences de l'éducation. 13 (2), 239-259.
Sadipour, S., Molaee, Z., & Vakilifard, A. R. (2017). A motivational Self-System Model Construction for Persian Language Learners as L2. Journal of Research in Educational Systems, 11 (37), 37-53 - [In Persian].
Sedighfar, Z. & Khaleghizade. Sh. (2016). Motivational Orientation and academic achievement in non-Iranian Arabic-speaking learners of Persian. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 5 (2), 75-94 - [In Persian].
Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. (2009). The L2 Motivational Self System among Japanese, Chinese, and Iranian Learners of English: A Comparative Study. In: Dörnyei, Z. and Ushioda, E., Eds.. Motivation, Language Identity and the L2 Self, Bristol: Multilingual Matters, 66-97.
Yousofi, N., Ebadi, S., & Saedi Dovaise, M. (2017). Investigating the L2 motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the "L2 Motivational Self System. Journal of Research in Teaching, 5 (3), 1-21- [In Persian].