سردبیر مهمان:آقای دکتر دارا تفضلی، دانشگاه نیوکاسل، استرالیا، (مقالات شماره 1 الی 7 )

سخن سردبیر

چکیده

فناوری در آموزش و یادگیری زبان فارسی و سایر زبان‌ها
آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری و آنچه که به اختصار CALL نامیده می‌شود، به صورت گسترده جایگاه خود را در بافت‌های آموزشی گوناگون از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه پیدا کرده است؛ از این رو پژوهشگران بسیاری به این حوزه خاص علاقه‌مند شده‌اند و پژوهش‌های بسیاری را به انجام رسانده و چاپ نموده‌اند. هدف از آماده‌سازی ویژه‌نامۀ فناوری در آموزش و یادگیری زبان فارسی و سایر زبان‌ها آن بود تا بتوانیم مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در این حوزه را در دسترس تمامی علاقه‌مندان قرار دهیم و بتوانیم به واسطه آن نگاهی ویژه به این حوزه خاص جلب نماییم.
ما بر این باوریم که ویژه‌نامه توانسته است تا حدودی به هدف خود برسد. اگرچه غافل از آن نیستیم که می‌توانستیم مجموعه‌ای بهتر با تمرکز بیشتر بر زبان فارسی ارائه دهیم. از پانزده مقاله ارسال شده برای ویژه‌نامه، هفت مقاله مرتبط با آموزش زبان فارسی بوده و هشت مقاله به زبان اتگلیسی پرداخته‌اند. این مساله مارا امیدوار می‌کند که در آینده نزدیک، شاهد توجه بیشتر فارسی‌پژوهان بر اهمیت فناوری در آموزش و یادگیری زبان باشیم. از میان مقالات متمرکز بر زبان فارسی تنها یک مقاله مورد پذیرش داوران و دبیر تخصصی قرار گرفت. مقالات پدیرفته شده در این ویژه‌نامه را می توان به دو بخش نظری و تجربی طبقه‌بندی نمود.
در بخش نظری و در اولین مقاله این ویژه‌نامه، جمال‌الدین و همکاران به تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری در داخل ایران پرداخته‌اند تا تصویری کلی از وضعیت فناوری در آموزش و یادگیری زبان‌ها در داخل ایران علی‌الخصوص آموزش و یادگیری زبان فارسی به کمک فناوری ترسیم نمایند. سپس، دبیر مروری بر وضعیت کنونی آموزش و یادگیری زبان از راه دور در شرایط اضطراری ایران و سایر کشورهای جهان در طول بحران کرونا داشته و جنبه‌های مختلف آموزش برخط  را بررسی می‌نماید تا استادان و تصمیم‌گیران به درک بهتری از وضعیت فعلی دست یابند و به سمت آموزشی فراتر از آموزش برخط موقت موجود حرکت کنند تا آموزشی با کیفیت و برنامه‌ریزی شده را برای زبان‌آموزان فراهم سازند.
در بخش دوم و تجربی، نامی در سومین مقاله با تمرکز بر کلاس‌های وارونه (یا معکوس) و کاربرد وب‌کوئست  به رفع چالش نگارش زبان آموزان به ویژه مقاله‌های چند-پاراگرافی منسجم پرداخته است. در همین راستا، بهبودزاده و مزدایسنا نیزکلاس‌های وارونه (یا معکوس) را از دیدگاه زبان‌آموزان و در بافت آموزش عالی مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامۀ این بخش، محمدی به نقش حیاتی والدین در میانجی‌گری و جهت دادن به یادگیری زبان‌آموزان می‌پردازد و در مقالۀ خویش یکی از ابزارهای نوظهور در آموزش و یادگیری به کمک فناوری یعنی بازی‌های دیجیتال را مورد آزمایش قرار می‌دهد. در ششمین مقاله از این ویژه نامه، اعطارشرقی و همکاران به تاثیر فناوری بر توانایی نگارش و همچنین نگرش زبان آموزان انگلیسی می‌پردازند. در انتهای ویژه‌نامه، رحیمی اهمیت انگیزه در یادگیری زبان را با استفاده از دوره‌های همگانی آموزش آزاد برخط (موک) جستجو می‌کند و توصیه‌هایی برای موفقیت بیشتر زبان آموزان ارائه می‌نماید.

عنوان مقاله [English]

Editor-in-chief's note

چکیده [English]

Computer-Assisted Language Learning (CALL) in Persian and Other Languages
 
Computer-Assisted Language Learning (CALL) has become a popular tool in diverse educational settings, ranging from primary education to higher education in many developed and developing countries worldwide. As a result, many researchers have shown a keen interest in this particular field and have conducted and published numerous studies. The main purpose of this special issue on CALL in Persian and other languages is to provide a comprehensive collection of specific articles in this area for interested individuals and to shed light on this distinct field.
While we believe that this special issue has achieved its goal to some extent, we acknowledge that we could have provided a more extensive collection with a more pronounced focus on the Persian language. Of the fifteen articles received for consideration, seven pertained to Persian language teaching and learning, while eight focused on the English language. Thus, this issue serves as a clarion call for Persian scholars to pay greater attention to the significance of technology in teaching and learning. Unfortunately, only one article focused on the Persian language received acceptance from the reviewers and the guest editor.
The published articles in this special issue can be broadly classified into two sections: theoretical and empirical. In the theoretical section, the first article by Jamaleddin et al. presents a systematic analysis of CALL research in Iran to provide an overview of the current state of technology in language teaching and learning in Iran, specifically in the context of the Persian language. Dabir's article offers an insightful overview of the current state of remote language education and learning during the COVID-19 pandemic in Iran and other countries, examining various aspects of online education to enable language teachers and decision-makers to gain a better understanding of the current situation and develop quality and planned online education for language learners.
In the empirical section, Nami's article focuses on flipped classrooms and the use of webquests to address language learners' writing challenges. Behboodzadeh and Mazdayasna explore flipped classrooms from the perspective of language learners in the context of higher education. Mohammadi discusses the critical role of parents in guiding and mediating language learners' learning and evaluates the use of digital games as an emerging tool in CALL. In the sixth article, Attar Sharghi et al. investigate the impact of technology on English language learners' writing ability and attitude. Finally, Rahimi discusses the importance of motivation in language learning using Massive Open Online Courses (MOOCs) and offers insightful recommendations for enhancing language learners' success.
Overall, this special issue provides a valuable insight into the use of technology in language teaching and learning in both theoretical and practical contexts. It highlights the urgent need for further research and development in this area, particularly in the Persian language. In conclusion, the present special issue underscores the increasing importance of CALL in language education and highlights the need for more research and development in this promising field.
 
 

دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 24
ویژه نامه CALL»فناوری در آموزش/یادگیری زبان فارسی و سایر زبانها»
مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اسفند 1401