تأثیر بازخورد اصلاحی رایانشی، بر نگرش و پیشرفت مهارت نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم (مقاله لاتین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول، استادیار گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 استادیار مدعو دانشگاه فرهنگیان

3 دانش آموختۀ کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعه حاضر، تأثیر یادگیری زبان با کمک رایانه (CALL) ، بر مهارت نوشتاری زبان انگلیسی و همچنین نگرش شرکت کنندگان را در مورد ادغام CALL در برنامة درسی آن­ها بررسی می‌کند. برای تحقق این هدف، 20 زبان‌آموز سطح پیشرفتة زبان انگلیسی، از مؤسسة کانون زبان ایران، شعبة تهران، براساس روش نمونه‌گیری غیرتصادفی مناسب انتخاب شدند. سپس محققان مهارت نوشتاری زبان انگلیسی، شرکت‌کنندگان را با اجرای پیش‌آزمون نوشتاری که در آن، دانش‌آموزان، ملزم به نوشتن مقالة ابراز عقیده بودند، مورد سنجش قرار دادند. با اطمینان از این‌ که دانش‌آموزان، از نظر مهارت نوشتاری در سطح یکسانی بودند، مدرس، نحوة استفاده از Virtual Tutor و  Grammarly Applications برای تمرین نوشتن مقاله‌های ابراز عقیده را آموزش داد. پس از 15 جلسه آموزش، یک پس‌آزمون نوشتاری انجام شد و درنهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی- زوجی و مستقل، تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های این تحقیق، حاکی از آن است که مهارت نوشتاری زبان‌آموزان، در مقایسه با پیش‌آزمون‌های آن‌ها، بسیار افزایش یافته است. علاوه بر این، نتایج توصیفی و آزمون‌های تی پرسشنامه نگرش، نشان داد که دانش‌آموزان معتقدند؛ استفاده از کامپیوتر، باعث یادگیری مؤثر‌تری می‌شود که در بلندمدت، انگیزة آن‌ها را افزایش می‌‌دهد. مطالعة حاضر، بینش جدیدی در مورد استفاده از فناوری در کلاس‌های زبان را ارائه می‌دهد؛ به این معنی که مربیان و توسعه‌دهندگان مواد آموزشی، می‌بایست فناوری را در فرایند یادگیری زبان ادغام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Computer-Mediated Corrective Feedback on EFL Writing Skill Achievement and Attitude

نویسندگان [English]

