تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگاره‌ی اندرسون بر درک متون اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‏شناسی- دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی‏ زبانان

چکیده

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، آموزش زبان فارسی که به عنوان زبان دوم جهان اسلام، دریچه‎ای است برای شناخت و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی، تدوین مواد آموزشی تخصصی را طلب می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه­ی مهارت خواندن در فارسی‏آموزان سطوح متوسط به بالای رشته علوم اسلامی بر مبنای رویکرد تکلیف‏محور و انگاره‌ی اندرسون (1999) و بررسی تأثیر این رویکرد در درک مطلب فارسی‏آموزان‏ است. به این منظور، در ابتدایِ این پژوهش پیش‏آزمونی توسط نگارندگان طراحی و از دو گروه از فارسی‏آموزان‏ (گروه آزمایش و گروه گواه) گرفته شد و در ادامه 10 درس بر مبنای رویکرد تکلیف‏محور و انگاره‌ی اندرسون تهیه و در مدت 10 هفته به گروه آزمایش، آموزش داده شد و گروه کنترل نیز روال عادی خود را در آموزش زبان فارسی طبق برنامه­ی درسی جامعه‏المصطفی گذراندند. در پایان کار، پس‏آزمونی از هر دو گروه گرفته شد تا میزان تأثیرگذاری متون خواندن بر مبنای رویکرد تکلیف‏محور در درک مطلب فارسی‏آموزان‏ سنجیده شود. در نهایت، نمرات به دست آمده از آزمون­ها با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل آمار توصیفی و استنباطی حاکی از تاثیر مثبت رویکرد تکلیف‏محور و انگاره‌ی اندرسون‏ بر درک مطلب گروه آزمایشی و در نتیجه، افزایش دانش خواندن گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Task-based Method and Anderson’s Reading Model in Comprehension of Islamic Passages

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Negar Davari ardakani 1
  • Tahere Abdollahi Parsa 2
چکیده [English]

As many scholars believe, teaching Persian language, that as the second language in the Muslim world, is a window for knowing and understanding the culture and civilization of Iran, requires specialized curriculum development. This research is aimed to present the reading comprehension skill for upper-intermediate learners in the field of Islamic sciences on the basis of Task-based approach and Andersons’s reading model (1999) and study its effect on learners’ reading comprehension. To do so, a pre-test designed by the researchers was used to measure both control and experimental groups. The experimental group was taught 10 lessons on the basis of task-based syllabus, while the control group received their regular syllabus in the Al-Mustafa University. Doing so, a post-test was given to both groups to measure the effectiveness of treatment. Dependent T-test was employed to analyze the data obtained in tests. The findings indicated that the Task-based approach and Andersons’s reading model (with respect to the experimental group that outperformed the control one in post-test) were effective in enhancing the reading comprehension skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task-based approach
  • Andersons’s model
  • reading skill
  • reading comprehension
صالحی، ا. (1388). مقایسه‌ی تأثیر روش تدریس تکلیف‏محور و روش تدریس سنتی بر درک مطلب خوانداری فارسی در دانش‏آموزان کُرد‌زبان پسر پایه‌ی دوم راهنمایی شهرستان بوکان در سال 1388. رساله‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
اصغرپور، م. (1388). رابطه‌ی ویژگی­های فارسی‏آموز و درک‌ مطلب خواندن. رساله‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
زندی، ب. (1383). اصول و مبانی برنامه­ریزی درسی آموزش زبان فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
صحرایی، ر. و شهباز، م. (1391). تحلیل محتوایی منابع آموزش زبان فارسی بر پایه­ی انگاره­ی نیل اندرسونپژوهش‏نامه‏ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، سال 1391، شماره­ی 2، صص: 30-1.
مهاجر، ح. (1388). ارتباط میان درک مطلب خواندن و نوع شخصیت و جنسیت.رساله‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Anderson, N. J. (1999). Exploring Second Language Reading: Issues and Strategies. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.
Beretta. A. (1989). Attention to Form or Meaning?: Error Treatment in The Bangalore Project. TESOL Quarterly, 23: 283-303.
Beretta. A. (1990). Implementation of the Bangalore Project. Applied Linguistics, 11(4): 321-337.
Coombe, C. K. et al. (2007). A Practical Guide to Assessing English Language Learners. US: The University of Michigan Press.
Ellis, R. (2003). Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Murtagh, L. (1989). Reading in a Second or Foreign Language: Models, Processes, and Pedagogy. Language, Culture and Curriculum, 2(2): 91-105.
Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching: A Comprehensively: Rrevised Edition of Teaching Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching (2nd  edition). Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. & Schmit. R. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (3rd edition). Edinburgh: Longman Publication.
Winograd, P. & Hare, V. C. (1988). Direct instruction of reading comprehension strategies: the nature of teacher explanation. In C. E. Weinstein, E. T. Goetz, & P. A. Alexander (Eds). Learning & Study Strategies: Issues in Assessment, Instruction, and Evaluation. Sanpiego, CA: Academic Press Inc.
Willis, D. (2008). Reading for Information. Retrieved 2012/2/4 from:http://www.bbc.co.uk/world service.
Willis, D. & Willis, J. (2007). Doing Task-Based Teaching. New York: Oxford University Press.
 
Zand Moghadam, A. (2007). The Effect of Task-Based Approach on The Iranian ESP Learners’ Reading Comprehension Improvement. M. A. Thesis. Tehran: Allame Tabatabaei University.