دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1392، صفحه 1-142 (این شماره فصلنامه به صورت دو فصلنامه، پاییز و زمستان 1392 چاپ شده است.) 
تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگاره‌ی اندرسون بر درک متون اسلامی

صفحه 117-142

مهین ‏ناز میردهقان؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره عبداللهی پارسا