کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانیِ کارکردیِ فارسی‏ آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به واکاوی نیازهای زبانیِ فارسی‌آموزان در حوزه‌ی کارکردهای زبان می‌پردازد. واکاوی نیاز در پژوهش حاضر بر مبنای انگاره‌ی لانگ (2005) انجام گردید. انگاره‌ی لانگ (2005) یکی از انگاره‌های مطرح در حوزه‌ی واکاوی نیازهای زبانی است، اما این انگاره بیشتر یک انگاره‌ی روش‌شناسی است و از همین‌رو، برای واکاوی نیازهای عینیِ زبان‌آموزان، عملیاتی نیست. همچنین در این انگاره، واحد تحلیلِ نیاز، مبهم است. در پژوهش حاضر مؤلفه‌ی «کارکردهای زبانی» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تکلیف به انگاره افزوده شد تا بخشی از ابهامِ واحد تحلیل برطرف گردد و انگاره‌ای عملیاتی به دست آید. براساس این انگاره‌ی عملیاتی، پیکره‌ای از نیازهای زبانی فارسی‌آموزان در حوزه‌ی کارکردهای زبانیِ فارسی از طریق نظرسنجی از مدرسانِ زبان فارسی، استخراج و براساس میزان اهمیتی که فارسی‌آموزان تعیین کرده بودند، درجه‌بندی گردید. نیازهای درجه‌بندی شده بر مبنای مفاهیم کلی، تفسیر شده و در یک چارچوب پنج‌سطحی قرار گرفتند. در نهایت، تطابق نسبی نیازهای این پنج سطح با نیازهای هرم مازلو نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Functions: Needs Analysis of Persian Language learners’ Functional Needs

نویسندگان [English]

  • afsaneh gharibi 1
  • Rezamorad Sahrayi 2
چکیده [English]

This study had two main steps. The first one was introducing and examining the Long’s Model of Needs Analysis (NA) for distinguishing the general language needs. By doing the first step, we tried to recognize the shortages of Long’s Model, in the second step to realize the general language needs of Persian language learners and find out what language functions are needed to be learned for general purposes. So through the questionnaire and collecting the perceptions of Persian language learners and teachers, we achieved two outcomes: (1) collecting language needs including language functions for Persian language learners and (2) analyzing and sequencing the needs. To attain the above outcomes, Long’s NA Model (2005) was examined and its shortages were recognized. In order to collect and sequence language needs, a list of pedagogical language functions which are needed to be learned by Persian language learners to reach the proficiency in general level, was prepared. This list was provided via teachers and different Persian sources. The instrument used for collecting the data for the study was attitude scale and student-need-assessment questionnaires were administered to 99 advanced Persian language learners and 20 Persian language teachers. Based on the students’ attitude scale and through the Factor Analysis (FA) method, all data were graded and placed in a five-leveled framework. Finally, the five-leveled framework was compared to Maslow's hierarchy of needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs analysis
  • Long's Model of Needs Analysis
  • Language functions
  • Factor analysis
  • Five-leveled frameworkNeeds analysis
  • Five-leveled framework
الوانی، س. م. (1386). مدیریت عمومی. چاپ سی‌ام. تهران. انتشارات نی.
بابایی، م. (1378). نیازسنجی اطلاعات. تهران: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رضائیان، ع. (1379). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
غریبی، ا. (1387). توانش منظور شناختی فارسی‌آموزان در دو کارکرد موافقت کردن و پیشنهاد دادن و مقایسه‌ی آنها با فارسی‌زبانان. رساله‌ی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه علامه طباطبائی.
غریبی، ا. (1391). واکاوی نیازهای عمومی و زبانی فارسی‌آموزان. پژوهشنامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، شماره‌ 1، سال اول، پاییز 1391، صص: 78-61.
غریبی، ا. (1392). واکاوی نیازهای زبانی فارسی­آموزان: معرفی انگاره­ای عملیاتی و سطح­بندی نیازها. پایان‌نامه‌ی دکتری زبان‏شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی.
فتحی واجارگاه، ک. (1382). نیازسنجی آموزشی. تهران: انتشارات آییژ.
 
Austin, J. (1962). How to Do Things with Words. Oxford University Press.
Bachman, L. F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press.
Hutchinson, T. & Waters. A. (1987). English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Jordan, R. R. (1997). English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge England; New York: Cambridge University Press.
Kaufman, R. (1991). Strategic Planning in Education. Technomic Publication.
Long, M. H. (2005). Methodological issues in learner needs analysis. In M. H. Long (Ed.), Second Language Needs Analysis (pp. 19–76). Cambridge: Cambridge University Press.
Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design: A Sociolinguistic Model for Defining the Content of Purpose-specific Language Programs. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2009). Curriculum Development in Language Teaching. New York: Cambridge University press.
Richterich, R. & Chancerel, J. L. (1978). Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language. Strasbourg: Council of Europe.
Turker, L. R. & MacCallum, R. C. (1997). Exploratory Factor Analysis. Oxford: Oxford University Press.