دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1401، صفحه 1-291