  • Navid ATAR SHARGHI 1
  • Kiyoomarss Jahangardi 2
  • Sepideh Ahmadkhan Beigi 3
1 Corresponding Author, Assistant professor of language Sciences, Persian Language Teaching Center, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Visiting Assistant professor of Farhangiyan University, Tehran, Iran.
3 MA in TEFL, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study investigated the effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on Iranian EFL writing ability on the one hand and studied the participants’ attitudes toward integrating CALL into their curriculum on the other hand. Advanced learners from Iran Language Institute (Tehran, Iran) were selected based on a non-random convenient sampling method. Then, the researchers measured the participants’ English writing skill by administering a researcher-made writing pre-test in which the students were required to write an opinion essay. Having made sure the students were at the same proficiency level regarding their writing ability, the teacher gave instructions on how to use Virtual Tutor and Grammarly applications to practice writing opinion essays. After 15 sessions of instruction, a writing post-test was administered and finally, the data were analyzed using paired and independent samples t-tests. The obtained results indicated a significant difference between the pre-tests and post-tests. The findings showed that learners’ writing skill improved compared to their pre-tests. Moreover, the results of descriptions and t-tests of the attitude questionnaire suggested that students believed they were learning more effectively, which helped them boost their motivation in the long run. The present study confirms the advantage of using technology in the language classroom which by itself implies that instructors and material developers should integrate technology into the language learning process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-Assisted Language Learning (CALL)
  • English as a Foreign Language (EFL)
  • Writing skill
  • Corrective feedback
  • Grammarly application
  • Virtual Writing Tutor Website
Amrose, R. M., & Palpanathan, S. (2018). Investigating the effectiveness of computer-assisted language learning (CALL) using Google documents in enhancing writing: A study on Senior 1 students in a Chinese independent high school. IAFOR Journal of Language Learning, 3(2). https://doi.org/10.22492/ijll.3.2.04
Aryadoust, V., Mehran, P., & Alizadeh, M. (2014). Validating a computer assisted language learning attitude instrument used in Iranian EFL context: An evidence-based approach. Computer Assisted Language Learning, 29(3), 561 – 595.
Beuningen, C., De Jong, N., & Kuiken, F. (2008). The effect of direct and indirect corrective feedback on L2 learners’ written accuracy. ITL-Review of Applied Linguistics, 156(1), 279-296. https://doi.org/10.2143/ITL.156.0.2034439
Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a second or foreign language . Boston: Heinle & Heinle.
Ghasemi, B., Hashemi, M. & Haghighi Bardine, S. (2011). The capabilities of computers for language learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 28 (2011), 58-62. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.012.
Grammarlypplication. (n.d.). Retrieved from https://www.grammarly.com
Hamer, J. (1998). The practice of English language teaching (3rd ed.). Longman.
Jafarian, K., Soori, F., & Kafipour, K. (2012). The effect of computer assisted language learning (CALL) on EFL high school students' writing achievement. European Journal of Social Sciences, 27(2), 138-148. https://www.researchgate.net/publication/259396699
Jiang, L. & Yu, S. (2022) Appropriating automated feedback in L2 writing: experiences of Chinese EFL student writers. Computer Assisted Language Learning, 35(7), 1329-1353. https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/09588221.2020.1799824
Kockler, L. (1972). Using computer assisted instruction in overcoming attitude barriers. Iowa: Iowa State University.
Lin, V., Gi-Zen, L., & Nian-Shing, Ch. (2022). The effects of an augmented-reality ubiquitous writing application: a comparative pilot project for enhancing EFL writing instruction. Computer Assisted Language Learning, 35(5-6), 989-1030. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F09588221.2020.1770291
Maatouk, Z., & Payant, C. (2020). Moving beyond individual peer review tasks: A collaborative written corrective feedback framework. BC TEAL Journal, 5(1), 19–31. https://doi.org/10.14288/bctj.v5i1.341.
Mahdavi, K. (2017). Developing writing skills using study skills success software. Journal of tecnology for ELT.
Mohsen, M. (2022). Computer-mediated corrective feedback to improve L2 writing skills: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research. 60. 073563312110640. 10.1177/07356331211064066.
Nachoua, H. (2012). Computer-assisted language learning for improving students’ listening skill. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69(2012), 1150-1159. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.045
Oshima, A. & Hogue, A. (1998). Writing academic English. Longman: Pearson.
Pourhosein-Gilakjani, A. (2012). The significant role of multimedia in motivating EFL learners' interest in english language learning. International Journal of Modern Education and Computer Science 4(4), 57-66.
Sato, M. and Loewen, S. (2018) Metacognitive instruction enhances the effectiveness of corrective feedback: Variable effects of feedback types and linguistic targets. In Language Learning: A Journal of Research in Language Studies. 68(2), 507-545. https://doi.org/10.1111/lang.12283.
Sadiku, Alisa & Krasniqi, Ardian. (2018). Computers’ impact on students’ writing skills. 10.33107/ubt-ic.2018.121.
Setyowati, L. (2016). Analyzing the students' ability in writing opinion essay using flash fiction. Journal of English Language Teaching and Linguistics, 80-91.
Shafaei, A. (2012). Computer assisted learning: A helpful approach in learning English. Frontiers of Language and Teaching, 108-115.
Tafazoli, D. (2021). Teachers' readiness for online language teaching: An ecological approach . Foreign Language Research Journal, 11 (3), 375-392.
Tafazoli, D., & Golshan, N. (2014). Review of computer-assisted language learning: History, merits & barriers, International Journal of Language and Linguistics. Special Issue: Teaching English as a Foreign/Second Language, 2(5-1), 32-38. doi: 10.11648/j.ijll.s.2014020501.15
Tafazoli, D., Nosratzadeh, H. and Hosseini, N. (2014) Computer-mediated corrective feedback in ESP courses: Reducing grammatical errors via Email. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136(2014) 355–359.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038221.
Virtual Writingtutor. (n.d.). Retrieved from https://virtualwritingtutor.com/
Warschauer, M. A. (1998). Computers and learning: An overview. Cambridge: Cambridge University Press.
Zaini, A., & Mazdayasna, G. (2014). The effect of computer assisted language learning on the development of EFL learners’ writing skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 98(2014), 1975–1982. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.631