دوره و شماره: دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-181 (فصلنامه) 
5. ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان