دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1399، صفحه 1-329 
اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (مقاله علمی پژوهشی)

صفحه 25-63

10.30479/jtpsol.2020.9935.1421

شراره خالقی زاده؛ محمد رضا پهلوان نژاد؛ امیر رضا وکیلی فرد؛ عطیه کامیابی گل