دوره و شماره: دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399 
2. اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

صفحه 25-63

شراره خالقی زاده؛ محمد رضا پهلوان نژاد؛ امیر رضا وکیلی فرد؛ عطیه کامیابی گل