سخن سردبیر: آقای دکتر حمید طاهری (مقالات شماره 8 الی 12)

سخن سردبیر

چکیده

 درروزگار ما اهمیت فضای مجازی وتکنولوژی و فن آوری در آموزش، پژوهش وتولیدات علمی، بر کسی پوشیده نیست.ارائۀ دانش و آگاهی،ایجاد ارتباط، بویژه آموزش از طریق رایانه و فن آوری های پیشرفته جهان معاصر،طرفداران بسیار دارد.فراگیران زبان دوم ، آموزش از طریق رایانه وتکنیک های پیشرفتۀ فن آورانه را به دلیل آسان یابی و سرعت عمل، بیشتر اوقات بر آموزش حضوری و سنتی ترجیح می دهند؛چراکه این نوع آموزش مناسبات زمان ومکان را در فرآیند آموزش زبان دستخوش تغییر وتحول می سازد. برهمین اساس اعضای دست اندرکار تهیه وچاپ ونشر "پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" بران شدند تا فصلی از دوفصل این پژوهشنامه را به صورت ویژه نامه به اهمیت،نقش وتاثیررایانه وفن آوری جدید بر آموزش زبان دوم اختصاص دهند.امید که مقالات ارائه شده در این شماره بتوانند اطلاعات ارزنده ای را در خصوص روش ها،شیوه ها و نکته های دقیقی را در واکاوی و آموزش زبان ارائه دهند.

عنوان مقاله [English]

Editor-in-chief's note

چکیده [English]

   Nowadays, the importance of virtual space and technology in education, research and scientific production is not hidden from anyone. Providing knowledge and awareness, creating communication, and especially education through computers and advanced technologies of the contemporary world has many advocates. Second language learners often prefer computer-based education and advanced technological techniques over face-to-face and traditional education because of its ease of use and higher speed; therefore, this type of education changes the time and place relations in the process of language education. Accordingly, the Editorial Board members of the "Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages" devoted one of the issues of this journal as a special issue regarding the importance, role and impact of computers and new technology on second language education. It is hoped that the articles presented in this issue can provide valuable information about the new methods and detailed points in language analysis and teaching.

دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 24
ویژه نامه CALL»فناوری در آموزش/یادگیری زبان فارسی و سایر زبانها»
مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اسفند 1401