تأثیر آموزش شبکه‏های واژگانی بر درک مطلب فارسی‏آموزان غیر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع آموزش شبکه‌های معنایی فعل در زبان دوم پرداخته و میزان تأثیر این نوع آموزش را بر فرایند زبان‌آموزی زبان‌آموزان غیر فارسی‌زبان ارزیابی می‌کند. به این منظور، در ابتدا پیش‌آزمونی اجرا شد و از بین 50 زبان‌آموز خارجی، تعداد 30 نفر همگن برای انجام پژوهش انتخاب شدند. این افراد در دو گروه کنترل و آزمایش با دو روش صریح و غیرصریح تحت آموزش قرار گرفتند. سطح زبان‌آموزان هر دو گروه، سطح پیشرفته بود و 27 فعل همراه با شبکه‌های معنایی مربوط به آن‏ها به زبان‌آموزان ارائه شد. گروه کنترل، دروس را بدون اشاره‌ی مستقیم به موضوع شبکه‌ها دریافت کرد؛ در مقابل، گروه آزمایش با آگاهی از این موضوع، تحت آموزش قرار گرفت و علاوه بر ارائه‌ی معنی افعال در حاشیه‌ی دروس، از روش‌هایی مانند رنگی کردن و برجسته‌سازی افعال در متن درس نیز استفاده شد. پس از تدریس هر درس، پس‌آزمونی برگزار شد و با استفاده از روش‌های آماری، نتایج حاصل از پس‌آزمون دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه‌ی این نتایج و تحلیل آنها در قالب آزمونِ تی، نشان داد که گروه آزمایش عملکرد  بهتری از گروه کنترل داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Teaching Lexical Networks on Reading Comprehension of Foreign Persian Language Learners

نویسندگان [English]

  • Shahla Raghibdust 1
  • Roya Jadiri Jamshidi 2
چکیده [English]

This study deals with teaching the verbal meaning networks in second/foreign language, and evaluates the effects of this kind of teaching on the learning process of foreign Persian language learners. For this purpose, a pretest was carried out among 50 foreign language learners, from which 30 individuals were selected for this research based on their scores. The subjects were divided into two groups (control and experimental), and were taught using two explicit and implicit teaching methods. The selected subjects in both groups, with the advanced language proficiency level, were given 27 verbs which were presented with their semantic lexical networks. The control group was given lessons without a direct reference to the subject of networks, while the experimental group was taught with awareness of that subject and, in addition to providing the meanings of the verbs in the margins of the lessons, some techniques such as showing the verbs in a color coded way and making the verbs in bold were used too. After each lesson, a quiz was carried out among the learners and the results of both groups’ test were compared using statistical methods. Comparing and analyzing these results through the T-test indicated that the experimental group considerably outperformed the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit teaching
  • Implicit teaching
  • Lexical networks
  • reading comprehension